Uz proračun Grada Pule usvojen i Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

22.11.2022.

Na sjed­ni­ci Gradskog vije­ća odr­ža­noj u pone­dje­ljak, 21. stu­de­nog usvo­jen je pro­ra­čun Grada Pule za idu­ću godi­nu. Među toč­ka­ma dnev­nog reda bilo je i Zaključak o usva­ja­nju Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri za 2023. godi­nu kojeg je pred­sta­vi­la nova pro­čel­ni­ca Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva Emina Popović Sterpin.

- Za potre­be reali­za­ci­ja Programa pla­ni­ra­na su sred­stva u izno­su od 4.799.760 eura, od čega su 493.490 eura sred­stva iz dru­gih izvo­ra. Riječ je o zna­čaj­nom pove­ća­nju sred­sta­va za reali­za­ci­ju Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri u odno­su na 2022. godi­nu i to u izno­su za sve­ukup­no 682.916 eura odnos­no za 5.145.000 kuna. Radi se o pove­ća­nju za 16% u odno­su na 2022. godi­nu čime se želi kul­tur­nom sek­to­ru pru­ži­ti što kva­li­tet­ni­ja pot­po­ra i podr­ška koli­ko je to mogu­će i koli­ko pro­ra­čun dozvo­lja­va, nakon dugog peri­oda nemo­guć­nos­ti pot­pu­nog dje­lo­va­nja zbog paned­mi­je koro­na­vi­ru­sa te tako­đer teškog nado­la­ze­ćeg peri­oda koji će biti obi­lje­žen zna­čaj­nom kri­zom, kaza­la je Emina Popović Sterpin i doda­la da se u pove­ća­nje pro­ra­ču­na išlo s naka­nom da se zado­vo­lji pove­ća­nje pla­ća u usta­no­va­ma koje se dogo­vo­ri­lo sa sin­di­ka­ti­ma kao i pove­ća­nje mate­ri­jal­nih rasho­da uzro­ko­va­nih infla­ci­jom, a da se zbog toga ne ošte­ti neza­vis­ni kul­tur­ni sek­tor koji je poseb­no krhak i za kojeg su tro­ško­vi pro­duk­ci­je izra­zi­to poras­li. Sukladno tome naj­ve­će pove­ća­nje sred­sta­va nami­je­nje­no je stav­ka­ma Likovna umjet­nost i muzej­sko – gale­rij­ska dje­lat­nost i Glazbena i glaz­be­no-scen­ska umjetnost.

- Ovaj pro­gram ima tri glav­na cilja. Prvi je osi­gu­ra­ti sta­bil­nost usta­no­va­ma u kul­tu­ri čiji je osni­vač Grad Pula te nas­ta­vi­ti ula­ga­ti u nji­ho­vu infras­truk­tu­ru i razvoj. Drugi je pove­ća­ti finan­cij­sku podr­šku u neza­vis­nom kul­tur­nom sek­to­ru i udru­ga­ma civil­nog druš­tva zbog veli­ke infla­ci­je pro­duk­cij­skih tro­ško­va s nagla­skom na odre­đe­ne dje­lat­nos­ti koje su pos­ljed­njih godi­na bile zapos­tav­lje­ne ili koje će osje­ti­ti naj­ve­ći porast tro­ško­va. Treći je reali­zi­ra­ti ili zapo­če­ti reali­za­ci­ju kapi­tal­nih i manjih pro­je­ka­ta odre­đe­nih smjer­ni­ca­ma iz pro­ved­be­nog pro­gra­ma Grada Pule, kaza­la je Popović Sterpin.

Ona je doda­la da je za obno­vu infras­truk­tu­re Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula i Gradske knjiž­ni­cu i čita­oni­cu Pula pla­ni­ra­no 406.000 eura iz raz­li­či­tih izvo­ra. U pla­nu je poče­tak rado­va na ure­đe­nju gle­da­li­šta Velike kaza­liš­ne dvo­ra­ne koja odne­dav­no nosi ime Kazališna dvo­ra­na Pietro Ciscutti. Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula je nedav­no pre­tr­pje­la požar, sto­ga je uz pla­ni­ra­ne rasho­de veza­ne uz dovo­đe­nje pros­to­ra Središnje knjiž­ni­ce u prvo­bit­no sta­nje neo­p­hod­na i obno­va knjiž­nič­nog fon­da te naba­va novog namje­šta­ja, za što se tra­ži i pomoć iz župa­nij­skog i držav­nog proračuna.

Na pita­nje vijeć­ni­ce Dušice Radojčić zašto se iz kul­tur­nog pro­ra­ču­na izdva­ja pola mili­ju­na kuna za mani­fes­ta­ci­je i aktiv­nos­ti Turističke zajed­ni­ea gra­da Pule, pro­čel­ni­ca Popović Sterpin je odgo­vo­ri­la da se radi o više­go­diš­njoj prak­si finan­ci­ra­nja kul­tur­nih mani­fes­ta­ci­ja i pro­gra­ma koji su zanim­lji­vi i turis­ti­ma ili koji bi mogli pri­vu­ći turis­te kao što su Visualia fes­ti­val ili Croatia Bike Week.

Među novos­ti­ma ovo­go­diš­njeg pro­ra­ču­na su i dvi­je aktiv­nos­ti utvr­đe­ne Provedbenim pro­gra­mom Grada Pule-Pola 2021. – 2025. pa su pla­ni­ra­na sred­stva za pre­li­mi­nar­ne aktiv­nos­ti budu­će reali­za­ci­je pro­jek­ta „Interpretacijski cen­tar Pule“ koje uklju­ču­ju izra­du kon­zer­va­tor­ske pod­lo­ge za pri­pre­mu pro­jek­t­ne i osta­le doku­men­ta­ci­je, te za reali­za­ci­ju pro­jek­ta „Digitalna plat­for­ma“ u sve­ukup­nom izno­su od 49.108 eura.

Što se Društvenog cen­tra Rojc tiče u 2023. godi­ni pla­ni­ra se dalj­nje ula­ga­nje te se osi­gu­ra­va­ju sred­stva u izno­su od 92.906 eura kao okvir za pre­li­mi­nar­ne aktiv­nos­ti s ciljem ener­get­ske i sta­tič­ke obno­ve zgra­de, osta­lih ula­ga­nja u zgra­du i izra­de potreb­ne pro­jek­t­ne doku­men­ta­ci­je. Iduće godi­ne pla­ni­ra se i poče­tak pro­ved­be pro­jek­ta Sunčana elek­tra­na Rojc za što je nami­je­nje­no 26.545 eura, a s ciljem ušte­de i odr­ži­vog razvo­ja. Sredstva za uslu­ge teku­ćeg i inves­ti­cij­skog odr­ža­va­nja Društvenog cen­tra Rojc pla­ni­ra­na su u izno­su od 13.272 eura.

Tekst Boris VINCEK