Pulska premjera filma „Slučaj GNJDD“ u Klubu Pulske filmske tvornice

17.05.2022.

Pulska pre­mje­ra eks­pe­ri­men­tal­nog pro­ši­re­nog fil­ma “Slučaj GNJDD” per­for­me­ra, glaz­be­ni­ka i umjet­ni­ka Josipa Pina Ivančića u kojem autor putem eks­pe­ri­men­tal­ne teh­ni­ke pro­jek­ci­ja pro­pi­tu­je čla­no­ve legen­dar­nog vod­njan­skog ben­da Gustaphi y nje­go­vi dobri duho­vi o raz­lo­zi­ma pres­tan­ka dje­lo­va­nja i/ili pro­mje­ne kon­cep­ta bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 19. svib­nja u 21 sat u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Film je dobio poseb­no priz­na­nje na Festivalu doku­men­tar­nog rock fil­ma DORF 2017. za „ino­va­ti­van i hra­bar autor­ski pris­tup kojim je aktiv­no uklju­čio gle­da­te­lja i arti­ku­li­rao svo­je miš­lje­nje o neka­daš­njem sas­ta­vu, uz izvr­s­no pre­is­pi­ti­va­nje moguć­nos­ti medija“.

Nakon pro­jek­ci­je raz­go­vor s auto­rom o fil­mu, alter­na­tiv­noj sce­ni 80′ i dje­lo­va­nju unu­tar ben­da vodit će Sanda Letonja-Marjanović, tako­đer čla­ni­ca prve pos­ta­ve Gustapha y nje­go­vih dobrih duho­va.

Filmskom pro­gra­mu mogu­će je pri­sus­tvo­va­ti onli­ne, pogle­da­ti eks­pe­ri­men­tal­nu pro­jek­ci­ju i sudje­lo­va­ti u raz­go­vo­ru putem Zoom lin­ka.

Josip Pino Ivančić per­for­mer je, likov­ni umjet­nik i glaz­be­nik iz Pule. Na alter­na­tiv­noj kul­tur­noj sce­ni poz­nat je još od počet­ka sedam­de­se­tih godi­na kada ula­zi u krug kon­cep­tu­ala­ca. U to vri­je­me s pri­ja­te­lji­ma stva­ra men­tal spi­rit music, a pod utje­ca­jem Beuysa zapo­či­nje pro­ces stva­ra­nja tzv. “soci­jal­ne skul­p­tu­re”, čime već tada pri­pa­da neve­li­koj sku­pi­ni kon­cep­tu­al­nih umjet­ni­ka koji su anga­ži­ra­no pro­pi­ti­va­li soci­ja­lis­tič­ki vri­jed­nos­ni sus­tav, ponaj­pri­je smi­sao rada i pozi­ci­ju rad­ni­ka. Njegovo iskus­tvo rad­ni­ka u bro­do­gra­di­li­štu Uljanik osi­gu­ra­lo mu je pra­vo na dalj­nju radi­ka­li­za­ci­ju umjet­nos­ti. Tijekom osam­de­se­tih svo­je umjet­nič­ke inte­re­se ostva­ru­je u okvi­ru spa­ja­nja medi­ja glaz­be, per­for­man­sa i likov­ne umjet­nos­ti, a od deve­de­se­tih jav­nost ga poz­na kao jed­nog od naj­pro­vo­ka­tiv­ni­jih hrvat­skih per­for­me­ra te kao alter­na­tiv­nog novo­me­dij­skog eksperimentatora.

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.

Priredio B. V.