Izložba Ivane Armanini “KOMIK od A do ZE” u labinskom DKC‑u Lamparna

21.05.2021.

Samostalna izlož­ba svjet­ski priz­na­te under­gro­und strip auto­ri­ce Ivane Armanini nazi­va “KOMIK od A do ZE” bit će otvo­re­na u petak, 21. svib­nja u 20 sati, u labin­skoj gale­ri­ji DKC‑a Lamparna. Radi se o dru­goj po redu u sklo­pu izlož­be­nog cik­lu­sa Akumulator 2, koje­ga je nje­gov autor i vodi­telj Galerije Lamparna Damir Stojnić osmis­lio kao poku­šaj izna­la­že­nja onog višeg izvo­ra sna­ge po kojem se odre­đe­na obič­na rad­nja ili objekt mogu tran­s­po­ni­ra­ti iz tije­ka sva­kod­ne­vi­ce u sfe­ru umjet­nos­ti, utje­ču­ći time i na sam razvoj naše per­cep­ci­je pojav­nog svi­je­ta. Pored stri­po­va Ivane Armanini, na izlož­bi će biti pred­stav­ljen i nagra­đe­ni, 18. broj tiska­nog albu­ma Komikaze s rado­vi­ma više od 20 autora.

“Njene table su tako orga­ni­zi­ra­ne da se mogu išči­ta­va­ti u oba prav­ca: i kao stri­po­vi koji ima­ju svo­ju rad­nju, ali i kao cje­lo­vi­te sli­ke. Tu je i ta krat­ka for­ma od jed­ne table u obli­ku kva­dra­ta, kao frak­tal­nog odra­za eta­lo­na stri­pov­skog okvi­ra kadra ili toč­ni­je – sce­ne. Kao u punk pje­sma­ma: tri akor­da, tri minu­te, ‘fuck you all’ i kraj. Da kaže­mo filo­zof­ski: iz mini­mu­ma ozna­či­te­lja izvla­či se mak­si­mum zna­če­nja, pone­kad i pro­tu­rječ­nih… U Ivaninim stri­po­vi­ma se samo radi o tome da je ozna­či­telj iro­nij­skim odma­kom oslo­bo­đen teži­ne ozna­če­nog, rezer­vi­ra­ju­ći si tako vje­či­to praz­no mjes­to. A praz­no mjes­to uvi­jek pri­zi­va da ga se zauz­me, da se na nje­ga sjed­ne, ne bi li ti već u idu­ćem tre­nu dalo vrit­njak, taman kad pomis­liš na osvo­je­no pri­jes­to­lje. Općenito je tako u živo­tu, a Ivanini stri­po­vi tako vjer­no pres­li­ka­va­ju upra­vo taj pro­ces. Možda ćete zato pone­kad ima­ti osje­ćaj da se nje­ni stri­po­vi izrav­no obra­ća­ju vama, i na neki vas način poma­lo spr­da­ju. Ako im se u tome pri­dru­ži­te, uči­nak može biti tera­pij­ski bla­go­tvo­ran”, sto­ji u pred­go­vo­ru kata­lo­ga izlož­be koje­ga je napi­sao Damir Stojnić.

Ivana Armanini (1970, Zagreb) diplo­mi­ra­la je sli­kar­stvo na Akademiji likov­ne umjet­nos­ti u Zagrebu 1995., a 2002. godi­ne osni­va “Komikaze” – među­na­rod­nu mre­žu za pro­izvod­nju i pro­mo­ci­ju autor­skog stri­pa te za šire­nje strip aktiv­nos­ti na inter­ne­tu te elek­tron­sku i tiskov­nu dis­tri­bu­ci­ju stri­po­va pre­te­ži­to mla­dih autora/ica. Komikaze sva­ke godi­ne objav­lju­ju tiska­ni album stri­po­va, koje tije­kom godi­ne pre­zen­ti­ra­ju i u svo­jim web­zin izda­nji­ma. Pandemijske 2020. godi­ne Komikaze album br. 18 dobi­ja pres­tiž­nu Grand Prix nagra­du za alter­na­tiv­ni strip na naj­ve­ćem europ­skom strip fes­ti­va­lu u fran­cu­skoj meki stri­pa Angoulemeu.

Izložba u Galeriji “Lamparna”, koju sufi­nan­ci­ra Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, osta­je otvo­re­na do 5. lip­nja, a može se raz­gle­da­ti isklju­či­vo uz pret­hod­nu naj­a­vu, sva­kim rad­nim danom od 10 do 15 sati.

Priredio B. V.