Početci filma: dokument i fikcija u Klubu Pulske filmske tvornice

02.11.2022.

Besplatna pro­jek­ci­ja fil­mo­va sa samih počet­ka kine­ma­to­gra­fi­je: od prvih pro­jek­ci­ja bra­će Lumière i rađa­nja fil­ma kao teh­no­lo­škog dos­tig­nu­ća i sred­stva zaba­ve do počet­ka nje­go­vog razvi­ja­nja kao umjet­nos­ti, na pro­gra­mu je u čet­vr­tak, 3. stu­de­nog u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Prvi su fil­mo­vi jed­no­mi­nut­ni doku­men­ti sva­kod­ne­vi­ce, sa sto­go­diš­njim odma­kom poseb­no zanim­lji­vi zbog grad­skih vizu­ra i pro­me­ta, poče­ta­ka turiz­ma na moru, pona­ša­nja lju­di pred kame­rom te oči­gled­nih raz­li­ka u izgle­du pri­pad­ni­ka raz­li­či­tih druš­tve­nih kla­sa. Već na prvoj jav­noj pro­jek­ci­ji u pari­škom Grand Caféu 1895. tada slav­ni ilu­zi­onist George Méliès pre­poz­nao je poten­ci­jal fil­ma. Stvara nevje­ro­ja­tan svi­jet fik­ci­je razvi­ja­ju­ći broj­ne i danas aktu­al­ne teh­ni­ke film­skog trika.

Prije pro­jek­ci­je fil­mo­ve će naj­a­vi­ti vodi­telj Kluba PFT‑a Marko Zdravković-Kunac, a pos­li­je fil­mo­va vodit će raz­go­vor s publi­kom o pogle­da­nim fil­mo­vi­ma, film­skim nara­ti­vi­ma i počet­ci­ma film­skog jezi­ka te stva­ra­nju prvih rodo­va i žanrova.

PROGRAM

Cinematographe fil­mo­vi bra­će Lumière:

Trg Cordeliers u Lyonu, Louis Lumière, 1895., Francuska, Lyon,

Most August, nepoz­na­ti sni­ma­telj, 1896., Njemačka, Dresden

Barka napu­šta luku, Louis Lumière, 1897., Francuska,La Ciotat

Kupanje u moru, Louis Lumière, 1895., Francuska

Djeca love rači­će, Alexandre Promio, 1896., Engleska

Ulazak vla­ka u sta­ni­cu La Ciotat, Louis Lumière, 1896., Francuska, La Ciotat

Iskrcavanje tere­ta s bro­da, Alexandre Promio, 1896., Španjolska, Barcelona

Porinuće bro­da, Louis Lumière, 1896., Francuska, La Seyne-sur-Mer

Pogled na pira­mi­de, Alexandre Promio, 1897., Egipat, Giza

Uspon na pla­ni­nu, nepoz­na­ti sni­ma­telj, 1899., Francuska

Panorama iz diza­la na Eiffelovom tor­nju, nepoz­na­ti sni­ma­telj, 1898., Francuska

Panorama iz bar­ke u Velikom kana­lu, Alexandre Pro-mio, 1896., Italija, Venecija

Odlazak iz sela Namo, Gabriel Veyre, 1900., Vijetnam

Putovanje Italijom – od Napulja do Vezuva, pro­duk­ci­ja Pathé, 1904., Francuska, 4 min.

Žičara vozi pre­ma Vezuvu koji se puši; turis­ti u nosilj­ka­ma sila­ze s vulkana.

Život noma­da, pro­izvod­nja Pathé, 1908-10., Francuska, 5 min

U nomad­skom nase­lju dje­ca se igra­ju, odras­li rade i bave se sva­kod­nev­nim aktiv­nos­ti­ma: hra­ne konje, peru, kuha­ju, siju i sije­ku drva uz pri­ko­li­ce u koji­ma žive. Muškarac izra­đu­je pos­to­lja od šib­lja koja žene pro­da­ju u gra­du. Postolar poprav­lja cipe­lu, sakup­lja­či otpa­da raz­vr­sta­va­ju otpad.

Rover spa­si­telj, Lewin Fitzhamon i Cecil Hepworth, 1905., Engleska, 7 min

Osvetoljubiva pro­sja­ki­nja oti­ma bebu iz koli­ca dok dadi­lja ne pazi. Obiteljski lju­bi­mac pas Rover odla­zi u potragu.

Mali Jules Verne, Gaston Velle, 1907., Francuska, 6 min

Dječak nakon čita­nja ubr­zo zas­pi i poč­ne sanja­ti. Iznad kre­ve­ta jav­lja­ju se neo­bič­ne sli­ke: por­tret Julesa Vernea, glo­bus, vlak, sun­ce, mje­sec, mete­or… Dječak usta­je i ukr­ca­va se u koša­ru lete­ćeg balo­na. Pada u more i roni do mor­skog dna gdje se medu­ze, školj­ke i kora­lji pre­tva­ra­ju u ple­sa­či­ce, a zatim nes­ta­nu. Napada ga ogrom­na hobot­ni­ca, ali usred bor­be dje­čak se budi u kre­ve­tu i uda­ra jas­tuk dok perje leti posvuda.

Gulliverova puto­va­nja, George Méliès, 1902., Francuska, 4 min

Jedne noći Gulliver otkri­va Liliput, zem­lju u kojem su kuće toli­ko male da može hoda­ti pre­ko njih. Iznenada izbi­ja požar, koji Gulliver lako gasi. U dru­gom dije­lu puto­va­nja Gullivera spu­šta­ju u gole­mom rup­či­ću na ogro­man stol za kojim tri diva kar­ta­ju. Nakon kar­ta­ške par­ti­je Gulliver poku­ša­va izra­zi­ti lju­bav divov­skoj mla­doj ženi. Penje se ljes­tva­ma kako bi joj bio bli­že, ali pada u šali­cu čaja.

Proljetna vila, Segundo de Chomón, 1902., Španjolska, 4 min

Siromašan par usred zim­ske noći pri­hva­ća sta­ri­cu u svo­joj skrom­noj koli­bi. Ona se pre­tvo­ri u pro­ljet­nu vilu koja jed­nim pote­zom zaus­tav­lja sni­jeg i vra­ća boje pri­ro­di. Polako skup­lja cvi­je­će u veli­ki buket koji pre­da­je izne­na­đe­nom paru i naglo nes­ta­je. Žena polo­ži buket na stol i u nje­mu pro­na­đe dvi­je bebe, izvor veli­ke sre­će za gos­to­lju­bi­vi par.

Vozač ‘?’, Robert William Paul, 1906., Engleska, 3 min

Policajac poku­ša­va zaus­ta­vi­ti jure­ći auto­mo­bil u kojem su vozač i žena omo­ta­na velom. Automobil ga uda­ri, pre­ga­zi i nas­ta­vi dalje. Policajac usta­je i trči za auto­mo­bi­lom, no auto­mo­bil nas­ta­vi uza zid zgra­de i odle­ti među obla­ke i zvi­jez­de. Prolazi pokraj nasmi­je­še­na Mjeseca, a zatim ga mete­or pone­se do Saturna, na čijim prste­no­vi­ma jure­ći par odve­ze još neko­li­ko kru­go­va. Automobil zatim pada i sli­je­će rav­no u sud­ni­cu u kojoj se odvi­ja suđe­nje. Automobil se tada neo­če­ki­va­no pre­tvo­ri u konj­sku zapre­gu, a služ­be­ni­ci, poli­ca­jac i sudac su zbu­nje­ni, što par isko­ris­ti te bje­ži vozi­lom koje se ponov­no pre­tvo­ri­lo natrag u automobil.

Program je reali­zi­ran u surad­nji s Europskom film­skom edu­ka­tiv­nom plat­for­mom CinEd 2.0. Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.

Priredio B. V.