Samostalna izložba Bojana Šumonje u galeriji HDLU‑a Istre

13.05.2021.

“Omnibus – skupna izložba jednog autora”

• Samostalna izlož­ba Bojana Šumonje nazi­va “Omnibus – skup­na izlož­ba jed­nog auto­ra” bit će otvo­re­na u petak, 14. svib­nja u 16 sati u pul­skoj gale­ri­ji HDLU‑a Istra.

Otvorenje izlož­be bit će upri­li­če­no za pred­stav­ni­ke medi­ja, a zatvo­re­no za jav­nost. Medijima će se obra­ti­ti pred­sjed­nik HDLU‑a Istre Milan Marin i autor Bojan Šumonja. Snimak otvo­re­nja i pos­ta­va izlož­be bit će dos­tu­pan na inter­net­skim plat­for­ma­ma HDLU‑a Istre i na TV ekra­ni­ma u izlo­gu gale­ri­je. Izložba osta­je otvo­re­na do 2. lip­nja i može se raz­gle­da­ti rad­nim dani­ma od 9 do 15 sati.

„Osvijestio sam činje­ni­cu da se sve više pro­ši­ru­je moj sli­kar­ski “kon­tekst” i da u isto vri­je­me radim total­no raz­li­či­te sli­ke. Pomislio sam da bi ta “šizo­fre­na” pozi­ci­ja mogla biti zanim­ljiv kon­cept oko kojeg bi se gra­di­la ova izlož­ba. Kontemplirajući o nazi­vu izlož­be pos­ta­vio sam rad­nu ver­zi­ju nazi­va koja je gla­si­la “Skupna izlož­ba jed­nog auto­ra”, što je u stva­ri oksi­mo­ron. Oksimoroni su u svo­joj sušti­ni neo­z­bilj­ni pa sam izlož­bu nazvao “Omnibus”, ali osta­viv­ši u nas­tav­ku nazi­va i oksi­mo­ron, kako naziv ne bi bio preozbiljan.

„Omnibus je for­mat koji se sas­to­ji od više dije­lo­va koji funk­ci­oni­ra­ju kao samos­tal­ne nara­tiv­ne cje­li­ne. “Različite epi­zo­de okvir­no može spa­ja­ti opća tema, mjes­to ili vri­je­me rad­nje, liko­vi, glav­ni glum­ci, reži­ser ili autor knji­žev­nih pred­lo­ža­ka, a epi­zo­de se čes­to zna­ju raz­li­ko­va­ti po sti­lu, vre­me­nu rad­nje, pa i žan­ru”. Iako je omni­bus ter­min koji se vezu­je uz film i lite­ra­tu­ru, više je nego prik­la­dan u ovom slu­ča­ju. Sve sli­ke su ipak neka­ko pove­za­ne, ili kolo­ris­tič­ki ili pomo­ću liko­va-pro­ta­go­nis­ta (glu­ma­ca) koji se pojav­lju­ju u  raz­li­či­tim “kolek­ci­ja­ma-epi­zo­da­ma” .

„Jedna od ide­ja kon­cep­ta ove izlož­be jest da bi ona tre­ba­la izgle­da­ti kao skup­na izlož­ba neko­li­ko auto­ra. Učinilo mi se da bi taj moment bio dobar uvod u izlož­bu u smis­lu da sama izlož­ba ima neka­kav zaplet i ras­plet kao neki kaza­liš­ni komad ili film.

„Trenutno pos­to­je dvi­je ele­men­tar­ne stra­te­gi­je suvre­me­ne umjet­nos­ti. U prvoj prev­la­da­va­ju arte­fak­ti koji žele biti spek­ta­ku­lar­ni, jed­nos­tav­ni s nagla­skom na zabav­no, na šali, ne zas­tra­šu­ju­ći niko­ga. Druga stra­te­gi­ja bavi se umjet­noš­ću koja kre­ira vlas­ti­ti pros­tor poni­šta­va­ju­ći raz­li­ke izme­đu umjet­nos­ti i sva­kod­nev­nog živo­ta kroz poli­tič­ki, soci­jal­ni, eko­lo­ški, sek­su­al­ni i ini kon­tekst (tzv. demo­kra­ti­za­ci­ja umjet­nos­ti). Moja je stra­te­gi­ja kre­ta­ti se u oba polja te koris­ti­ti sred­stva i jed­nog i dru­gog uko­li­ko je mogu­će“, piše autor u pozi­vu na otvo­re­nje izložbe.

Priredio B. V.