Ključna nit vodilja je slobodan dizajn

Galerija HUiU: Izložba plakata filmskih klasika u očima splitskih autora

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

03.02.2023.

•Projekt „NoMAD MOVIE ART 2022. – Filmski kla­si­ci oči­ma split­skih auto­ra“ donio je 2. velja­če izlož­bu film­skih pla­ka­ta u gale­ri­ju HUiU. Split Nomad Gallery u surad­nji s Festivalom medi­te­ran­skog fil­ma Split oku­pio je 14 lokal­nih dizaj­ne­ra i ilus­tra­to­ra koji su inter­pre­ti­ra­li film­ske kla­si­ke iz pro­gra­ma „Klasika al fres­co“ Kina Mediteran u for­mi digi­tal­nog printa.

Ciklus se sas­to­ji od 14 kul­t­nih fil­mo­va, a anga­ži­ra­ni vizu­al­ni umjet­ni­ci inter­pre­ti­ra­ju oda­bra­ne film­ske kla­si­ke. Pritom koris­te raz­ne medi­je – od gra­fič­kog dizaj­na do ilus­tra­ci­je do foto­gra­fi­je i tipo­gra­fi­je što je savr­še­na for­mu­la za raz­no­lik i ori­gi­na­lan sadržaj.

„Posteri su autor­ske inter­pre­ta­ci­je film­skih kla­si­ka koji nuž­no ne sadr­ža­va­ju neo­p­hod­ne infor­ma­ci­je uvri­je­že­nih film­skih pla­ka­ta. Ključna nit vodi­lja je slo­bo­dan dizajn koji alu­di­ra na film koji se inter­pre­ti­ra“, pojas­ni­la je Mirela Jusupović, osni­va­či­ca Nomad gale­ri­je, uoči otvo­re­nja izložbe.

Dodala je kako surad­njom s auto­ri­ma spa­ja­ju dvi­je gra­ne umjet­nos­ti – film­sku i likov­nu te stva­ra­ju pros­tor raz­mje­ne unu­tar kojeg se publi­ka, pri­vu­če­na tema­ti­kom kul­t­nog fil­ma, uklju­ču­je u inter­dis­ci­pli­nar­ni umjet­nič­ki pristup.

„Uz pro­mo­ti­van karak­ter izlož­be, cilj je potak­nu­ti umjet­nič­ku surad­nju, pro­duk­ci­ju i edu­ka­ci­ju publi­ke“, istak­nu­la je.

Svatko od anga­ži­ra­nih auto­ra dobio je jedan film pa su se tako mogli vidje­ti inter­pre­ta­ci­je fil­ma „Amarcord“, „Taxi Driver“, „The Warriors“, „All that Jazz“, „Fight Club“, „C era una vol­ta il west“, „Smoke“, „The Terminator“, „Wings of Desire“, „Last Tango in Paris“, Monty Python’s The Meaning of Life“, „Blade Runner“, „Dogtooth“ i „Conan the Barbarian“.

Autori su Luka Duplančić, Petra Ana Čubelić, Srđan Ivanković, Nikola Križanac, Ana Miletić, Ivan Perkov, Saša Pocrnić, Marija Polović, Petar Reić, Ivan Svaguša, Aida Tosuni Petričević, Nikša Vukša i Mate Žaja.

„Plakati govo­re za sebe, tema­ti­ka pokri­va širok spek­tar publi­ke sto­ga nam je uvi­jek zanim­lji­vo čuti reak­ci­je i oda­bir naj­dra­žeg pla­ka­ta“, istak­nu­la je Jusupović.

Najavila je i dru­gu surad­nju s istom tema­ti­kom u sklo­pu koje će se pro­ši­ri­ti na cije­lu Hrvatsku.

Kristina Nefat iz HUiU rek­la je kako im je pro­jekt bio jako zanim­ljiv te istak­nu­la inten­ci­ju da pro­ši­re surad­nju i među­ga­le­rij­sku raz­mje­nu programa.

Plakati su u pro­da­ji u dvi­je dimen­zi­je te se mogu kupi­ti i u HUiU, rek­la je Ana Bratić, orga­ni­za­to­ri­ca i kus­to­si­ca. Izložba u HUiU može se raz­gle­da­ti do 24. veljače.