Održana Soundpainting radionica 2021. u Klubu Kotač DC‑a Rojc

22.04.2021.

Soundpainting radi­oni­ca 2021. odr­ža­na je u klu­bu Kotač Društvenog cen­tra Rojc od 12. do 16. trav­nja. Umjetnički vodi­telj je bio Neven Radaković (diri­gent, skla­da­telj, teore­ti­čar glaz­be i glaz­be­ni peda­gog), a polaz­ni­ci su bili Marco Quarantotto, Miroslav Tovirac, Afrirm Shehu, Marko Grbac Knapić i Luka Žužić. Izvršna pro­du­cen­ti­ca radi­oni­ce je Mia Đurčević, a orga­ni­za­ci­ju i pro­duk­ci­ju pot­pi­su­ju Neven Radaković (glav­ni pro­du­cent i orga­ni­za­tor) i udru­ga Rondo Histriae (suor­ga­ni­za­tor). Partneri su klub Kotač i EDUSplash plat­for­ma. Radionica je ostva­re­na uz finan­cij­sku podr­šku Ministarstva kul­tu­re, Upravnog odje­la za kul­tu­ru gra­da Pule i Istarske župa­ni­je i reali­zi­ra­na u sklo­pu cje­lo­go­diš­njeg pro­gra­ma Soundpainting plat­for­me Pula.

Tema ovog izda­nja Soundpainting radi­oni­ce je dvos­tru­ka ulo­ga kom­po­zi­to­ra-diri­gen­ta u kon­tek­s­tu real-time skla­da­ne izved­be malog komor­nog ansam­bla bez samos­tal­nog soun­d­pa­in­te­ra – nje­go­va podvo­je­na ulo­ga: diri­gen­ta-skla­da­te­lja s jed­ne, i glaz­be­ni­ka-izvo­đa­ča sa dru­ge strane.

Prošlogodišnja istra­ži­va­nja Soundpainting plat­for­me Pula 2020 na polju real-time kom­po­zi­ci­je, te neko­li­ci­na Soundpainting per­for­man­sa ostva­re­nih u 2020. sa manjim bro­jem izvo­đa­ča (do pet glaz­be­ni­ka) namet­nu­la su dotič­nu pro­ble­ma­ti­ku kao umjet­nič­ki rele­vant­nu i iza­zov­nu: kako da jed­na oso­ba bude nosi­telj dvo­ja­ke ulo­ge, da isto­vre­me­no skla­da i vodi izved­bu, te sudje­lu­je u njoj kao glaz­be­nik u sklo­pu samog ansambla?

Prepoznavanje i pro­miš­lja­nje dotič­ne pro­ble­ma­ti­ke pobu­di­lo je potre­bu za izna­la­že­njem novog Soundpainting kon­cep­ta (bez samos­tal­ne oso­be dirigenta/skladatelja koji sto­ji ispred ansam­bla), a koji bi bio direk­tan rezul­tat suku­sa četi­ri­ju arti­ku­li­ra­nih zada­ta­ka koji­ma se bavi­la ova Soundpainting radi­oni­ca: pri­la­go­đa­va­nje Soundpainting zna­kov­nog jezi­ka – ili toč­ni­je reče­no – osmiš­lja­va­nje novog, autor­skog zna­kov­nog jezi­ka za real-time skla­da­nje, koji bi, prvens­tve­no u teh­nič­kom smis­lu, imao za cilj uči­ni­ti zna­kov­nu komu­ni­ka­ci­ju prak­tič­ni­jom, omo­gu­ća­va­ju­ći skladatelju/dirigentu – brzu komu­ni­ka­ci­ju s ostat­kom ben­da, a dovolj­no pros­to­ra da kao glaz­be­nik unu­tar malog sas­ta­va – sudje­lu­je u izved­bi; osmiš­lja­va­nje pake­ta prak­tič­nih izved­be­nih kon­ce­pa­ta koji omo­gu­ća­va­ju kre­ativ­nu, brzu i vije­štu kom­po­zi­cij­sku suigru unu­tar malog glaz­be­nog sas­ta­va; osmiš­lja­va­nje kon­cep­tu­al­nih kom­po­zi­ci­ja teme­lje­nih na prak­tič­nim izved­be­nim kon­cep­ti­ma, s jas­no odre­đe­nim kom­po­zi­cij­sko-dra­ma­tur­škim aspek­ti­ma, koje bi se pokre­ta­le jed­nim zna­kom, i time omo­gu­ća­va­le skladatelju/dirigentu kao glaz­be­ni­ku – neo­me­ta­no sudje­lo­va­nje u nji­ho­vom izvo­đe­nju; osmiš­lja­va­nje modu­sa zapi­si­va­nja i kre­ativ­ne upo­ra­be una­pri­jed sklad­nih glaz­be­nih struk­tu­ra u kon­tek­s­tu real time kompozicije.

Rezultati radi­oni­ce su novi autor­ski zna­kov­ni jezik koji za raz­li­ku od Soundpaintinga i osta­lih zna­kov­nog jezi­ka za skla­da­nje (Conduction by Lewerence “Butch” Morris), koris­ti samo jed­nu ruku u zna­kov­noj komu­ni­ka­ci­ji, i u sva­kom tre­nut­ku omo­gu­ća­va dirigentu/skladatelju – sudje­lo­va­nje u glaz­be­noj kre­aci­ji; novi autor­ski paket izved­be­nih kon­ce­pa­ta pri­la­go­đe­nih umjet­nič­kom iza­zo­vu malog ansam­bla bez samos­tal­nog dirigenta/skladatelja; dvi­je nove kon­cep­tu­al­ne kom­po­zi­ci­je; pisa­ni kom­po­zi­cij­ski mate­ri­jal struk­tu­ri­ran na način da omo­gu­ća­va kre­ativ­nu upo­tre­bu poje­di­nih kom­po­zi­cij­skih podstruktura.

Priredio B. V.

Fotografije Dejan ŠTIFANIĆ