Kreativna jesen u Istri 2

19.10.2020.

Kreativna jesen u Istri 2 nas­ta­vak je aktiv­nos­ti zapo­če­tih u jesen 2019. Nizom od pet doga­đa­nja ana­li­zi­ra se okru­že­nje za rad i sta­tus umjet­ni­ka na trži­štu rada, pro­miš­lja se i daju smjer­ni­ce za razvoj kul­tur­nih poli­ti­ka koje poti­ču rast i razvoj kre­ativ­nih i kul­tur­nih indus­tri­ja u Istri, usu­sret novoj kul­tur­noj stra­te­gi­ji Istarske župa­ni­je 2021. – 2027.

„Situacija u kojoj smo se naš­li ovog pro­lje­ća, natje­ra­la nas je da pre­obli­ku­je­mo i rede­fi­ni­ra­mo svo­ju publi­ku, ali da dugo­roč­no pro­miš­lja­mo i rede­fi­ni­ra­mo svo­ju vizi­ju. Izvanredne pri­li­ke uzro­ko­va­ne viru­som, nave­le su nas na nove navi­ke i iza­zo­ve. Sve se to odi­gra­lo vrlo brzo, pa se namet­nu­la potre­ba da se istra­ži i ana­li­zi­ra pos­lje­di­ce koje je „novo nor­mal­no“ osta­vi­lo na dje­lat­ni­ke i nji­ho­ve pro­gra­me u kul­tu­ri i umjet­nos­ti. „Kreativna jesen u Istri“ pred­stav­lja jav­nos­ti pro­jek­te, aktiv­nos­ti i ide­je koje su se pro­vo­di­le u siner­gi­ji orga­ni­za­ci­ja u kul­tu­ri iz Istre, sve s jed­nim ciljem: da se rad u novo­nas­ta­lim uvje­ti­ma nas­ta­vi, te da se odr­ži odnos s publi­kom. Svoje pro­gra­me i aktiv­nos­ti, u sklo­pu Kreativne jese­ni, pred­stav­lja­ju orga­ni­za­ci­je u kul­tu­ri iz Istre“, navo­de organizatori.

Organizator Kreativne jese­ni u Istri je IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja u surad­nji s HUIU-Hrvatskim udru­že­njem inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka, Razvojnim cen­trom Grahm, udru­gom Atanor, Pikto gale­ri­jom, Labin Art Expressom XXII i Istarskom županijom.

Program:

Kreativna jesen 2020. 

Fond soli­dar­nos­ti soli­dar­nos­ti za kul­tur­nu dje­lat­nost, Istarska župa­ni­ja-Regione Istriana

Istarska župa­ni­ja-Regione Istriana, kao odgo­vor na novo­nas­ta­lu kri­zu u kul­tur­nom sek­to­ru, uspos­ta­vi­la je Fond soli­dar­nos­ti za kul­tur­nu dje­lat­nost kroz dvi­je mje­re jed­no­krat­ne pomo­ći neza­vis­nim umjet­ni­ci­ma i zapos­le­ni­ci­ma u udru­ga­ma u kul­tu­ri. Prva mje­ra odno­si se na jed­no­krat­ne pot­po­re neza­vis­nim pro­fe­si­onal­ci­ma u kulturi/umjetnosti sa pre­bi­va­li­štem ili uobi­ča­je­nim bora­vi­štem na podru­čju Istarske župa­ni­je – Regione Istriana koji nisu čla­no­vi Hrvatske zajed­ni­ce samos­tal­nih umjet­ni­ka niti su čla­no­vi stru­kov­nih udru­ga koje su za svo­je čla­no­ve, zbog novo­nas­ta­lih okol­nos­ti uvje­to­va­nih koro­na­vi­ru­som, ima­le moguć­nost pri­ma­nja finan­cij­skih pot­po­ra iz dru­gih jav­nih izvo­ra ili Fondova (teme­ljem mje­ra Vlade RH, Ministarstva kul­tu­re, Hrvatskog zavo­da za zapoš­lja­va­nje i dr.). Druga mje­ra odno­si se na udru­ge u kul­tu­ri na podru­čju Istarske župa­ni­je – Regione Istriana koje ne obav­lja­ju gos­po­dar­sku dje­lat­nost te koje, zbog okol­nos­ti uvje­to­va­nih koro­na­vi­ru­som, nisu ima­le moguć­nos­ti pri­ma­nja  finan­cij­skih pot­po­ra iz dru­gih jav­nih izvo­ra ili fon­do­va (teme­ljem mje­ra Vlade RH, Ministarstva kul­tu­re, Hrvatskog zavo­da za zapoš­lja­va­nje, jedi­ni­ca lokal­ne samo­upra­ve i dr.), u obli­ku jed­no­krat­ne pot­po­re za sufi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va pla­ća zaposlenika.

Javni pozi­vi za pri­ja­vu na mje­re Fonda soli­dar­nos­ti objav­lje­ni su na web stra­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je-Regione Istriana.

https://www.istra-istria.hr/hr/natjecaji/

Međunarodni dan umjet­ni­ka – Podrži svog lokal­nog umjet­ni­ka!- izlož­ba dri­ve through

25.10.2020. Međunarodni dan umjet­ni­ka – izlož­ba na otvo­re­nom dri­ve through 

Kao reak­ci­ja na broj­na ogra­ni­če­nja namet­nu­ta loc­k­downom, zabra­ne okup­lja­nja i orga­ni­za­ci­je mani­fes­ta­ci­ja, IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja uklju­ču­je se u obi­lje­ža­va­nje Međunarodnog dana umjet­ni­ka i pro­vo­di pro­jekt dri­ve thro­ugh. Međunarodni dan umjet­ni­ka obi­lje­ža­va se 25. lis­to­pa­da, a ove se godi­ne pro­vo­di pod ges­lom „Podrži svog lokal­nog umjet­ni­ka“. Ideja je da se jav­nos­ti pred­sta­ve lokal­ni umjet­ni­ci sa ciljem da se kod gle­da­te­lja pobu­di želja za posje­do­va­nje dje­li­ća lje­po­te u svom domu. Selektorica Dragana Sapanjoš oda­bra­la je 12 istar­skih umjet­ni­ka čija će se umjet­nič­ka dje­la pri­ka­za­ti na svo­je­vr­s­noj „gale­ri­ji na otvo­re­nom“ . 12 umjet­nič­kih dje­la na 12 rek­lam­nih pla­ka­ta (bil­l­bo­ar­da) i 12 loka­ci­ja duž istar­skih ces­ta. 12 umjet­ni­ka koji će svi­je rado­ve pred­sta­vi­ti na ovoj, svo­je­vr­s­noj gale­ri­ji na otvo­re­nom jesu: Robert Pauletta, Goran Petercol, Šikuti Machine, Matija Debeljuh, Silvija Potocki, Dragana Sapanjoš, Matija Ferlin, Tea Bičić, Vibor Juhas, Dean Skira, Davor Sanvincenti i Sara Gortan.

Aktivnost se pro­vo­di uz podr­šku: HUIU-Hrvatskog udru­že­nja inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka, udru­ge Atanor i Pikto galerije.

Projekt IN DIS PUBLIC i pre­zen­ta­ci­ja istra­ži­va­nja „Potrebe dje­ce i mla­dih od 14 do 19 godi­na na podru­čju kul­tu­re, umjet­nos­ti  i zaba­ve u gra­du Puli“

Fakultet eko­no­mi­je i turiz­ma u Stanci, 6. stu­de­nog 2020. u 13 sati

HUIU-Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjet­ni­ka je u 2019. zapo­če­lo  s pro­vo­đe­njem Programa razvo­ja publi­ke IN DIS PUBLIC u part­ner­stvu s IKA-Istarskom kul­tur­nom agen­ci­jom-Agenzia cul­tu­ra­le istri­ana, a finan­ci­ra­nim od stra­ne Zaklade Kultura nova i Ministarstva kul­tu­re RH. Jedan od cilje­va bio je: Istražiti zna­nja i detek­ti­ra­ti potre­be dje­ce i mla­dih gra­da Pule o kul­tu­ri i umjet­nos­ti opće­ni­to. U tu svr­hu kre­iran je anket­ni upit­nik teme­ljem koje­ga  su se ispi­ta­la zna­nja i detek­ti­ra­le potre­be dje­ce i mla­dih od 14 do 19 godi­na na podru­čju kul­tu­re, umjet­nos­ti  i zaba­ve u gra­du Puli te  koje su to aktiv­nos­ti i sadr­ža­ji u koji­ma bi želje­li sudje­lo­va­ti i koje bi ih „pre­tvo­ri­le“ u aktiv­nu i anga­ži­ra­nu publi­ku. Anketni upit­nik i istra­ži­va­nje pro­ve­de­ni su u surad­nji s doc. dr. sc. Marlenom Plavšić, koja je ujed­no i auto­ri­ca istraživanja.

Stručni okru­gli stol “Kultura se mije­nja“ 

Srijeda, 18. stu­de­nog 2020., Velika dvo­ra­na Zajednice Talijana, Carrarina 1, Pula

Cilj okru­glog sto­la je otvo­ri­ti diskurs na temu pos­lje­di­ca novo­nas­ta­le situ­aci­je u kojoj se zate­kao kul­tur­ni sek­tor u doba kri­ze iza­zva­ne pan­de­mi­jom. Kako smo se i jesmo li se snaš­li? Kakva je bila podr­ška i pomoć sek­to­ru? Jesmo li zado­volj­ni, je li moglo bolje i kako? Jesmo li reagi­ra­li na vri­je­me i u skla­du s potre­ba­ma? Kako dugo­roč­no pla­ni­ra­ti i defi­ni­ra­ti podr­šku kul­tur­nom sek­to­ru? Kako smo rede­fi­ni­ra­li publi­ku i pris­tup pre­ma njoj? Ovo su samo neka od pita­nja na koja ćemo se osvr­nu­ti, poku­ša­ti odgo­vo­ri­ti i pla­ni­ra­ti buduć­nost u uvje­ti­ma novog normalnog.

Organizatori IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja-Agenzia cul­tu­ra­le istri­ana i HUiU-Hrvatsko udru­že­nje inter­dis­ci­pli­nar­nih umjetnika.

Projekt “Društveno – kul­tur­ni cen­tar Lamparna”, L.A.E.XXI

Kulturni Centar Lamparna veće više od 20 godi­na jed­no od cen­tral­nih mjes­ta alter­na­tiv­ne kul­tu­re, ne samo u Labinu Istarskoj župa­ni­ji, nego i u Hrvatskoj. Cilj pro­jek­ta je ink­lu­ziv­ni­ja, otvo­re­ni­ja zajed­ni­ci, a samim time i popu­lar­ni­ja Lamparna. Osnovna svr­ha pro­jek­ta je izra­di­ti sudi­onič­ki model uprav­lja­nja i tes­ti­ra­ti raz­ne poli­va­lent­ne druš­tve­no-kul­tur­ne aktiv­nos­ti – pro­gra­me Društveno-kul­tur­nog cen­tra Lamparna u Labinu.

L.A.E. XxI je u pro­jekt uklju­čio i dru­ge lokal­ne i regi­onal­ne akte­re, među koji­ma je i IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja-Agenzia cul­tu­ra­le istri­ana, te Grad Labin, udru­ga Informo, udru­ga i Metamedij, udru­gu žena Sv.Nedelja „Mendula“, KUD Ivan Fonović Zlatela i Centar za gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve Poreč.

Projekt je sufi­nan­ci­ra­la Europska uni­ja iz Europskog soci­jal­nog fon­da, a u sklo­pu Kreativne jese­ni pred­sta­vit će se kroz neko­li­ko aktivnosti:

Razvoj mode­la sudi­onič­kog upravljanja

S ciljem izra­de stra­te­škog doku­ment­na Sudioničkog uprav­lja­nja Lamparnom na peri­od od 5 god., odr­žat će se radi­oni­ca na temu defi­ni­ra­nja i izra­de mode­la uprav­lja­nja Lamparnom.

Radionica: Mjesto za igru

Radionica je nami­je­nje­na dje­ci, a reali­zi­rat će se u surad­nji s Društvom arhi­te­ka­ta Istre.

Na radi­oni­ci će polaz­ni­ci izra­di­ti 5 okvi­ra za pri­ču u koji­ma su od gli­ne mode­li­ra sce­no­gra­fi­ja  za pri­zo­re u odre­đe­nom pros­to­ru. Na jedan nepo­sre­dan i zaba­van način dobi­ti ćemo uvid u to kako dje­ca zamiš­lja­ju aktiv­nos­ti jed­nog druš­tve­nog kul­tur­nog cen­tra i pro­gra­ma nami­je­nje­nog njima.

Radionica za sred­njo­škol­ce o aktiv­nom uklju­či­va­nju u rad lokal­ne zajednice

Educiranje mla­dih  o važ­nos­ti uklju­či­va­nja u rad lokal­ne zajed­ni­ce, u pro­ces dono­še­nja odlu­ka kao i rad lokal­nih udru­ga, jed­na je od tema koja će se potak­nu­ti mla­de na uklju­či­va­nje u budu­će aktiv­nos­ti DKC Lamparne.

Priredio B. V.