Grad Pula financirat će 170 programa, projekata, manifestacija i aktivnosti

Objavljeni rezultati Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2023. godinu

16.02.2023.

• Proračunom Grada za 2023. godi­nu, kao što je već zaklju­če­no na sjed­ni­ci Gradskog vije­ća 21. stu­de­nog 2022. godi­ne, zna­čaj­no su pove­ća­na sred­sta­va za reali­za­ci­ju Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri i to u izno­su za sve­ukup­no 16,59%, odnos­no 682.916,00 € čime se kul­tur­nom sek­to­ru želi pru­ži­ti što kva­li­tet­ni­ja pot­po­ra i podrška.

Sredstva za finan­ci­ra­nje jav­nih potre­ba u kul­tu­ri dodje­lju­ju se na teme­lju pro­ve­de­nog Javnog pozi­va. Dana 29. ruj­na 2022. godi­ne Grad Pula obja­vio je Javni poziv za pred­la­ga­nje Programa jav­nih potre­ba u kul­tu­ri Grada Pule za 2023. godi­nu na kojeg je u peri­odu od 29. runa do 30. lis­to­pa­da zaprim­lje­no sve­ukup­no 219 pri­ja­va umjet­nič­kih orga­ni­za­ci­ja, udru­ga, samos­tal­nih umjet­ni­ka te dru­gih fizič­kih i prav­nih oso­ba regis­tri­ra­nih za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti u podru­čju kulture.

U okvi­ru ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va, teme­ljem cje­lo­vi­tog uvi­da i struč­nog vred­no­va­nja svih pris­ti­glih pri­ja­va programa/projekta na Javni poziv od stra­ne Kulturnih vije­ća i Povjerenstva, podr­žat će se 170 pro­gra­ma, pro­je­ka­ta, mani­fes­ta­ci­ja i aktiv­nos­ti izno­som od 502.362,88 EUR (3.785.053,12 kn).

Povećanim pro­gram­skim sred­stvi­ma podr­žat će se pro­duk­ci­je pred­sta­va, izlož­bi, kon­ce­ra­ta, pro­jek­ti zašti­te i oču­va­nja bašti­ne, izda­va­nja knji­ga, zbor­ni­ka i časo­pi­sa, fes­ti­va­li, knji­žev­ne mani­fes­ta­ci­je, pro­jek­ti među­na­rod­ne kul­tur­ne surad­nje, broj­ni edu­ka­tiv­ni pro­gra­mi… te nas, zahva­lju­ju­ći jakoj i pro­duk­tiv­noj ins­ti­tu­ci­onal­noj i vanins­ti­tu­ci­onal­noj sce­ni Pule u 2023. godi­ni oče­ku­ju broj­ni tra­di­ci­onal­ni, ali i novi pro­gra­mi koji­ma će Pula zasi­gur­no pot­vr­di­ti sta­tus sre­di­šta kul­tur­ne pro­izvod­nje i kre­ativ­nog cen­tra Istre.

Dodatnih 276.328,88 EUR (2.082.000,00 kn) osi­gu­ra­no je za nas­ta­vak pru­ža­nja tro­go­diš­njih podr­ški ins­ti­tu­ci­onal­nom i orga­ni­za­cij­skom razvo­ju udru­ga te tro­go­diš­njih podr­ški pro­jek­ti­ma i pro­gra­mi­ma koje pro­vo­de udru­ge na podru­čju Pule za 2023. godi­nu teme­ljem ugo­vor­nih obve­za za 2023. godi­nu, s ciljem sta­bi­li­za­ci­je neza­vis­nog sektora.

Poseban nagla­sak stav­ljen je na pru­ža­nje pot­po­ra za reali­za­ci­ju edu­ka­tiv­nih pro­je­ka­ta i pro­gra­ma koji pri­do­no­se razvo­ju publi­ke i uklju­či­va­nju gra­đa­na, pose­bi­ce dje­ce, mla­dih i mar­gi­na­li­zi­ra­nih sku­pi­na u kre­ativ­ne umjet­nič­ke i kul­tur­ne pro­ce­se, pa je tako samo u podru­čju Kulture mla­dih i za mla­de po obra­đe­nim pri­ja­va­ma za pro­gra­me i pro­jek­te dodi­je­lje­no sve­ukup­no 117.346,00 EUR (884.144,00 kn).

Značajno pove­ća­nje sred­sta­va u odno­su na pro­tek­lu godi­nu osi­gu­ra­no je za pro­gra­me i pro­jek­te po svim pri­ori­tet­nim podru­čji­ma s poseb­nim nagla­skom na Likovne umjet­nos­ti i muzej­sko-gale­rij­ske dje­lat­nos­ti (61.208,00 EUR) i Glazbene i glaz­be­no-scen­ske umjet­nos­ti (137.936,00 EUR), a ponov­no je uve­de­na i Međunarodna kul­tur­na surad­nja (13.537,00 EUR).

Prednost pri uvr­šta­va­nju u Program jav­nih potre­ba data je kva­li­tet­nim pro­gra­mi­ma, pro­jek­ti­ma, mani­fes­ta­ci­ja­ma i aktiv­nos­ti­ma pri­ja­vi­te­lja koji­ma je pri­mar­no (i jedi­no) podru­čje dje­lo­va­nja podru­čje kul­tu­re te pro­gra­mi­ma, pro­jek­ti­ma, mani­fes­ta­ci­ja­ma i aktiv­nos­ti­ma pri­ja­vi­te­lja koji poseb­no poti­ču i pro­mi­ču pro­fe­si­onal­no kul­tur­no i umjet­nič­ko stva­ra­laš­tvo, u koje su uklju­če­ni lokal­ni auto­ri i umjet­ni­ci te pro­gra­mi koji se odvi­ja­ju kontinuirano.

PRIVITAK_1_2023_ODOBRENI_PROGRAMI

PRIVITAK_2_2023_POPIS_ODBIJENIH

Izvor