Filmska crème de la crème u vodnjanskom Art kinu Cineast

01.07.2022.

Od Pedra Almodóvara preko Nannija Morettija do Mikea Millsa – vruće filmsko ljeto u Vodnjanu

• Kada je film u pita­nju, jed­no od neza­obi­laz­nih mjes­ta ovog lje­ta ponov­no će biti i Vodnjan sa svo­jim Art kino „Cineast“. Kino na otvo­re­nom ovo­ga puta će se odr­ža­ti na novoj loka­ci­ji u vod­njan­skoj Bašti/Rotondi i to sed­mi put zare­dom u orga­ni­za­ci­ji Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Grada Vodnjana uz umjet­nič­kog savjet­ni­ka i pro­gram­skog selek­to­ra, vizu­al­nog umjet­ni­ka, Matiju Debeljuha. Program će se odr­ža­va­ti sva­kog čet­vrt­ka, od 07. srp­nja do 25. kolo­vo­za i pri­ka­zat će se ukup­no osam dugo­me­traž­nih igra­nih fil­mo­va, uglav­nom europ­ske kine­ma­to­gra­fi­je i neza­vis­ne pro­duk­ci­je, redom nagra­đi­va­ni na pres­tiž­nim film­skim fes­ti­va­li­ma. Ovog lje­ta fil­mo­vi će se žan­rov­ski kre­ta­ti od dra­me i melo­dra­me, akcij­ske i roman­tič­ne kome­di­je, horo­ra i tri­le­ra, do mju­zik­la. Svakoj pro­jek­ci­ji pret­ho­dit će uvod u film, odnos­no raz­go­vor koji će vodi­ti nagra­đi­va­ni pul­ski reda­telj i film­ski kri­ti­čar, Elvis Lenić.

Vodnjansku film­sku-sezo­nu u čet­vr­tak, 7. srp­nja u 21,30 sati otva­ra pos­ljed­nji film Pedra Almodóvara – Paralelne maj­ke (Parallel mot­hers) koji je nakon pre­mi­je­re na Filmskom fes­ti­va­lu u Veneciji, na kojem je Penelope Cruz osvo­ji­la nagra­du za naj­bo­lju glu­mi­cu, dobio sjaj­ne kri­ti­ke i nagra­de, kao i dvi­je nomi­na­ci­je za Oscara. U ovom, do sada, naj­po­li­tič­ki­jem Almodovarovom fil­mu pri­ka­za­na je pri­ča u kojoj se osob­na povi­jest ispre­pli­će s kolek­tiv­nom, i to mrač­nom, fašis­tič­kom špa­njol­skom proš­loš­ću. Paralelno pra­ti­mo život dvi­je žene koje se zbli­že u bol­ni­ci gdje sva­ka oče­ku­je rođe­nje dje­te­ta. Stvaraju neo­če­ki­va­nu pove­za­nost, koja će razvo­jem situ­aci­je s dvo­je novo­ro­đe­ne dje­ce i novo­nas­ta­lim kom­pli­ka­ci­ja­ma zauvi­jek pro­mi­je­ni­ti nji­ho­ve živote.

Cineast reper­to­ar nada­lje čini film koji je na Cannes Film Festivalu u sklo­pu pro­gra­ma “Un Certain Regard” nagra­đen za naj­o­ri­gi­nal­ni­ji film, a bio je i među 15 fina­lis­ta nomi­ni­ra­nih za Oscar za naj­bo­lji stra­ni film. Radi se o fil­mu Janje (Lamb) islan­d­skog reda­te­lja Vladimara Jóhannssona koji ide u red tri­le­ra i mis­tič­ne dra­me. Sa sje­ve­ra Europe pred­stav­lja se i film Jahači prav­de (Riders of Justice), s naj­ve­ćom dan­skom glu­mač­kom zvi­jez­dom Madsom Mikkelsenom. Ovom akcij­skom kome­di­jom dan­ska je kine­ma­to­gra­fi­ja dodat­no pot­vr­di­la svo­ju eta­bli­ra­nu pozi­ci­ju u svi­je­tu fil­ma. Iz skan­di­nav­skih zem­lja sti­že i nor­ve­ški kan­di­dat za Oscara, kojeg je Vanity Fair pro­gla­sio fil­mom godi­ne i koji je Renate Reinsve donio nagra­du za naj­bo­lju glu­mi­cu na fes­ti­va­lu u Cannesu. Radi se o neko­nven­ci­onal­noj roman­tič­noj kome­di­ji – Najgora oso­ba na svi­je­tu (The worst per­son in the wor­ld), zavr­š­nim dije­lom poz­na­te Oslo tri­lo­gi­je među­na­rod­no naj­is­tak­nu­ti­jeg nor­ve­škog reda­te­lja Joachima Triera. Pod vod­njan­skim nebom gle­dat će se još jed­na uspješ­ni­ca legen­dar­nog tali­jan­skog fil­ma­ša Nannija Morettija – humor­na dra­ma Tri kata (Tre piani).

Prikazat će se i prvi tuni­ski film nomi­ni­ran za Oskara – Čovjek koji je pro­dao svo­ju kožu (The man who sold his skin), poz­na­te tuni­ske reda­te­lji­ce doku­men­tar­nih i igra­nih fil­mo­va Kaouther Ben Hania. Inspirirana kon­tro­verz­nim radom bel­gij­skog umjet­ni­ka Wima Delvoyea, stvo­ri­la je roman­tič­nu melo­dra­mu s Yahyaijem Mahaynijem koji je u Veneciji nagra­đen za naj­bo­lje­ga glum­ca. Program upot­pu­nju­ju i dva ame­rič­ka fil­ma. Radi se o crno-bije­lom indie fil­mu Idemo, ide­mo (C’mon C’mon) s Joaquinom Phoenixom u glav­noj ulo­zi, a pod reda­telj­skom pali­com Mikea Millsa, jed­nog od naj­in­te­re­sant­ni­jih ame­rič­kih neza­vis­nih fil­ma­ša te o neti­pič­nom mju­zik­lu Annette poz­na­tog fran­cu­skog reda­te­lja Leosa Caraxa kojem je ovaj film na fes­ti­va­lu u Cannesu donio nagra­du za naj­bo­lju režiju.

Ulaz na sve pro­jek­ci­je je bes­pla­tan, a pro­gram sva­kog čet­vrt­ka poči­nje u 21,30 sati.

Vizualni iden­ti­tet Art kina „Cineast“ izra­di­li su STUDIO DOTA (Davorka Tumpić, Tina Erman i Anselmo Tumpić), a reali­za­ci­ju pro­jek­ta omo­gu­ći­lo je Pučko otvo­re­no uči­li­šte – Università popo­la­re aper­ta „Vodnjan-Dignano“ uz finan­cij­sku pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nog centra.

Priredio B. V.