Premjera filma „Krugovi na vodi” i koncert švedskog antifa orkestra Motståndets Musik i zbora Praksa

28.04.2022.

Premjera fil­ma „Krugovi na vodi” auto­ra Danile-Lola Ilića bit će odr­ža­na u petak, 29. trav­nja u 19 sati dok će kon­cert šved­skog anti­fa orkes­tra Motståndets Musik i zbo­ra Praksa biti odr­žan u 21 sat u pul­skoj Gradskoj radionici.

„Edna, vodi­te­lji­ca zbo­ra Praksa iz Pule i Johannes, vodi­telj orkes­tra Motståndets Musik iz Malma, (Švedska) upoz­na­li su se na radi­oni­ci tra­di­ci­onal­ne make­don­ske glaz­be kod maes­tra Stefčea Stojkovskog u Ohridu. Prijateljstvo se pre­tvo­ri­lo u želju za surad­njom te u lis­to­pa­du 2019 godi­ne zbor Praksa odla­zi u Malmö, gdje ih doče­ku­ju Johannes i Ebba, čla­no­vi orkes­tra Motståndets Musik. Priprema se zajed­nič­ki nas­tup: odr­ža­va­ju se pro­be na Musikhögskolan u Malmö‑u, uvjež­ba­va­ju se anti­fa­šis­tič­ke pje­sme, rad­nič­ke pje­sme, pje­sme o slobodi…

“U među­vre­me­nu zbor Praksa odr­ža­va dvi­je radi­oni­ce u Malmö‑u i obliž­njem Lund‑u. Radionice su jako posje­će­ne, te je uspjeh istih sja­jan. Članovi zbo­ra i orkes­tra kroz inter­v­jue pri­ča­ju o nas­tan­ku i ide­ja­ma koje zajed­nič­ki ima­ju i razvi­ja­ju. Sedmodnevni bora­vak u Malmö‑u zavr­ša­va se zajed­nič­kim kon­cer­tom. Slijedi opro­štaj do nekih dru­gih vre­me­na. Film je svo­je­vr­s­na raz­gled­ni­ca, repor­taž­no nas­tro­jen, te pri­ča o ljud­skim moti­vi­ma, ide­ja­ma, želji za surad­njom, koeg­zis­ten­ci­jom, o kul­tu­ra­ma i jezi­ci­ma koji su možda raz­li­či­ti, ali govo­re isto“, piše u opi­su filma.

Priredio B. V.