U Limskom zaljevu otkriveni zanimljivi arheološki nalazi

10.08.2022.

Projekt PREHISTRIA bavi se Istrom u doba gornjeg paleolitika

Pripećak Abri kon­ti­ja 002, smje­šten u Limskom zalje­vu, pra­va je riz­ni­ca spoz­na­ja o dale­koj proš­los­ti. Kako jav­lja­ju iz Arheološkog muze­ja Istre, na tom su nala­zi­štu upra­vo zavr­ši­la arhe­olo­ška istra­ži­va­nja pro­ve­de­na u sklo­pu pro­jek­ta Hrvatske zak­la­de za zna­nost pod nazi­vom „Prapovijesni lov­ci i sakup­lja­či u Istri i obliž­njim regi­ja­ma: obras­ci živo­ta tije­kom kas­nog ple­is­to­ce­na (PREHISTRIA)“.

Projekt PREHISTRIA je mul­ti- i inter­dis­ci­pli­na­ran pro­jekt koji putem raz­li­či­tih ana­li­za (arhe­olo­ška isra­ži­va­nja, radi­ome­trij­ska dati­ra­nja, arhe­ozo­olo­ške, ZooMS, litič­ke, geoar­he­olo­ške i geofi­zi­kal­ne ana­li­ze, ana­li­ze drev­ne DNK i dr.) poku­ša­va odgo­vo­ri­ti na pita­nja o obras­ci­ma pona­ša­nja sta­nov­ni­ka Istre u doba gor­njeg pale­oli­ti­ka. Naime, u to je doba razi­na mora bila znat­no niža, a kli­ma hlad­ni­ja, što je utje­ca­lo na eko­sus­tav kao i ljud­ske pri­la­god­be i kon­tak­te s dru­gim tadaš­njim ljud­skim sku­pi­na­ma. Uz pro­vo­đe­nje broj­nih ana­li­za na rani­je sakup­lje­nom mate­ri­ja­lu, pro­vo­de se i nova arhe­olo­ška istra­ži­va­nja, a ove je godi­ne nagla­sak stav­ljen upra­vo na loka­li­tet Abri Kontija 002.

Tijekom istra­ži­va­nja otkri­ve­ni su zanim­lji­vi nala­zi, poput osta­ta­ka tadaš­njih živo­ti­nja, kame­nih alat­ki, pro­bu­še­nih školj­ki, oke­ra i dru­gih poka­za­te­lja ljud­skih aktiv­nos­ti. Sakupljeni su uzor­ci za pro­vo­đe­nje ana­li­za drev­ne DNK i radi­ome­trij­ske data­ci­je te je čitav loka­li­tet snim­ljen lase­rom (LIDAR). Uz broj­ne spoz­na­je koje će pru­ži­ti rezul­ta­ti spo­me­nu­tih ana­li­za, namje­ra je i pomo­ći lokal­noj zajed­ni­ci da u buduć­nos­ti to važ­no nala­zi­šte bude na što kva­li­tet­ni­ji način pri­ka­za­no jav­nos­ti te zašti­će­no za budu­će gene­ra­ci­je. Nadalje, dio ove vri­jed­ne arhe­olo­ške bašti­ne bit će pri­ka­zan u novom stal­nom pos­ta­vu Arheološkog muze­ja Istre u Puli.

U pro­jek­tu PREHISTRIA sudje­lu­ju znans­tve­ni­ci iz čak pet zema­lja, uklju­ču­ju­ći i rav­na­te­lja Arheološkog muze­ja Istre, Darka Komšu. U ovo­go­diš­njim arhe­olo­škim istra­ži­va­nji­ma sudje­lo­va­li su vodi­telj nave­de­nog pro­jek­ta, dr. sc Ivor Janković i dok­to­ran­di­ca Lia Vidas (Institut za antro­po­lo­gi­ju u Zagrebu), dr. sc. James Ahern (Sveučilište u Wyomingu, SAD), dr. sc. Rory bec­ker (Sveučilište Istočnog Oregona, SAD) i stu­den­ti antro­po­lo­gi­je i arhe­olo­gi­je s nave­de­nih ame­rič­kih sveučilišta.

Priredila P. A.