Ivica Prtenjača gost književnog susreta „Na baštionu“ u Buzetu

18.05.2022.

Književni susret “Na bašti­onu” došao je do svog 16. izda­nja na kojem će gos­to­va­ti Ivica Prtenjača. Susret će se odr­ža­ti u čet­vr­tak, 19. svib­nja u 19 sati, u Zavičajnom muze­ju u Buzetu.

Ivica Prtenjača je višes­tru­ko nagra­đi­va­ni hrvat­ski knji­žev­nik rođen u Rijeci 1969. godi­ne, koji živi i radi u Zagrebu. Nedavno je ovjen­čan godiš­njom nagra­dom Vladimir Nazor na podru­čju knji­žev­nos­ti koje dodje­lju­je Ministarstvo kul­tu­re, a osim toga izdvo­jit ćemo nagra­du VBZ‑a za naj­bo­lji neo­bjav­lje­ni roman 2021. za pos­ljed­nji roman Sine, ide­mo kući. Istu nagra­do je dobio i za roman Brdo. Uz roma­ne Dobro je, lije­po je, Tiho ruše­nje i Plivač, Prtenjača je naj­poz­na­ti­ji po pjes­niš­tvu s kojim je ušao u knji­žev­nost. Prva mu je zbir­ka bila Pisanje oslo­ba­đa, a pos­ljed­nja Tišina i nje­zi­ne olov­ke. Uređuje i vodi dvi­je emi­si­je na Trećem pro­gra­mu Hrvatskog radi­ja, Metafora i Moj izbor. Također, sura­đi­vao je kao gost komen­ta­tor u emi­si­ji Nedjeljom u dva.

Priredio B. V.