3. Bijenale industrijske umjetnosti: Novi termini projekcija filmova Matthewa Barneya i Nikolausa Geyrhaltera u labinskom Circolu

16.10.2020.

U pone­dje­ljak 19. lis­to­pa­da u 15 sati u labin­skom Malom teatru – Circolu zapo­či­nje jed­no­mje­seč­ni cik­lus film­skih pro­jek­ci­ja u okvi­ru 3. Bijenala indus­trij­ske umjet­nos­ti otvo­re­nog proš­log viken­da u Labinu, Opatiji, Puli, Raši, Rijeci i Vodnjanu s rado­vi­ma sedam­de­se­tak među­na­rod­nih i doma­ćih umjet­ni­ka. U Circolu će se u neko­li­ko ter­mi­na pri­ka­zi­va­ti epski fil­mo­vi: šes­to­sat­ni „River of Fundament“ cije­nje­nog ame­rič­kog umjet­ni­ka Matthewa Barneya i vizu­al­no impre­siv­ni eko-doku­men­ta­rac „Zemlja“ višes­tru­ko nagra­đi­va­nog aus­trij­skog reda­te­lja Nikolausa Geyrhaltera.

Uz „Cremaster Cycle“ (1994. – 2002.), jed­no od naj­poz­na­ti­jih Barnyevih dje­la je epski eks­pe­ri­men­tal­ni film „River of Fundament“ (ter­mi­ni: pone­dje­ljak 19. lis­to­pa­da te sri­je­da 4. i 18. stu­de­nog u 15 sati), odnos­no upri­zo­re­nje netra­di­ci­onal­ne ope­re izve­de­ne u neko­li­ko čino­va diljem ame­rič­kih kra­jo­li­ka. Film pra­ti Normana Mailera na puto­va­nju kroz sedam mito­lo­ških sta­nja nje­go­ve duše, dje­lo­mič­no ute­me­lje­nih na nje­go­vom roma­nu „Drevne veče­ri“ (1983). U para­lel­nom nara­ti­vu ispri­ča­na je pri­ča o ame­rič­koj auto­mo­bil­skoj indus­tri­ji, jezi­kom moder­ne indus­trij­ske pre­ra­de i recik­li­ra­nja. Film tra­je šest sati i pri­ka­zu­je se s pauzama.

Dokumentarnim fil­mom „Zemlja“ (2019.) (ter­mi­ni: uto­rak 20. lis­to­pa­da te čet­vr­tak 10. i 19. stu­de­nog u 19 sati) aus­trij­ski višes­tru­ko nagra­đi­va­ni reda­telj Nikolaus Geyrhalter istra­žu­je doba antro­po­ce­na pro­ma­tra­ju­ći lju­de u rud­ni­ci­ma, kame­no­lo­mi­ma i veli­kim gra­di­li­šti­ma u nji­ho­voj stal­noj bor­bi za osva­ja­nje pla­ne­ta. Eko-doku­men­ta­rac sni­man na 7 vizu­al­no impre­siv­nih loka­ci­ja u Sjevernoj Americi i Europi poka­zu­je kako je isko­pa­va­nje odlu­ču­ju­ći geolo­ški čim­be­nik u uni­šta­va­nju pla­ne­te. Naime, samo u jed­nom danu čovjek isko­pa 156 mili­ju­na tona kame­nja i zem­lje, a godiš­nje i neko­li­ko bili­ju­na tona. Geyrhalter, koji u svo­jim fil­mo­vi­ma uvi­jek sam reži­ra i sni­ma, poz­nat je po svom osob­nom kine­ma­to­graf­skom pot­pi­su – pri­ka­zu­je lju­de i pros­to­re bez ikak­vog komen­ta­ra, i tako publi­ci daje slo­bo­du interpretacije.

Priredio B. V.