Online intermedijalni performans “DADA/NENE“

19.03.2021.

Premijerna onli­ne izved­ba inter­me­di­jal­nog per­for­man­sa “DADA/NENE: Kako nešto pre­tvo­ri­ti u ništa bez da izgu­bi ono nešto”, bit će pre­ne­se­na putem YouTube kana­la udru­ge BukaNoise u subo­tu, 20. ožuj­ka s počet­kom u 20 sati.

„„DADA/NENE: Kako nešto pre­tvo­ri­ti u ništa bez da izgu­bi ono nešto“ je inter­me­di­jal­ni per­for­mans koji pro­ble­ma­ti­zi­ra odnos pokre­ta, sli­ke, tek­s­ta, zvu­ka i pros­to­ra u kon­tek­s­tu dija­lo­ga. Plesačica u dija­lo­gu sa sli­ka­rom. Glazbenik u dija­lo­gu s vre­me­nom. Tekst u dija­lo­gu s pros­to­rom. Prostor u dija­lo­gu s čovje­kom. Medij kao par­ti­tu­ra za dru­gi medij koji je par­ti­tu­ra za dru­gi medij. Koje su temelj­ne vri­jed­nos­ti dija­lo­ga? Je li svr­ha dija­lo­ga tran­smi­si­ja osob­nih mis­li i emo­ci­ja? Ili pri­li­ka za gene­ri­ra­nje nove vri­jed­nos­ti koja nadi­la­zi indi­vi­du­al­no, kroz među­ljud­sko (pa i umjet­nič­ko) – pove­zi­va­nje? Superponiranje per­s­pek­ti­va. Naslojavanje reali­te­ta. Tri umjet­nič­ka ruko­pi­sa. Susret. Usuglašavanje komu­ni­ka­cij­skih ala­ta. Izvedbena nače­la koja odba­cu­ju namje­ru, želju za kon­tro­lom isho­da. Nova vri­jed­nost. Ekspresija suigre osob­nih inte­gri­te­ta. Konceptualizirana suigra koja nadi­la­zi osob­no i sama ema­ni­ra podra­žaj­ne kodo­ve u spre­zi sa osob­nim doživ­ljaj­nim i misa­onim poten­ci­ja­li­ma poje­di­na­ca u publi­ci. Kako nešto pre­tvo­ri­ti u ništa bez da izgu­bi ono nešto?“, piše u opi­su performansa.

U per­for­man­su sudje­lu­ju: Neven Radaković (zvuk), Ivana Vojnić Vratarić (pokret), Marko Vojnić (sli­ka), Ivan Dobran (video) i Danilo Lola Ilić (mon­ta­ža).

Program je finan­ci­ran sred­stvi­ma Upravnog odje­la za kul­tu­ru Grada Pule

Priredio B. V.