Izložba Darka Brajkovića Njape “Zeitgeist” u galeriji HDLU‑a Istre

29.03.2022.

Otvorenje samos­tal­ne izlož­be Darka Brajkovića Njape pod nazi­vom “Zeitgeist” (cik­lus rado­va posve­ćen Mladenu Stilinoviću) bit će odr­ža­no u sri­je­du, 30. ožuj­ka u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji HDLU‑a Istre. Otvorenje će se odr­ža­ti u skla­du s epi­de­mi­olo­škim mje­ra­ma, a snim­ke otvo­re­nja i pos­ta­va bit će dos­tup­ne na inter­net­skim plat­for­ma­ma HDLU‑a Istre. Izložba će osta­ti otvo­re­na do 25. trav­nja, i moći će se pogle­da­ti rad­nim dani­ma od 9 do 15 sati.

Priredio B. V.