Marina Vujčić je s „Pedeset cigareta za Elenu“ osvojila Nagradu BOOKtiga

11.02.2021.

Ovogodišnja Nagrada BOOKtiga ide u ruke istak­nu­te spi­sa­te­lji­ce Marine Vujčić za nje­zin naj­no­vi­ji roman „Pedeset ciga­re­ta za Elenu“, nači­ta­ni­ju knji­gu u narod­nim knjiž­ni­ca­ma Istarske županije.

Ovogodišnja laure­at­ki­nja, Marina Vujčić, rođe­na je 1966. u Trogiru. Na Filozofskom fakul­te­tu u Zagrebu diplo­mi­ra­la je kro­atis­ti­ku. U nak­la­di Profila 2010. objav­lju­je roman „Tuđi život“, a 2014. u izda­nju Hena coma knji­gu dra­ma „Umri žen­ski“ i roman „A onda je Božo kre­nuo ispo­čet­ka“ koji je 2015. ušao u uži izbor od četi­ri hrvat­ska nas­lo­va nomi­ni­ra­na za Europsku nagra­du za knji­žev­nost. Za dra­mu „Umri žen­ski“ 2014. dobi­la je nagra­du Marin Držić, a za dra­mu „Podmornica“ istu nagra­du 2017. godi­ne. Godine 2015. u izda­nju Hena coma objav­lju­je roman „Mogla sam to biti ja“. Iste godi­ne na natje­ča­ju V.B.Z.-a roma­nom „Susjed“ osva­ja nagra­du za naj­bo­lji neo­bjav­lje­ni roman. U koautor­stvu s Ivicom Ivaniševićem, 2016. napi­sa­la je roman „Otpusno pismo“, u izda­nju Hena coma. Godine 2017. objav­lju­je roman „Pitanje ana­to­mi­je“ te 2019. godi­ne „Pedeset ciga­re­ta za Elenu“ u Frakturinom izda­nju. Od pro­sin­ca 2020. godi­ne ime­no­va­na je na mjes­to rav­na­te­lji­ce Drame split­skog HNK.

Nagrada BOOKtiga umre­ža­va sve grad­ske knjiž­ni­ce Istarske župa­ni­je; dobit­ni­ku uru­ču­je se priz­na­nje – pri­mje­rak naj­či­ta­ni­je knji­ge u narod­nim knjiž­ni­ca­ma Istarske župa­ni­je u koji svi nje­zi­ni čita­te­lji mogu upi­sa­ti svo­je doj­mo­ve. Autoru naj­či­ta­ni­je knji­ge dodje­lju­je se, u duhu fes­ti­va­la, rab­lje­na knji­ga ispi­sa­na osvr­ti­ma samih čita­te­lja i na taj način zatva­ra se krug autor-čita­telj-autor. Stoga, pri­mje­rak nagra­đe­nog roma­na Pedeset ciga­re­ta za Elenu kre­će na puto­va­nje po Istri do svo­jih čita­te­lja, a prvi na redu koji će svo­je doj­mo­ve u nje­ga upi­sa­ti su gra­đa­ni Umaga. To mogu uči­ni­ti u Gradskoj knjiž­ni­ci Umag od 11. do 13. velja­če. Slijede čita­te­lji knjiž­ni­ce u Bujama koji će moći svo­je doj­mo­ve upi­si­va­ti od 15. do 18. velja­če. U Gradskoj knjiž­ni­ci Novigrad knji­ga će se nala­zi­ti od 22. do 25. velja­če, dok će u buzet­skoj knjiž­ni­ci knji­ga biti od 1. do 4. ožuj­ka. Pazinjani u svo­joj knjiž­ni­ci knji­gu mogu potra­ži­ti od 8. do 11. ožuj­ka, a Labinjani od 15. do 18. ožuj­ka. U Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula čita­te­lji će doj­mo­ve moći upi­si­va­ti od 22. ožuj­ka do 6. trav­nja, te u Rovinju od 8. do 13. trav­nja. U Gradsku knjiž­ni­cu Poreč knji­ga sti­že 14. trav­nja, a u nju će svo­je doj­mo­ve čita­te­lji moći upi­sa­ti sve do same dodje­le Nagrade.

Marina Vujčić, pre­pri­ča­va­ju­ći sud­bi­ne svo­jih juna­ka, dono­si pri­če koje su nam svi­ma bli­ske te svo­ju publi­ku, kao i kri­ti­ku, osva­ja iznim­nom dubi­nom pri­po­vi­je­da­nja, jer sve nje­zi­ne, naiz­gled jed­nos­tav­ne fabu­le kri­ju višes­tru­ka zna­če­nja o koji­ma se dugo promišlja.

Četiri para­lel­ne pri­če juna­ka roma­na „Pedeset ciga­re­ta za Elenu“ četi­ri su živo­ta koja ni sa čime nisu pove­za­na, a ispre­pli­ću se nji­ho­ve emo­ci­je, nji­ho­ve proš­los­ti, stra­ho­vi, tuga i ljut­nja… Samo je jedan dan tre­bao spi­sa­te­lji­ci, od pono­ći do pono­ći 15. svib­nja 2015. godi­ne, da izmi­je­ni život­ne pute­ve Oliveru, Viktoru, Magdaleni i Greti, a da toga i nisu svjes­ni. Možda je ova knji­ga pro­mi­je­ni­la i pogled na život i poko­jeg čita­te­lja među sto­ti­na­ma onih koji su je u pro­tek­loj godi­ni posu­di­li u narod­nim knjiž­ni­ca­ma Istre?

Svečana dodje­la Nagrade, pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je – Regione Istriana i uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja, upri­li­čit će se u poreč­koj knjiž­ni­ci na Dan hrvat­ske knji­ge, 22. trav­nja 2021. godi­ne u 19 sati. Osim pri­god­nog priz­na­nja, sed­mod­nev­nog borav­ka u Kući za pisce/Hiži od besid u Pazinu, auto­ri­ca naj­či­ta­ni­je knji­ge dobi­va i nov­ča­nu nagradu.

Priredio B. V.