Hrvatski zvukopis – interaktivna književna mobilna aplikacija postavljena u New Yorku

21.12.2022.

Hrvatski zvu­ko­pis bes­plat­na je inte­rak­tiv­na mobil­na apli­ka­ci­ja koja sadr­ži u audio for­ma­tu neo­bjav­lje­ne suvre­me­ne krat­ke pri­če hrvat­skih auto­ra i odlom­ke pisa­nih dje­la veli­ka­na sta­ri­je hrvat­ske knji­žev­nos­ti. Ova zvuč­na mobil­na apli­ka­ci­ja akti­va­ci­jom u raz­li­či­tim grad­skim pros­to­ri­ma umre­žu­je hrvat­sku knji­žev­nu sce­nu i oživ­lja­va hrvat­sku knji­žev­nost. Okupljajući pis­ce iz cije­le Hrvatske na ino­va­ti­van i inte­rak­ti­van način, nji­hov pisme­ni izri­čaj puto­va­njem kroz pros­tor doživ­lja­va jedan novi oblik noma­diz­ma teme­ljen na zvu­ku i inter­pre­ti­ra­noj riječi.

Mobilna apli­ka­ci­ja Hrvatski zvu­ko­pis izra­đe­na je 2019. i funk­ci­oni­ra pomo­ću geolo­ka­li­za­ci­je odnos­no isklju­či­vo kret­njom koris­ni­ka u urba­nom pros­to­ru u kojem je pos­tav­lje­na. Kada koris­nik šet­njom gra­dom uklju­či apli­ka­ci­ju dola­skom na odre­đe­ne grad­ske loka­li­te­te, koji su naz­na­če­ni na mapi gra­da, “hva­ta” pri­ču koju odmah može pos­lu­ša­ti i tako kre­nu­ti na zvuč­no putovanje.

Hrvatski zvu­ko­pis prvo je akti­vi­ran u Zagrebu, a zatim u Splitu te urba­nim sre­di­na­ma sred­njo­dal­ma­tin­skih oto­ka. U 2022. mobil­na apli­ka­ci­ja je pos­tav­lje­na u New Yorku, kao prvoj među­na­rod­noj urba­noj sre­di­ni gdje žive Hrvati izvan Hrvatske s ciljem šire­nja i na dru­ga urba­na podru­čja. Kratke pri­če hrvat­skih auto­ra dos­tup­ne su na hrvat­skom i engle­skom jezi­ku čime se pove­ća­va i dos­tup­nost i vid­lji­vost hrvat­skog pisa­nog izri­ča­ja. Tim je povo­dom umjet­nič­ka orga­ni­za­ci­ja Yelo, koja sto­ji iza čita­vog pro­jek­ta, u pro­sin­cu ove godi­ne pro­mo­vi­ra­la apli­ka­ci­ju i hrvat­ske auto­re u SAD‑u.

Jelena Remetin, mul­ti­me­di­jal­na umjet­ni­ca i auto­ri­ca pro­jek­ta, Jelena Miholjević, glu­mi­ca i  jed­na od inter­pre­ta­to­ri­ca krat­kih pri­ča i Andrea Remetin, pro­du­cen­ti­ca pred­sta­vi­le su pro­gram u Veleposlanstvu RH u Washington D.C., u Hrvatskom cen­tru u New Yorku, na Hrvatskom radio klu­bu New York i na odje­lu sla­vis­ti­ke pri Sveučilištu Harvard u Cambridgeu. Ova pro­mo­tiv­na tur­ne­ja ima­la je zna­čaj­ni dopri­nos vid­lji­vos­ti pro­jek­ta, a i dalj­njoj pro­mo­ci­ji Hrvatskog zvu­ko­pi­sa s novim sadr­ža­ji­ma i loka­ci­ja­ma u godi­na­ma koje slijede.

Mobilna apli­ka­ci­ja Hrvatski zvu­ko­pis gra­di se iz godi­ne u godi­nu te će počet­kom 2023. sadr­ža­va­ti 90 krat­kih pri­ča hrvat­skih auto­ra. Teme pri­ča su moder­ne, urba­ne, ali poetič­ne i deli­kat­ne te svje­do­če vre­me­nu u kojem su nas­ta­le. Svaku krat­ku pri­ču unu­tar apli­ka­ci­je inter­pre­ti­ra pro­fe­si­onal­ni glu­mac čiji glas pra­ti glaz­ba i zvuč­ni dizajn. Riječi, izri­čaj i zvuč­ne plo­he sadr­ža­ja apli­ka­ci­je stva­ra­ju novu „urba­nu sre­di­nu”. Kroz pri­če raz­li­či­te urba­ne tema­ti­ke, iz raz­li­či­tih vre­men­skih peri­oda sam slu­ša­telj oživ­lju­je urba­ni pros­tor, ali i banal­nu sva­kod­nev­ni­cu i kre­ira dru­ga­či­ji iden­ti­tet gra­da kojim prolazi.

Namjera pro­gra­ma Hrvatski zvu­ko­pis je da se pris­tup knji­žev­nom sadr­ža­ju hrvat­skih auto­ra omo­gu­ći širo­kom kru­gu koris­ni­ka inter­ve­ni­ra­ju­ći u jav­nom pros­to­ru raz­li­či­tih gra­do­va, isto­vre­me­no utje­ču­ći na kul­tur­ni iden­ti­tet koris­ni­ka, ali i gra­da. Program je zanim­ljiv jer na inte­rak­ti­van način te pomo­ću novih teh­no­lo­gi­ja stva­ra kul­tur­no-turis­tič­ki poten­ci­jal gra­da u kojem je postavljen.

Aktivaciju i pro­mo­ci­ju mobil­ne apli­ka­ci­je Hrvatski zvu­ko­pis u SAD‑u podr­ža­lo je Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Turistička zajed­ni­ca gra­da Zagreba i Središnji ured za Hrvate izvan RH.

Priredio B. V.