Skulptura Ide Blažičko postavlja se pored kaštela u Momjanu

12.08.2021.

Ida Blažičko, aka­dem­ska kipa­ri­ca izla­že sutra, 13. kolo­vo­za, u 20.30 sati pored momjan­skog kašte­la, skul­p­tu­ru nazi­va Kaštel u cva­tu.

Skulpturom nazi­va Kaštel u cva­tu aka­dem­ska kipa­ri­ca Ida Blažičko meta­fo­rič­ki vra­ća sjaj Kaštelu Rota nago­vješ­ću­ju­ći nje­gov puni sjaj kao rezul­tat obno­ve koja je u tije­ku. Prozračna i laga­na više­di­jel­na tek­s­til­na skul­p­tu­ra monu­men­tal­nih dimen­zi­ja njež­no nape­ta u pros­to­ru sta­pa se s pri­rod­nim ambi­jen­tom. Kontrast impre­siv­ne sti­je­ne na kojoj se nala­zi momjan­ska utvr­da i njež­ne polu-pro­zir­ne skul­p­tu­re u kons­tant­nom ple­su na vje­tru sim­bo­lič­ki dopri­no­si pri­sje­ća­nju sto­ljet­nih pri­sut­nos­ti i živos­ti ovog loka­li­te­ta. Svaka Idina skul­p­tu­ra je pola­zi­šte za nova istra­ži­va­nja, a podra­zu­mi­je­va razvoj ino­va­tiv­nih meto­da, razu­mi­je­va­nje obli­ka, mate­ri­ja­la i struk­tu­ra, ne samo kao zaseb­nih ele­me­na­ta, već kao slo­že­nih međuodnosa.

Ida Blažičko diplo­mi­ra­la je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007., stu­dij­ski bora­vi­la na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj aka­de­mi­ji umjet­nos­ti u Hangzhou 2012. godi­ne dok­to­ri­ra­la s diser­ta­ci­jom na temu Sustainable Public Art: Re-cre­ating Urban Environment, gdje je i gos­tu­ju­ća pro­fe­so­ri­ca.  Ida u svo­me dosa­daš­njem radu bilje­ži reali­za­ci­ju niza pros­tor­no spe­ci­fič­nih skul­p­tu­ra ins­pi­ri­ra­nih glav­nim istraživačkim inte­re­si­ma koji uključuju ono što se doga­đa u preklapajućim područjima gdje možemo zama­gli­ti gra­ni­ce i upo­tri­je­bi­ti biomi­me­ti­ku kao umjetnički alat te ponu­di­ti rješenja na pro­ble­me u okolišu. Na temu biomi­me­ti­ke dok­to­ri­ra­la je 2016. pri Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu (Biomimetika u služ­bi umjet­nos­ti).  U jav­nim pros­to­ri­ma reali­zi­ra­la je skul­p­tu­re od čeli­ka Vjetar (Šangaj, 2011.),Vjetar II (Hangzhou, 2012.) i Kakva tiši­na – u peći­nu poni­re zri­ka cika­da (San Vito al Tagliamento, 2017.).. Docentica je na zagrebačkoj Akademiji likov­nih umjet­nos­ti i dopred­sjed­ni­ca Hrvatskog društva likov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u Zagrebu.

Izvor