Ciklus japanskog filma u Kinu Valli

14.11.2022.

U orga­ni­za­ci­ji Veleposlanstva Japana u Republici Hrvatskoj i Japanske fon­da­ci­je u Kinu Valli će se od 15. do 18. stu­de­nog odr­ža­ti Ciklus Japanskog fil­ma. Ciklus otva­ra uz slo­bo­dan ulaz, 15. stu­de­nog u 19.10 sati, film “Pecorossova maj­ka i nje­zi­ni dani” (r. A. Morisaki) obi­telj­ska dra­ma o sva­kod­ne­vi­ci maj­ke i sina i suoča­va­nju s nje­zi­nom uzna­pre­do­va­nom demen­ci­jom. U sri­je­du, 16. stu­de­nog u 21 sat, pri­ka­zat će se “Skitsko janje” (r. D. Yoshida), tri­ler o taj­nom vla­di­nom pro­gra­mu koji šes­to­ri­cu stra­na­ca pre­se­li u mir­ni pri­mor­ski gra­dić. Sljedeći dan na ras­po­re­du je “Drhti koli­ko hoćeš” (r. A. Oku) film o dje­voj­ci koja nakon deset godi­na još uvi­jek roman­ti­zi­ra o neuz­vra­će­noj lju­ba­vi iz sred­nje ško­le. Ciklus zatva­ra 18. stu­de­nog u 18.40 sati film “Odletjela guma” (r. K. Motoki) dra­ma o smrt­nom isho­du za koji nit­ko ne želi pre­uze­ti odgo­vor­nost. Uz slo­bo­dan ulaz na prvu pro­jek­ci­ju, cije­na ulaz­ni­ca za osta­le dane izno­si 15 kuna po projekciji.

Tijekom pro­gra­ma u foajeu Kina Valli bit će pos­tav­lje­na izlož­ba haiku poezi­je, odnos­no izbor naj­bo­ljih rado­va 3. među­na­rod­nog natje­ča­ja za haiku poezi­ju. Najbolje pje­sme iza­bra­li su hrvat­ski haiku pjes­ni­ci Dejan Pavlinović i Goran Gatalica, a na natje­čaj su se oda­zva­li auto­ri i auto­ri­ce iz Hrvatske, Poljske, Francuske, Indonezije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne gore, Ujedinjenog kra­ljev­s­tva, SAD‑a, Srbije, Rusije, Italije, Filipina, Hong Konga, Slovenije i Indije.

Izvor