Booktiga 2020. vodi svih na 100% COVID free putovanja

29.09.2020.

BOOKtiga, fes­ti­val pro­či­ta­nih knji­ga, odr­ža­va se kon­ti­nu­ira­no od 2008. godi­ne. U 2020. godi­ni, a suk­lad­no situ­aci­ji koju je uzro­ko­va­la glo­bal­na pan­de­mi­ja viru­som COVID-19, Booktiga popri­ma malo dru­ga­či­ji for­mat, ali ne gubi na kontinuitetu.

„Uslijed pan­de­mi­je, lju­di­ma su ogra­ni­če­na puto­va­nja u dru­ge zem­lje, na raz­li­či­te des­ti­na­ci­je, što mno­ge, oprav­da­no, ras­tu­žu­je. Jesen i zima neiz­vjes­ni su. Međutim, Gradska knjiž­ni­ca Poreč želi svo­jim sugra­đa­ni­ma poru­či­ti da su puto­va­nja ite­ka­ko mogu­ća. Dovoljno je – pro­či­ta­ti knji­gu! Poznati nam nas­lo­vi poput, pri­mje­ri­ce, Homerove „Ilijade“ i „Odiseje“, „Istanbula“ Orhana Pamuka, „Moje Afrike“ Karen Blixen, „Sjećanja jed­ne gej­še“ Arthura Goldena, Kušanova „Koka u Parizu“ i još mno­gih dru­gih knji­ga iz fon­da Gradske knjiž­ni­ce Poreč, odvest će vas na pre­div­na, 100% Covid free puto­va­nja, obo­ga­ti­ti i ople­me­ni­ti“, navo­de orga­ni­za­to­ri.

Pozivaju se gra­đa­ni da na trod­nev­nom saj­mu Booktižin u Parku Matije Gupca u sko­pu Booktige, od čet­vrt­ka 1. do subo­te 3. lis­to­pa­da, pro­na­đu des­ti­na­ci­je, za već od 10 kuna, na koje će otpu­to­va­ti. Sajam će biti otvo­ren sva­kod­nev­no od 10 do 19 sati. Bogatu ponu­du rab­lje­nih knji­ga upot­pu­nit će i zanim­lji­va ponu­da antik­va­ri­ja­ta Nova stvar­nost iz Zagreba i Mali nebo­der iz Rijeke.

„Sa zavr­šet­kom BOOKtige ne zavr­ša­va vaše puto­va­nje, jer se akci­ja “BOOKtiga BOOKing” nas­tav­lja i može­te puto­va­ti sve do 15. stu­de­nog, do kra­ja Mjeseca hrvat­ske knji­ge. Dođite u Gradsku knjiž­ni­cu Poreč i otkrij­te svo­ju des­ti­na­ci­ju, jer osim uobi­ča­je­nih puto­va­nja, Knjižnica vam nudi i des­ti­na­ci­ju izne­na­đe­nja gra­tis. Riječ je o puto­va­nju u vidu rab­lje­ne knji­ge, a koju će dobi­ti na dar svi čla­no­vi Knjižnice. Gradska knjiž­ni­ca Poreč za vas u peri­odu od 1. lis­to­pa­da do 15. stu­de­nog pos­ta­je put­nič­ka agen­ci­ja, a daro­va­na  knji­ga 100% COVID free des­ti­na­ci­ja. U nave­de­nom peri­odu web stra­ni­ca Knjižnice bit će dje­lo­mič­no pre­obli­ko­va­na u „booking sus­tav“ kroz koji ćete pre­tra­ži­ti des­ti­na­ci­ju koju želi­te posje­ti­ti, a zatim će vam sus­tav pred­lo­ži­ti sve knji­ge iz fon­da knjiž­ni­ce, koje u svo­jem nas­lo­vu ili krat­kom opi­su ima­ju nave­de­nu des­ti­na­ci­ju, dru­gim rije­či­ma – mjes­ta na koje može­te otpu­to­va­ti“, poru­ču­ju organizatori.

Korisnici, čla­no­vi Knjižnice, tako­đer će moći pro­vje­ri­ti sta­tus tra­že­ne des­ti­na­ci­je i izvr­ši­ti „booking“. Naposljetku, koris­ni­ci će na web stra­ni­ci Knjižnice moći pos­la­ti e‑razglednicu s „puto­va­nja“ na koje ih je odve­la daro­va­na knji­ga, obli­ko­va­ti je, pros­li­je­di­ti Knjižnici, a svo­je doj­mo­ve s des­ti­na­ci­je moći će podi­je­li­ti i s pri­ja­te­lji­ma putem druš­tve­nih mreža.

Kako su komu­ni­ka­cij­ski kon­cep­ti Booktige uvi­jek vrlo poseb­ni, neri­jet­ko i nagra­đi­va­ni na glo­bal­noj razi­ni, i ove je godi­ne Studio Sonda iz Vižinade raz­ra­dio pri­go­dan kon­cept. Budući da je riječ o saj­mu rab­lje­nih knji­ga, i u ovo­go­diš­njoj pro­mo­ci­ji koris­te se rab­lje­ni pla­ka­ti. Turističke i put­nič­ke agen­ci­je te avi­okom­pa­ni­je doni­ra­le su svo­je pla­ka­te neisko­ri­šte­ne u sezo­ni 2020‑e. Kombinirajući te pla­ka­te s popu­lar­nim knji­žev­nim dje­li­ma, koji u svo­jem nas­lo­vu suge­ri­ra­ju des­ti­na­ci­je, pozi­va­ju gra­đa­ne na puto­va­nje s Knjižnicom.

Na ovo­go­diš­nju BOOKtigu dola­ze reno­mi­ra­na ime­na hrvat­ske kul­tur­ne sce­ne, dugo­oče­ki­va­ni gos­ti. Sva knji­žev­na doga­đa­nja odr­žat će se u pavi­ljo­nu u Parku Matije Gupca s počet­kom u 18 sati. Prvoga lis­to­pa­da, dvos­tru­kom laure­atu Kristianu Novaku bit će dodi­je­lje­na Nagrada BOOKtiga za naj­či­ta­ni­ji roman u svim knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je – „Ciganin, ali naj­ljep­ši“, pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je i uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja. U petak 2. lis­to­pa­da mis­tič­nu poemu „Jezik pti­ca” Faridudina Atara pred­sta­vit će pre­vo­di­te­lji­ca Sanda Hržić i Darko Rundek u poseb­no osmiš­lje­nom knji­žev­no-glaz­be­nom doga­đa­ju. Subotnja je večer rezer­vi­ra­na za Juricu Pavičića, jed­no­ga od naj­či­ta­ni­jih auto­ra u poreč­koj knjiž­ni­ci. Publici će pred­sta­vi­ti svoj naj­no­vi­ji roman „Prometejev sin“.

Priredio B. V.