IKA raspisala natječaj za Voditelja programskih aktivnosti

B. V.

22.02.2023.

IKA – Istarska kul­tur­na agen­ci­ja obja­vi­la je natje­čaj za zas­ni­va­nje rad­nog odno­sa na neo­dre­đe­no vri­je­me za rad­no mjes­to Voditelj pro­gram­skih aktiv­nos­ti u punom rad­nom vremenu.

Uvjeti rad­nog mjes­ta su: zavr­šen diplom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili inte­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i diplom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij ili spe­ci­ja­lis­tič­ki diplom­ski struč­ni stu­dij ili s njim izjed­na­čen stu­dij iz znans­tve­nog podru­čja druš­tve­nih i huma­nis­tič­kih zna­nos­ti ili umjet­nič­kog podru­čja; naj­ma­nje 1 godi­na rad­nog iskus­tva na odgo­va­ra­ju­ćim pos­lo­vi­ma; orga­ni­za­cij­ske spo­sob­nos­ti i komu­ni­ka­cij­ske vje­šti­ne; aktiv­no zna­nje tali­jan­skog i engle­skog jezi­ka; poz­na­va­nje rada na osob­nom raču­na­lu; posje­do­va­nje vozač­ke dozvo­le „B“ kategorije.

Uz pri­ja­vu, kan­di­da­ti su duž­ni pri­lo­ži­ti: živo­to­pis s moti­va­cij­skim pismom; pres­li­ku diplo­me; pres­li­ku domov­ni­ce ili osob­ne iskaz­ni­ce; dokaz o aktiv­nom zna­nju tali­jan­skog i engle­skog jezi­ka (pot­vr­de, cer­ti­fi­ka­ti, svje­dodž­be, pres­li­ke indek­sa i sl.); dokaz o poz­na­va­nju rada na osob­nom raču­na­lu (pot­vr­de, cer­ti­fi­ka­ti, svje­dodž­be, pres­li­ke indek­sa i sl.); pres­li­ku vozač­ke dozvo­le za „B“ kate­go­ri­ju; pot­vr­du ili elek­tro­nič­ki zapis Hrvatskog zavo­da za miro­vin­sko osi­gu­ra­nje kao dokaz o sta­žu osi­gu­ra­nja; uvje­re­nje da se pro­tiv kan­di­da­ta ne vodi kaz­ne­ni pos­tu­pak, ne sta­ri­je od 30 dana od dana obja­ve ovog Natječaja.

Kandidati koji ostva­ru­ju pred­nost pri zapoš­lja­va­nju po poseb­nim pro­pi­si­ma duž­ni su u pri­ja­vi pozva­ti se na to pra­vo i ima­ju pred­nost u odno­su na osta­le kan­di­da­te samo pod jed­na­kim uvje­ti­ma. U cilju doka­zi­va­nja pred­nos­ti pri zapoš­lja­va­nju kan­di­dat mora pri­lo­ži­ti sve pisa­ne doku­men­te koji­ma to pra­vo dokazuje.

Kandidati s pra­vo­vre­me­nim i pot­pu­nim pri­ja­va­ma biti će pozva­ni na raz­go­vor (inter­v­ju) radi utvr­đi­va­nja nji­ho­vih zna­nja, vje­šti­na i spo­sob­nos­ti te dosa­daš­njih rezul­ta­ta u radu i moti­va­ci­ji za rad na rad­nom mjes­tu Voditelja pro­gram­skih aktivnosti.

Kandidati mogu svo­je pri­ja­ve na Natječaj, s pri­lo­že­nim ispra­va­ma (doka­zi­ma), dos­ta­vi­ti u roku od 15 (pet­na­est) dana od dana obja­ve Natječaja na mrež­nim stra­ni­ca­ma IKA-e-Istarske kul­tur­ne agen­ci­je-Agenzia cul­tu­ra­le Istriana www.ika-aci.hr i mrež­nim stra­ni­ca­ma Hrvatskog zavo­da za zapoš­lja­va­nje www.hzz.hr, i to isklju­či­vo poštom, na adre­su: IKA-Istarska kul­tur­na agen­ci­ja-Agenzia cul­tu­ra­le Istriana, 52100 Pula, Carrarina 1, s naz­na­kom „Prijava za rad­no mjes­to: Voditelj pro­gram­skih aktivnosti“

Svi kan­di­da­ti koji udo­vo­lja­va­ju uvje­ti­ma Natječaja, biti će pisa­no, elek­tron­skom poštom, oba­vi­je­šte­ni o rezul­ta­ti­ma Natječaja naj­kas­ni­je u roku od 8 dana od dana dono­še­nja odlu­ke o izboru.

Kontakt oso­ba: Aleksandra Vinkerlić, broj tele­fo­na 052351474, adre­sa elek­tron­ske pošte: info@ika-aci.hr.