R.O.J.C.: projekcija filma „Mapa puna snova“ Danila Lole Ilića u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

26.04.2022.

Ciklus Filmskih veče­ri u Dnevnom, orga­ni­zi­ra­nih u sklo­pu pro­jek­ta „R.O.J.C.: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo“, nas­tav­lja se u sri­je­du 27. trav­nja, u 20 sati, pro­jek­ci­jom dugo­me­traž­no­ga doku­men­tar­no­ga fil­ma „Mapa puna sno­va“ auto­ra Danila Lole Ilića. Prije same pro­jek­ci­je u Dnevnom borav­ku Rojca odr­žat će se i raz­go­vor s auto­rom filma.

Tema doku­men­tar­no­ga fil­ma je život­ni put priz­na­to­ga dizaj­ne­ra Predraga Spasojevića koji je jav­nos­ti naj­poz­na­ti­ji kao autor vizu­al­nog iden­ti­te­ta pul­skog film­skog fes­ti­va­la. Studirao je na likov­noj aka­de­mi­ji u Zagrebu u kla­si pro­fe­so­ra Miroslava Šuteja. Bio je sves­tran autor koji je svo­jim vizu­al­nim iden­ti­te­ti­ma bren­di­rao pri­je nego što je pojam bren­da kod nas bio poz­nat. Njegovi su raz­no­vr­s­ni inte­re­si seza­li od sli­kar­stva i gra­fič­kog dizaj­na do ure­đe­nja interijera.

Danilo Lola Ilić film­ski je reda­telj, mon­ta­žer, sce­na­rist i pro­du­cent koji živi i dje­lu­je u Puli. Najpoznatiji je kao autor dugo­me­traž­nih doku­men­tar­nih fil­mo­va „Prašina sva­kod­nev­nog živo­ta“, „143°“, „Mapa puna sno­va“, „Erik“, „Tko se tuče, taj se voli?“, ali i kao autor dugo i krat­ko­me­traž­nih igra­nih fil­mo­va („Memoari slom­lje­nog uma“, „Distortion“, „Zillion“, „Straigh Turn“…). Autor je, te je sudje­lo­vao u izra­di, broj­nih pro­mo­tiv­nih videa, rek­la­ma i glaz­be­nih spo­to­va. Sa svo­jim fil­mo­vi­ma sudje­lo­vao je na cije­nje­nim doma­ćim i među­na­rod­nim fes­ti­va­li­ma na koji­ma je bio isti­can i nagra­đi­van za svoj rad.

 

Foto: Anna Gaspotić

 

Filmska večer u Dnevnom orga­ni­zi­ra­na je u sklo­pu pro­jek­ta „R.O.J.C.: Razvijamo-Omogućavamo-Jačamo-Cijenimo“ kojeg pro­vo­di Savez udru­ga Rojca u part­ner­stvu s Gradom Pula i udru­ga­ma Čarobnjakov šešir, Merlin i Zelena Istra, , a sufi­nan­ci­ra­la ga je Europska Unija iz Operativnog pro­gra­ma Učinkoviti ljud­ski poten­ci­ja­li, iz Europskog soci­jal­nog fon­da. Projekt je sufi­nan­ci­rao Ured za udru­ge Vlade Republike Hrvatske.

Priredio B. V.