BOOKtiga: “Hladno srce” Ližnjanke Marilene Dužman najposuđivanija je knjiga u narodnim knjižnicama Istarske županije

B. V.

13.02.2023.

Roman o jed­nom muškar­cu i o jed­noj ženi. Priča o nji­ho­voj stras­tve­noj vezi, o duho­vi­ma iz proš­los­ti i novim pri­li­ka­ma koje život dono­si. Priča o tra­ga­nju za lju­bav­lju. Sve je to „Hladno srce“ koji je naj­či­ta­ni­ji roman u istar­skim narod­nim knjiž­ni­ca­ma, a nje­go­va auto­ri­ca, Marilena Dužman ovo­go­diš­nja je laure­at­ki­nja i dobit­ni­ca Nagrade BOOKtiga. Marilena Dužman piše roma­ne o živo­tu, situ­aci­ja­ma i lju­di­ma koji­ma smo okru­že­ni. U nji­ho­vom je sre­di­štu uvi­jek lju­bav, a s njo­me i strast i požu­da, ali i život­ne nepri­li­ke, pos­lov­ni neus­pje­si, pre­va­re, obi­telj­ski i pri­ja­telj­ski odno­si. Marilena Dužman sva­kim svo­jim novim roma­nom priv­la­či pozor­nost svo­je čita­telj­ske publike.

„Gdje mi je psi­hi­ja­tri­ca?“, „Razgovori s gine­ko­lo­gom“, „Opsidijan“, „Slobodan pad“, „Mrtav, a gla­dan“, „Haker“, „Skriveno srce“, „Hladno srce“, „Momina knji­ga rece­pa­ta“ i „Nina“ roma­ni su koje pot­pi­su­je ovo­go­diš­nja laure­at­ki­nja, po stru­ci diplo­mi­ra­na eko­no­mis­ti­ca, koja s obi­te­lji živi u Ližnjanu. Romane piše od 2017. godi­ne, a zbog kori­šte­nja čakav­šti­ne u poje­di­nim roma­ni­ma Općina Ližnjan joj je 2021. godi­ne uru­či­la nagra­du za oso­bi­te uspje­he i pos­tig­nu­ća u knji­žev­noj umjet­nos­ti te pro­mo­ci­ji Ližnjana i liž­njan­skog govo­ra u svo­jim knji­žev­nim djelima.

„Ovo je jedins­tve­na nagra­da i za auto­re uis­ti­nu poseb­na. Zahvaljujem od srca svo­jim čita­te­lji­ma na ovom poseb­nom priz­na­nju koje mi je veli­ka čast i iznim­no me vese­li. Moram priz­na­ti da me je ova vijest u isto vri­je­me i zatek­la i odu­še­vi­la!“ rek­la je Marilena Dužman, nakon što su joj iz poreč­ke knjiž­ni­ce javi­li vijest.

Nagrada BOOKtiga dodje­lju­je se od 2010. godi­ne auto­ru naj­či­ta­ni­je knji­ge u svim istar­skim narod­nim knjiž­ni­ca­ma. Postupak oda­bi­ra i vred­no­va­nja naj­či­ta­ni­jeg knji­žev­nog dje­la pro­vo­di se sta­tis­tič­kom obra­dom poda­ta­ka pri­kup­lje­nih putem skup­nog elek­tro­nič­kog kata­lo­ga narod­nih knjiž­ni­ca u Istarskoj župa­ni­ji u peri­odu od 1. velja­če do 31. siječnja.

„Pod pokro­vi­telj­stvom Istarske župa­ni­je sve­ča­na dodje­la Nagrade upri­li­čit će se 19. trav­nja na Međunarodnom fes­ti­va­lu pro­či­ta­nih knji­ga BOOKtiga 2023., kada će ovo­go­diš­njoj dobit­ni­ci biti uru­če­no priz­na­nje – pri­mje­rak nje­zi­nog roma­na koji će mje­sec dana “puto­va­ti” po knjiž­ni­ca­ma Istre i u koji svi nje­go­vi čita­te­lji mogu upi­sa­ti svo­je doj­mo­ve. Stoga, ovom pri­li­kom pozi­va­mo sve čita­te­lje da potra­že knji­gu u svo­jim knjiž­ni­ca­ma i da daju svoj dopri­nos u kre­ira­nju ovo­ga jedins­tve­no­ga priz­na­nja“, navo­de organizatori.

Prvi na redu su gra­đa­ni Pule koji će svo­je doj­mo­ve u knji­gu moći upi­si­va­ti od 11. do 18. velja­če. Slijedi Gradska knjiž­ni­ca Pazin gdje će se knji­ga nala­zi­ti od 21. do 25. velja­če. Čitatelji knjiž­ni­ce u Labinu moći će svo­je doj­mo­ve upi­si­va­ti od 28. velja­če do 4. ožuj­ka u svo­joj knjiž­ni­ci, dok će se u buzet­skoj knjiž­ni­ci knji­ga nala­zi­ti od 8. do 11 ožuj­ka. Umažani u svo­joj knjiž­ni­ci knji­gu mogu potra­ži­ti od 15. do 20. ožuj­ka, a koris­ni­ci knjiž­ni­ce u Bujama od 22. do 24. ožuj­ka. U Gradskoj knjiž­ni­ci Novigrad čita­te­lji će doj­mo­ve moći upi­si­va­ti od 28. ožuj­ka do 1. trav­nja, te u Gradskoj knjiž­ni­ci „Matija Vlačić Ilirik“ u Rovinju od 4. do 8. travnja.

U Gradsku knjiž­ni­cu Poreč knji­ga sti­že 12. trav­nja, a u nju će svo­je doj­mo­ve čita­te­lji moći upi­si­va­ti sve do same dodje­le Nagrade. Osim pri­god­nog priz­na­nja, sed­mod­nev­nog borav­ka u Pazinu u Kući za pisce/Hiži od besid, auto­ri­ca naj­či­ta­ni­je knji­ge dobit će i nov­ča­nu nagradu.