Memorijalna izložba Josipa Klarice u Gradskoj galeriji Labin

27.04.2022.

Gradska gale­ri­ja Labin otva­ra izlož­be­nu sezo­nu izlož­bom „Josip Klarica, Svjetlo u sre­bru i zla­tu – „In memo­ri­am““ u petak, 29. trav­nja, s počet­kom u 19 sati. Izložba je proš­le godi­ne odr­ža­na u Nacionalnom muze­ju moder­ne umjet­nos­ti u Zagrebu u čast ovom, pri­je dvi­je godi­ne, pre­mi­nu­lom umjet­ni­ku, a ista se u pri­la­go­đe­nom omje­ru pre­no­si u labin­sku galeriju.

Na izlož­bi će biti pred­stav­lje­ni crno – bije­li kon­tak­ti iz Klaričina stva­ra­laš­tva s tema­ti­kom mrtve pri­ro­de, por­tre­ta, akto­va i pej­sa­ža iz ostav­šti­ne obi­te­lji Josipa Klarice. Klarica se u svo­jem dje­lo­va­nju slu­žio izvor­nim pos­tup­ci­ma stva­ra­nja foto­gra­fi­je, što pri­do­da­je na spe­ci­fič­nos­ti nje­go­vih dje­la. Riječ je o jed­nom od naj­z­na­čaj­ni­jih hrvat­skih foto­gra­fa, koji je svo­jim radom osta­vio važan biljeg i utje­cao na suvre­me­ne toko­ve hrvat­ske umjet­nič­ke fotografije.

Josip Klarica rođen je 1946. godi­ne u Beogradu, stu­di­rao je u Pragu. Bavio se povi­ješ­ću foto­gra­fi­je i foto­ke­mij­skih pro­ce­sa, koje je izu­čio i neke pre­nio u svo­je dje­lo­va­nje. Tako se koris­tio foto­apa­ra­tom iz 19. sto­lje­ća i slu­žio teh­ni­kom came­re obcu­re, što pri­do­da­je na spe­ci­fič­nos­ti nje­go­vih foto­gra­fi­ja. O nje­mu su pisa­li važ­ni struč­nja­ci, među koji­ma Želimir Koščević, čiji je osvrt, uz pred­go­vor Branka Franceschija, dio kata­lo­ga izlož­be Nacionalnog muze­ja moder­ne umjet­nos­ti, a koji će biti mogu­će pro­či­ta­ti u sas­ta­vu izlož­be u Gradske gale­ri­je Labin.

Branko Franceschi uva­že­ni je povjes­ni­čar umjet­nos­ti, kus­tos i likov­ni kri­ti­čar iz Zadra. Sadašnji je rav­na­telj Nacionalnog muze­ja moder­ne umjet­nos­ti (neka­daš­nje Moderne gale­ri­je) u Zagrebu. Svojevremeno, bio je vodi­telj gale­ri­je „Miroslav Kraljević“ u Zagrebu. Obnašao je duž­nost rav­na­te­lja Muzeja moder­ne i suvre­me­ne umjet­nos­ti u Rijeci i Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Zagreb, kao i Galerije umjet­ni­na u Splitu. Autor je i kus­tos broj­nih izlož­bi suvre­me­ne umjet­nos­ti i umjet­nič­kih mono­gra­fi­ja, te naci­onal­nih i među­na­rod­nih umjet­nič­kih projekata.

Priredio B. V.