Okrugli stol o upravljanju intelektualnim vlasništvom u organizacijama

20.01.2023.

U orga­ni­za­ci­ji Odjela za obra­zo­va­nje Hrvatske gos­po­dar­ske komo­re u čet­vr­tak, 19. pro­sin­ca, odr­žan je okru­gli stol na koje­mu su o uspješ­nim stra­te­gi­ja­ma uprav­lja­nja inte­lek­tu­al­nim vlas­niš­tvom u orga­ni­za­ci­ja­ma teme­lje­nim na zna­nju i ino­va­ci­ja­ma, ras­prav­lja­li struč­nja­ci iz podru­čja zna­nos­ti i istra­ži­va­nja, kul­tu­re i umjet­nos­ti, indus­tri­je i poduzetništva.

Govoreći o inte­lek­tu­al­nom vlas­niš­tvu u kre­ativ­nim i kul­tur­nim indus­tri­ja­ma izas­la­nik minis­tri­ce kul­tu­re i medi­ja dr. sc. Nine Obuljen Koržinek držav­ni taj­nik Krešimir Partl ponaj­pri­je je pod­sje­tio na veli­ku pro­mje­nu u nači­ni­ma dis­tri­bu­ci­je i kon­zu­ma­ci­je sadr­ža­ja u pos­ljed­njih tri­de­se­tak godi­na od fizič­kog nosa­ča zvu­ka do plat­for­mi na koji­ma može­mo slu­ša­ti i gle­da­ti na deset­ke tisu­ća audio-vizu­al­nih sadr­ža­ja. Upravo s tim ciljem pri­la­god­be digi­tal­nom trži­štu u okvi­ru NPOO osi­gu­ra­li smo 33 mili­ju­na eura bes­po­vrat­nih sredstva.

„Zbog toga smo tra­ži­li mode­le kako omo­gu­ći­ti kre­ativ­noj indus­tri­ji da se tome pri­la­go­di“, istak­nuo je držav­ni taj­nik Partl te dodao kako se isto­dob­no sa Zakonom o autor­skom i srod­nim pra­vi­ma radi­lo i na Zakonu o elek­tro­nič­kim medi­ji­ma gdje se poseb­no sta­vio nagla­sak na hrvat­sku kre­ativ­nu indus­tri­ju, kako bi se zašti­ti­lo auto­re i osi­gu­ra­lo im pra­vič­nu nak­na­du. „Hrvatska je mala zem­lja i upra­vo je zbog toga kre­ativ­na indus­tri­ja jed­na od osno­va razvo­ja ali i jed­na od onih važ­nih demo­graf­skih mje­ra koja priv­la­či mla­đe gene­ra­ci­je“, rekao je Partl te pod­sje­tio na indus­tri­ju video iga­ra koja u pos­ljed­njim godi­na­ma bilje­ži naj­ve­ći rast te je ujed­no i indus­tri­ja koje poten­ci­jal­no zapoš­lja­va velik broj umjet­ni­ka. Upravo iz nave­de­nih raz­lo­ga putem Hrvatskog audi­ovi­zu­al­nih cen­tra i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja pokre­nu­to je finan­ci­ra­nje videoigara.

Glavna rav­na­te­lji­ca Državnog zavo­da za inte­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo Ljiljana Kuterovac govo­ri­la je o sus­ta­vu inte­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva, regis­tar­skim pos­tup­ci­ma i uslu­ga­ma Državnog zavo­da za inte­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo, o inte­lek­tu­al­nom vlas­niš­tvu govo­ri­li su i pro­fe­so­ri Pravnog fakul­te­ta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Romana Matanovac Vučković, dr. sc. Siniša Petrović te dr. sc. Igor Gliha. Intelektualno vlas­niš­tvo u gos­po­dar­skom pos­lo­va­nju pred­sta­vi­li su Neven Vranković pred­stav­nik Atlantic Grupe, pred­stav­ni­ca Podravke Nataša Mikuš Žigman dok je o inte­lek­tu­al­nom vlas­niš­tvu u finan­cij­skoj indus­tri­ji govo­rio član Uprave Hrvatske poštan­ske ban­ke Ivan Soldo.

Cilj okru­glog sto­la bio je osvi­jes­ti­ti i edu­ci­ra­ti dioni­ke pos­lov­ne zajed­ni­ce o moguć­nos­ti­ma koje inte­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo nudi tvrt­ka­ma teme­lje­nim na zna­nju i ino­va­ci­ja­ma te u kre­ativ­noj i kul­tur­noj indus­tri­ji. Također i pri­ka­za­ti važ­nost dobrih stra­te­gi­ja uprav­lja­nja inte­lek­tu­al­nim vlas­niš­tvom, potak­nu­ti pos­lov­nu i aka­dem­sku zajed­ni­cu na zašti­tu svo­jih izu­ma te bri­gu o autor­skim dje­li­ma i pred­me­ti­ma srod­nih pra­va, oso­bi­to u digi­tal­nom okruž­ju, kako bi se bolje zašti­ti­lo i hrvat­sko gos­po­dar­stvo. Tom je pri­li­kom pred­stav­lje­na i knji­ga „Upravljanje inte­lek­tu­al­nim vlas­niš­tvom u organizaciji“.

Izvor