PROCESS_ISpainT(H)ING?!_0.4. u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

15.11.2022.

Soundpainting plat­for­ma Pula pred­stav­lja doga­đaj iz “Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.3” PROCESS_ISpainT(H)ING?!_0.4. Radi se o kon­cert­nom per­for­man­su: event kom­po­zi­ci­ji obli­ko­va­noj u real­nom vre­me­nu koji će biti odr­žan u subo­tu, 19. stu­de­nog s počet­kom u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojca. Koncert će se pre­no­si­ti uži­vo na Radio Rojcu.

Nastupaju: Luka Žužić (trom­bo­ne and objec­ts), Nenad Sinkauz (el. guitar, midi guitar, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing), Marco Quarantotto (drums & objec­ts), Marko Grbac Knapić (meta-midi keybo­ar­ds, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing), Pavle Jovanović (el.guitar, objec­ts, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing) i Neven Radaković (Rhodes el. piano, ana­log syn­th, voice, elec­tro­nics, live pro­ce­ssing). Za dizajn zvu­ka i svje­tla pobri­nut će se Dean Pavletić, a teh­nič­ku pot­po­ru pru­ža AudioLab d.o.o..

Projekt „PROCESS ISpainT(H)ING?!“ usmje­ren je na pro­ce­su­al­nost – umjet­nič­ko-istra­ži­vač­ki pro­ces kao ključ­no – nepre­dvi­di­vo, otkri­va­ju­će i (poten­ci­jal­no) tran­sfor­mi­ra­ju­će iskus­tvo. Konceptualno i teorij­ski osla­nja se na Soundpainting, mul­ti­dis­ci­pli­nar­ni zna­kov­ni jezik za skla­da­nje u real­nom vre­me­nu (auto­ra Waltera Thompsona) – s ciljem stva­ra­nja i razvi­ja­nja novog, autor­skog „isPAINTING“ zna­kov­nog jezi­ka (IStrian soun­d­pa­in­ting), okup­lja­ju­ći glaz­be­ni­ke, skla­da­te­lje i soun­dart umjet­ni­ke koji dje­lu­ju na polju ekpe­ri­men­tal­ne, impro­vi­zi­ra­ne glaz­be, inter­me­di­jal­ne i hibrid­ne umjet­nos­ti, a koji su na ovaj ili onaj način veza­ni uz Istru. U izved­be­nom aspek­tu pro­jekt „PROCESS ISpainT(H)ING?!“ kre­će se na raz­me­đi glaz­be, soun­dar­ta, per­for­mans arta i glaz­be­nog teatra, mje­nja­ju­ći umjet­nič­ko-izved­be­ne for­me i izvo­đač­ke for­ma­ci­je od izved­be do izved­be, ali uvi­jek zadr­ža­va­ju­ći zajed­nič­ki naziv­nik u eks­pe­ri­men­tal­noj i impro­vi­za­cij­skoj kom­po­zi­ci­ji, otva­ra­ju­ći per­for­ma­ti­vi pros­tor za susret i pro­ži­ma­nje ino­va­tiv­nih i radi­kal­nih autor­skih sen­zi­bi­li­te­ta, kon­ce­pa­ta i este­ti­ka umjet­ni­ka koji u danom tre­nut­ku čine autor­sko-izvo­đač­ki korpus.

Svaka nova izved­ba, meto­do­lo­ški i orga­ni­za­cij­ski nave­za­na je na umjet­nič­ko istra­ži­va­nje i umjet­nič­ku rezi­den­ci­ju, kroz koje se sva­ka nova event kom­po­zi­ci­ja kon­cep­tu­ali­zi­ra. Tako će ovom kon­cert­nom per­for­man­su pret­ho­di­ti dvi­je meto­do­lo­ške faze: umjet­nič­ka istra­ži­va­nja “MetaMIDI_0.1” i “isPAINTING_0.4”, te umjet­nič­ka rezi­den­ci­ja “PROCESS ISpainT(H)ING!?_0.4”, u sklo­pu koje će u Dnevnom borav­ku Rojca 18. – 19.11.2022. biti odr­ža­na isPAINTING radionica.

U sre­di­štu pozor­nos­ti umjet­nič­kog istra­ži­va­nja “MetaMIDI_0.1 je razvoj midi ins­tru­men­ta koji se teme­lji na apro­pri­ja­cij­skim stra­te­gi­ja­ma, pro­ce­si­ma i teh­ni­ka­ma. Aproprijacija (pri­sva­ja­nje) podra­zu­mi­je­va kori­šte­nje “tuđih” (kon­ret­nih) zvuč­nih mikro­ele­me­na­ta, kom­po­zi­cij­skih mikros­truk­tu­ra, moti­va i isje­ča­ka, pre­tva­ra­ju­ći ih u autor­ske i samo­svoj­ne, mani­pu­la­tiv­nim i inter­ven­cij­skim kom­po­zi­cij­skim teh­ni­ka­ma. Rezultat tak­vog pro­ce­sa dono­si posve novu pale­tu kon­kret­nih zvu­ko­va (“musique con­cre­te”), koji u svo­joj ukup­nos­ti čine ins­tru­ment koji na neki “uvr­nu­ti” način funk­ci­oni­ra kao veli­ki suvre­me­ni mje­šo­vi­ti (meta)orkestar.

“isPAINTING_0.4” je umjet­nič­ko istra­ži­va­nje koje na teme­lju istra­ži­va­nja pos­to­je­ćih, razvi­ja novi autor­ski zna­kov­ni jezik za skla­da­nje. isPAINTING omo­gu­ća­va pri­la­god­bu sva­ko­ja­kim ins­tru­men­ti­ma, sve­ko­li­kim raz­li­či­tim autor­sko-umjet­nič­kim este­ti­ka­ma i sen­zi­bi­li­te­ti­ma, per­so­na­li­zi­ra­ju­ći pos­to­je­će kon­cep­te i sam zna­kov­ni jezik, obzi­rom na vrstu i flek­si­bil­nost ins­tru­me­na­ta, ali i sam pris­tup auto­ra-umjet­ni­ka-izvo­đa­ča zvu­ku, odnos­no, svom ins­tru­men­tu. Na taj način omo­gu­ća­va ale­ato­rič­ne i para­lel­ne per­for­ma­tiv­ne zvuč­ne rad­nje, u jed­na­koj mje­ri kao i one sin­hro­ni­zi­ra­ne – rezul­ti­ra­ju­ći uvi­jek novim event kom­po­zi­ci­ja­ma koje se, daka­ko, obli­ku­ju isklju­či­vo u tre­nut­ku izved­be. Za raz­li­ku od Soundpaintinga i dru­gih slič­nih zna­kov­nih jezi­ka za skla­da­nje („Conduction“ auto­ra Lawrence D. „Butch“ Morrisa, „Ritmo y per­cu­ssi­on con senas“ auto­ra Santiaga Vazqueza itd.) isPAINTING omo­gu­ća­va skla­da­te­lju-diri­gen­tu isto­vre­me­no obli­ko­va­nje, vođe­nje i sudje­lo­va­nje u izved­bi. isPAINTING zna­kov­ni jezik koris­ti samo jed­nu ruku u zna­kov­noj komu­ni­ka­ci­ji, te ostav­lja pros­to­ra da oso­ba, ili, u onom nekom zamiš­lje­nom ide­alu pre­ma kojem stre­mi, oso­be koje obli­ku­ju izved­bu, ujed­no u njoj sudje­lu­ju svi­rač­ki kao dio ansambla.

Organizator: Soundpainting plat­for­ma Pula i udru­ga RONDO HISTRIAE u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca. Glavni pro­du­cent: Neven Radaković. Izvršni pro­du­cen­ti: Mia Đurčević i Jan Franjul. Dizajn i obli­ko­va­nje pro­mo­tiv­nog mate­ri­ja: Neven Radaković.

Događaj je orga­ni­zi­ran u sklo­pu pro­gra­ma “Ciklus kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.3” i „Ciklusa umjet­nič­kih istra­ži­va­nja“ Soundpainting plat­for­me Pula kojeg orga­ni­zi­ra udru­ga RONDO HISTRIAE uz finan­cij­sku pot­po­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva gra­da Pule i Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je. Autor i vodi­telj pro­jek­ta: Neven Radaković.

Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.

Priredio B. V.