Izložba fotografija Vida Barića „Mladi, divlji, neispavani“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

27.04.2022.

Samostalna izlož­ba foto­gra­fi­ja novi­na Vida Barića nazi­va „Mladi, div­lji, neis­pa­va­ni“ bit će otvo­re­na u petak, 29. trav­nja u 20 sati Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

Fotografije koje autor pred­stav­lja tema­ti­zi­ra­ju sudi­oni­ke hrvat­ske trap sce­ne, tako­zva­ni “novi reper-ski val”. Divlje pri­zo­re s trap kon­ce­ra­ta i tulu­ma Barić je foto­gra­fi­rao u raz­dob­lju izme­đu 2015. i 2020. godi­ne, a sni­ma­ni su tije­kom hrvat­skih fes­ti­va­la trap glaz­be, poput brač­kog “Graffiti na gra­de­le”, kao i na opskur­nim pri­vat­nim tulu­mi­ma na nepoz­na­tim loka­ci­ja­ma. Osim naj­važ­ni­jih pro­ta­go­nis­ta hrvat­ske trap sce­ne, kao što su ben­do­vi Kukus Klan, High5 ili Buntai, foto­gra­fi­je pri­ka­zu­ju i sup­kul­tur­ni sloj publi­ke koja pra­ti rad i kon­cer­te nave­de­nih glazbenika.

Barić se hobis­tič­ki bavi foto­gra­fi­jom, s poseb­nim inte­re­som za “iskre­nu foto­gra­fi­ju” (can­did). Snima isklju­či­vo na film, a seri­ju foto­gra­fi­ja “Mladi, div­lji, neis­pa­va­ni” već je pred­stav­ljao na izlož­ba­ma u Mariboru, Splitu i Rijeci.

“Spontanim ili inten­ci­onal­nim kadri­ra­njem, seri­ja foto­gra­fi­ja „Mladi, div­lji, neis­pa­va­ni“, reflek­ti­ra­ju­ći sku­pi­nu u dje­lo­va­nju ili poje­din­ca kao ale­go­ri­ju cje­li­ne, pri­ča je o zajed­niš­tvu pri­ja­te­lja, poz­na­ni­ka, pro­laz­ni­ka i glaz­be­nih pro­ta­go­nis­ta suvre­me­nog reper­skog Novog vala. Bez cen­zu­re, suro­vo i glas­no, foto­gra­fi­je Vida Barića egzis­ti­ra­ju kao aktu­al­ni nara­ti­vi”, nave­la je u svom osvr­tu na foto­gra­fi­je povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Katarina Podobnik.

“Fotografije su nas­ta­ja­le tije­kom neko­li­ko godi­na i na raz­li­či­tim loka­ci­ja­ma, ali u raz­dob­lju pri­je no što se trap poja­vio u mains­tre­amu”, rekao je o izlož­bi autor Vid Barić.

“Danas je, kako zna­mo, taj podžanr rapa pos­tao nepo­re­ci­va muzič­ka činje­ni­ca, a u svo­ju glaz­bu ga jed­na­ko mik­sa­ju i roc­ke­ri i fol­ke­ri. Ja ga se sje­ćam kao čud­nog reper­skog feno­me­na iz podru­ma, za kojeg mari tek neko­li­ci­na lju­di. Fotografiranju tra­pe­ra pri­vuk­la me opća este­ti­ka tog muzič­kog pokre­ta, poma­lo i sam zvuk, ali i činje­ni­ca da se radi­lo o dois­ta div­ljim tulu­mi­ma, na koji­ma eki­pa poga i sta­ge divea kao da je riječ o puno­krv­nom pun­ku. Vidio sam nešto u tome, i jed­nos­tav­no sam htio bilje­ži­ti foto­apa­ra­tom razvoj tog žan­ra, kao i samih izvo­đa­ča te nji­ho­ve publi­ke,” rekao je uoči izlož­be autor foto­gra­fi­ja Barić.

Vid Barić (Rijeka, 1988.) magis­tri­rao je na Odsjeku za kul­tu­ral­ne stu­di­je Filozofskog fakul­te­ta u Rijeci. Živi u Zagrebu i radi kao novi­nar. Autor je roma­na “Fiumanski, opet lažeš” (Shura publi­ka­ci­je, 2020.) i zbir­ke novin­skih repor­ta­ža “Vrabac pro­tiv dabro­va i osta­le novin­ske pri­če” (Shura publi­ka­ci­je, 2021.) Dobitnik je nagra­de Fra Ma Fu za naj­bo­lju novin­sku repor­ta­žu u 2018. godi­ni (“Tko je tajans­tve­ni podrav­ski dobro­či­ni­telj?”, Nedjeljni Jutarnji 10.06.2018). Piše pro­zu i novin­ske tek­s­to­ve, s poseb­nim inte­re­som za repor­ta­žu. Nekadašnji je pro­fe­si­onal­ni snowbo­ar­der, hrvat­ski repre­zen­ta­ti­vac i autor više snowbo­ar­der­skih fil­mo­va kao član među­na­rod­nog kolek­ti­va YOUGOFIRST. Hobistički se bavi fotografijom.

Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredio B. V.