Zadnji dan 24. Media Mediterranea festivala udruge Metamedij

07.08.2022.

Otvorena izložba polaznika radionice spekulativnog dizajna „Into Blue Futures“

• Zadnjeg dana 24. fes­ti­va­la Media Mediterranea otvo­re­na je izlož­ba i pre­zen­ta­ci­ja rado­va nas­ta­lih na radi­oni­ci spe­ku­la­tiv­nog dizaj­na pod nazi­vom ‘’Into Blue Futures: A Speculative Workshop in Strategic Foresight’’ koja se odr­ža­va­la od 1. do 6. kolo­vo­za u Zajednici teh­nič­ke kul­tu­re u Puli. Radionicu je orga­ni­zi­ra­la udru­ga Metamedij u surad­nji s Odsjekom za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja (UMAS), Sveučilištem u Novoj Gorici (Slovenija) i sve­uči­li­štem ArtEZ iz Arnhema, a vodi­te­lji su bili Maja Grakalić i Peter Purg. Na otvar­nju izlož­be, koor­di­na­to­ri­ca radi­oni­ce Marijeta Bradić je kaza­la da je radi­oni­cu poha­đa­lo deset polaz­ni­ka raz­li­či­tog bac­k­gro­un­da: umjet­ni­ci, dizaj­ne­ri i mis­li­oci koji su pod men­tor­stvom vodi­te­lja spe­ku­li­ra­li i osmiš­lja­va­li buduć­nos­ti koje su veza­ne za naš život i naš odnos s morem.

- Uz nji­ho­ve rado­ve imat ćete pri­li­ku i pogle­da­ti rad gos­tu­ju­će umjet­ni­ce Deborah Mora „0°N 0°E“. Polaznici će pred­sta­vi­ti svo­je grup­ne rado­ve sto­ga vas pozi­vam da se im pos­tav­lja­te pita­nja i uklju­či­te se u ras­pra­vu, kaza­la je Bradić i pre­da­la riječ gos­tu­ju­ćoj umjet­ni­ci da kaže nešto o svom radu.

- Video ins­ta­la­ci­ja „0°N 0°E“ sta­ra je dvi­je godi­ne i govo­ri o cyber mitu izmiš­lje­nog oto­ka nazva­nog Null Island koji se nala­zi na tim geograf­skim koor­di­na­ta­ma. Otok sakup­lja i ispre­pli­će sve one sli­ke i dato­te­ke koje su podig­nu­te na mre­žu bez navo­đe­nja nji­ho­ve spe­ci­fič­ne geo-loka­ci­je. Kad taj poda­tak ne pos­to­ji, u digi­tal­nom svi­je­tu mu se auto­mat­ski pri­pi­še loka­ci­ja ‘0,0’. Skidanjem i kom­bi­ni­ra­njem foto­gra­fi­ja, sate­lit­skih pri­ka­za, 3D mode­la i zvu­kov­nih zapi­sa koji su pove­za­ni s tom loka­ci­jom otok pos­ta­je arhi­va izgub­lje­nih pred­me­ta – mjes­to susre­ta pri­rod­nog i vir­tu­al­nog kojem je mogu­će pri­ći jedi­no posred­stvom digi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja, kaza­la je Mora.

Ekološka kriza, kriza morala i kriza društva

Voditeljica Maja Grakalić je napo­me­nu­la da je izlož­ba rezul­tat šest dana inten­ziv­nog istra­ži­va­nja, raz­miš­lja­nja i zajed­nič­kog rada.

- Spekulativne prak­se su ala­ti za pro­miš­lja­nje sadaš­njos­ti i svi­je­ta u kojem živi­mo, kako smo doš­li tu gdje jesmo i kako će ono što radi­mo danas utje­ca­ti na našu buduć­nost. U ovoj radi­oni­ci poku­ša­li smo spo­jit dva pris­tu­pa: meto­do­lo­gi­ju stra­te­škog pre­dvi­đa­nja i umjet­nič­kog miš­lje­nja. Ovogodišnja fes­ti­val­ska tema je „Svjetovanja hidro­sfe­re“ sto­ga smo se foku­si­ra­li na Mediteran. Putem stra­te­škog pre­dvi­đa­nja kojeg karak­te­ri­zi­ra iscr­p­no istra­ži­va­nje obra­di­li smo temu Mediterana, nje­go­vu povi­jest, poli­ti­ke koje su ga obli­ko­va­le i umjet­nost koja ga je ozna­či­la. Duboko smo zaro­ni­li u Mediteran i obra­ti­li poseb­nu paž­nju na tren­do­ve i sig­na­le sadaš­nji­ce, raz­miš­lja­li o proš­los­ti te pro­ji­ci­ra­li što nas čeka u buduć­nos­ti. Danas ćete pogle­da­ti tri grup­na rada: „The Bureaucracy of the Sea“, „Conflict and Confluence“ i „Seambiotic Hacking“.

Peter Purg je prvo htio oda­ti počast Salvatoru Iaconesiju, dizaj­ne­ru, robo­ti­ča­ru, umjet­ni­ku, hake­ru i osni­va­ču inter­dis­ci­pli­nar­nog istra­ži­vač­kog labo­ra­to­ri­ja Art is Open Source koji je nedav­no pre­mi­nuo i koji je tre­bao vodi­ti ovu radionicu.

- Moramo se suoči­ti s činje­ni­com da nas eko­lo­ška kri­za, kri­za mora­la i kri­za druš­tva ne vode nig­dje, a nema­mo još puno vre­me­na. Salvatore je to znao još pri­je deset godi­na kada je odlu­čio podi­je­li­ti sve podat­ke o svom tumo­ru na moz­gu i u tom je pro­ce­su podi­je­lio više zna­nja no što je dobio zauz­vrat. Mislim da bi on bio vrlo pono­san kada bi vidio kako su nas­ta­li ovi izvr­s­ni rado­vi koji su rezul­tat raz­miš­lja­nja, istra­ži­va­nja, dizaj­na i umjet­nos­ti sto­ga bih ovu izlož­bu volio posve­ti­ti nje­mu, kazao je Purg i pozvao gru­pe da pred­sta­ve svo­je rado­ve publici.

Plave budućnosti

Rad „The Bureaucracy of the Sea“ pot­pi­su­je gru­pa koju čine Kseniia Anokhina, Piyali Sircar i Ena Crnogorac.

„Promjena je jedi­na kons­tan­ta u oce­anu. Plav, ogro­man i ravan na našim kar­ta­ma. Prethodno bez iče­ga koris­nog za lju­de, sada ispu­njen sen­zo­ri­ma, oce­an je pre­tvo­ren u 3D pros­tor. Preplavljen infras­truk­tu­rom, resur­si­ma, logis­ti­kom, pro­pi­si­ma i zna­če­nji­ma. Otkako je pro­na­đen plin na mor­skom dnu, more je pos­ta­lo boj­no polje pro­pi­sa i poku­ša­ja defi­ni­ra­nja gdje se pov­la­če gra­ni­ce. Zamislite pri­je­po­re koji bi mogli obuz­da­ti vje­tar i ukro­ti­ti valo­ve. Želimo doča­ra­ti apsurd­nost i nemo­guć­nost posje­do­va­nja oce­ana i ono­ga što je u nje­mu i oko nje­ga. Želimo da s izlož­be ode­te s osje­ća­jem para­dok­sa tog poku­ša­ja ogra­ni­ča­va­nja vje­tra, vode i mor­skog živo­ta. Uvijek u mije­ni, pokre­tu, suko­bu, mije­ša­nju. Struje kao valu­ta. Ova ver­zi­ja buduć­nos­ti ilus­tri­ra što bi se dogo­di­lo kada bi se inte­res lje­vi­ce za obnov­lji­vu ener­gi­ju spo­jio s foku­som kraj­nje des­ni­ce na podi­za­nju zido­va i defi­ni­ra­nju vlas­niš­tva“, piše u opi­su rada.

„Conflict and Confluence“ je rad gru­pe koju čine Alex Bernatzky, María Perez – Lozao i Mila Stepanović.

„Mediteran je koli­jev­ka i lijes mno­gih kul­tu­ra koje se vide kao raz­li­či­te i frag­men­ti­ra­ne. Ipak, sadr­ža­va zajed­nič­ku bašti­nu obli­ko­va­nu kra­jo­li­kom kul­tu­re i pri­ro­de. Sjećanja su temelj iden­ti­te­ta. Nose ih u sebi i pred­me­ti i lju­di. Sjećanje zna­či kons­tru­ira­ti kolek­tiv­nu proš­lost. Naš nara­tiv­ni iden­ti­tet ras­po­re­đen je kroz eko­lo­gi­ju oko­liš­nih resur­sa, usme­ne povi­jes­ti i istak­nu­tih arte­fa­ka­ta. Kako povra­ti­ti našu zajed­nič­ku eko­lo­gi­ju sje­ća­nja i oslo­bo­di­ti se zatvo­re­nih nara­ti­va? Starogrčki kon­cept keimêlia odno­si se na dra­go­cje­ne pred­me­te koji pos­to­je kao ana­kro­niz­mi koji se pre­no­se gene­ra­ci­ja­ma. Ti pred­me­ti dobi­va­ju novo zna­če­nje kada se dalje dekon­tek­s­tu­ali­zi­ra­ju stav­lja­njem u kon­tekst gale­ri­je ili muze­ja, dobi­va­ju­ći na teži­ni jer nose kolek­tiv­nu memo­ri­ju. Nadamo se da ćete se u ovom radu pove­za­ti s barem jed­nom od ovih keimêlia i pos­ta­ti svjes­ni zajed­nič­ke medi­te­ran­ske bašti­ne“, piše u opi­su rada.

„Seambiotic Hacking“ je rad gru­pe koju čine Marieke Leene, Santa Ramaherison, Radisav Stijović i Karolina Thakker.

„Budući da gubi­mo vje­ru da će nas vlas­ti šti­ti­ti od eko­lo­ške šte­te, tre­ba­mo li uze­ti stva­ri u svo­je ruke? Neizbježni neus­pjeh veli­kih sus­ta­va nad­zo­ra doveo je do decen­tra­li­za­ci­je moći. Kako bi spa­si­li život u Sredozemnom moru, sku­pi­ne akti­vis­ta poče­le su pove­ća­va­ti svo­je i dru­ge vrste. Proboji u bioin­že­nje­rin­gu pove­ća­li su dos­tup­nost ala­ta i resur­sa otvo­re­nog koda što je rezul­ti­ra­lo poras­tom DIY rje­še­nja. Ljudi su poče­li koris­ti­ti tu teh­no­lo­gi­ju za pove­zi­va­nje s pri­ro­dom, ali kako je napre­do­va­la, razvi­li su ide­je o tome kako je koris­ti­ti za brzu finan­cij­sku korist, kri­mi­nal, zaba­vu ili koris­ti­ti svo­ja tije­la kao plat­no nagla­ša­va­ju­ći eko­lo­šku nerav­no­te­žu. Drugi su pomo­gli pri­ro­di da uzvra­ti uda­rac što je kul­mi­ni­ra­lo jača­njem nekih mor­skih vrsta. Morski (h)aktivisti su još uvi­jek mala zajed­ni­ca i svo­jim nere­gu­li­ra­nim nači­ni­ma rada sukob­lja­va­ju se s držav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i kor­po­ra­ci­ja­ma“, navo­di se u opi­su rada.

Nakon pre­zen­ta­ci­je fes­ti­val se pre­se­lio u Circolo Zajednice Talijana gdje se odr­žao glaz­be­ni pro­gram Electric Blue na kojem su nas­tu­pa­li Rinoma & Karaman (live act / Sessions), DJ Joondroid i DJ Manscream te Open scre­en VJ i koji su zaba­vi­li publi­ku, orga­ni­za­to­re, umjet­ni­ke, polaz­ni­ke radi­oni­ce i sve surad­ni­ke na fes­ti­va­lu do ranih jutar­njih sati.

Izvor