glitchLAB 2021 – online radionice

22.01.2021.

Format C / glitchLAB 2021 pozi­va sve zain­te­re­si­ra­ne na sudje­lo­va­nje na bes­plat­nim onli­ne DIWO Glitch Art radi­oni­ca­ma s ciljem tra­že­nja, doku­men­ti­ra­nja, kata­li­zi­ra­nja i dije­lje­nja začud­nih i este­tič­nih gre­ša­ka u digi­tal­nim for­ma­ti­ma sta­tič­nih i pokret­nih sli­ka. Termini se odvi­ja­ju subo­ta­ma od 17 do 20 sati, onli­ne na hacklab01.org, s prvim ter­mi­nom u subo­tu 23. siječ­nja. Prijave nisu obvez­ne, ali su poželj­ne, putem adre­se info@hacklab01.org.

Radionice će obra­di­ti slje­de­će teme: rein­ter­pre­ta­cij­ske umjet­nič­ke meto­de i teh­ni­ke; sli­kov­ni i video for­ma­ti, kode­ci, sprem­ni­ci; iza­zi­va­nje gre­ša­ka u digi­tal­nim sus­ta­vi­ma. Za sudje­lo­va­nje je potreb­no ima­ti: osob­no raču­na­lo s mrež­nom vezom i mikro­fo­nom i/ili web kame­rom; nešto strp­lje­nja i viso­ku tole­ran­ci­ju na frus­tra­ci­je; volju za eks­pe­ri­men­ta­lan rad slo­bod­nim sof­tve­rom. Za sudje­lo­va­nje nije potreb­no: snaž­no raču­na­lo ili neki spe­ci­fi­čan ope­ra­tiv­ni sus­tav; skup i / ili pirat­ski vlas­nič­ki sof­tver; iskus­tvo s digi­tal­nim medijem.

Hacklab01 je pro­jekt AKC i umjet­nič­ke orga­ni­za­ci­je Format C, finan­cij­ski podr­žan sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Zaklade “Kultura Nova” i Grada Zagreba.

Izvor