Pop-up izložba Alexa Brajkovića i Ide Blažičko u Dnevnom boravku Rojca

17.11.2021.

Pop-up izlož­ba pros­tor­nih ins­ta­la­ci­ja „Drumming 0.2“ i „Stillness“ auto­ra Alexa Brajkovića i Ide Blažičko bit će otvo­re­na u subo­tu, 20. stu­de­nog, od 9 do 21 sat, u Dnevnom borav­ku Rojca. Otvorenje i raz­go­vor s umjet­ni­ci­ma odr­žat će se u 18 sati u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca.

Multimedijalna pros­tor­na instalacija/performans „Drumming 0.2“ je orga­ni­čan meha­ni­zam koji inter­pre­ti­ra algo­rit­mič­ne kom­po­zi­cij­ske upu­te i stva­ra neo­če­ki­va­ne rezul­ta­te u nikad ponav­lja­ju­ćem glaz­be­nom iskus­tvu. Nastali algo­rit­mi “žive” u stvar­nom pros­to­ru, te kroz bon­go bub­nje­ve, bez glaz­be­ni­ka, svi­ra­ju među­sob­no u akus­tič­noj dome­ni. Generativna glaz­ba, glaz­ba stvo­re­na uz pomoć algo­ri­ta­ma, gdje sam sis­tem stva­ra glaz­bu i dono­si odlu­ke, inter­pre­ti­ra i stva­ra vari­ja­ci­je glaz­be­nih mate­ri­ja­la te pred­stav­lja jed­nu od naj­bit­ni­jih teh­ni­ka suvre­me­ne teh­no­lo­gi­je u kon­tek­s­tu glaz­be. Unutar bon­go bub­nje­va ugra­đe­ni su sole­no­idi koji meha­nič­ki uda­ra­ju opne bub­nje­va reagi­ra­ju­ći na glaz­be­ne impul­se koji dola­ze iz raču­na­la. „Drumming 0.2“ kom­bi­ni­ra tisuć­ljet­nu tra­di­ci­ju rit­mič­ne kom­plek­s­nos­ti juž­no­in­dij­ske glaz­be i suvre­me­nu teh­ni­ku gene­ri­ra­nja glaz­be­nih mate­ri­ja­la uz pomoć gene­ra­tiv­nih glaz­be­nih teh­ni­ka, tvo­re­ći jedan nepre­su­šan zatvo­re­ni sis­tem za rit­mič­nu raznolikost.

„Stillness“ – pros­tor­no spe­ci­fič­na svje­tlos­na ins­ta­la­ci­ja auto­ra Alexa Brajkovića i aka­dem­ske kipa­ri­ce Ide Blažičko cije­li pros­tor tran­sfor­mi­ra u svje­tlos­ni objekt, pri­tom stva­ra­ju­ći manju intim­ni­ju zonu – pros­tor kon­tem­pla­ci­je. Nježna i polu­proz­rač­na tek­s­til­na skul­p­tu­ra pro­te­že se kroz živu jez­gru pros­to­ra, kons­tant­no se mije­nja­ju­ći sa svje­tlos­nim efek­ti­ma u real­nom vre­me­nu, a poti­če na kre­ta­nje kroz pros­tor tako da posje­ti­te­lji istra­žu­ju formu.

Ida Blažičko diplo­mi­ra­la je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007., stu­dij­ski bora­vi­la na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj aka­de­mi­ji umjet­nos­ti u Hangzhou 2012. godi­ne dok­to­ri­ra­la s diser­ta­ci­jom na temu Sustainable Public Art: Re-cre­ating Urban Environment, gdje je i gos­tu­ju­ća pro­fe­so­ri­ca.  Ida u svo­me dosa­daš­njem radu bilje­ži reali­za­ci­ju niza pros­tor­no spe­ci­fič­nih skul­p­tu­ra ins­pi­ri­ra­nih glav­nim istraživačkim inte­re­si­ma koji uključuju ono što se doga­đa u preklapajućim područjima gdje može­mo zama­gli­ti gra­ni­ce i upo­tri­je­bi­ti biomi­me­ti­ku kao umjetnički alat te ponu­di­ti rje­še­nja na pro­ble­me u oko­li­šu. Na temu biomi­me­ti­ke dok­to­ri­ra­la je 2016. pri Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu (Biomimetika u služ­bi umjet­nos­ti). Povodom pro­jek­ta „Okolo“, posve­će­nog umjet­nič­kom istra­ži­va­nju Zagreba putem umjet­nič­kih inter­ven­ci­ja u samo tki­vo gra­da koje oživ­lja­va­ju grad­ske pros­to­re, sudje­lu­je s Alexom Brajkovićem na osmiš­lja­va­nju, reali­za­ci­ji i pos­ta­vu ambi­jen­tal­ne svje­tlos­no-akus­tič­ne ins­ta­la­ci­je Singing Forest u Parku Bele IV. Docentica je na zagrebačkoj Akademiji likov­nih umjet­nos­ti i dopred­sjed­ni­ca Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u Zagrebu.

Alex Brajković porečki glaz­be­nik i mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik, diplo­mi­rao je jazz bub­nje­ve na Konzervatoriju Arrigo Pedrollo u Vicenzi. Magistrirao je 2018. na Konzervatoriju u Amsterdamu, smjer Live-Electronics uz spe­ci­ja­li­za­ci­ju za kar­na­tič­ku glaz­bu. Trenutno stva­ra u podru­čju elek­tron­ske pro­duk­ci­je, sound dizaj­na, mul­ti- ins­tru­men­tal­nih elek­tro-akus­tič­nih solo per­for­man­sa i mul­ti­me­di­jal­nih ins­ta­la­ci­ja u jav­nom pros­to­ru, u koji­ma pri­mje­nju­je svo­je zna­nje live-elec­tro­nic­sa, kar­na­tič­kih rit­mo­va, bub­nje­va i uda­ralj­ka, kom­po­zi­ci­je i impro­vi­za­ci­je, pro­gra­mi­ra­nja i inte­rak­tiv­nih vizuala.

Ulaz je pot­pu­no bes­pla­tan. Ulaz je moguć samo uz pre­do­če­nje COVID pot­vr­de te pri­dr­ža­va­nje svih pro­pi­sa­nih epi­de­mi­olo­ških mje­ra. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredio B. V.