Samostalna izložba Andreja Zbašnika u galeriji HDLU‑a Istre

03.02.2023.

Samostalna izlož­ba Andreja Zbašnika pod nazi­vom “Intuitivno-ener­get­ska ana­to­mi­ja pros­to­ra – Ljudi” otvo­re­na je u čet­vr­tak, 2. velja­če u gale­ri­ji HDLU‑a Istre. Radi se o prvoj ovo­go­diš­njoj izlož­bi u orga­ni­za­ci­ji HDLU‑a Istre, koja će tije­kom godi­ne pos­ta­vi­ti skup­ne i samos­tal­ne izlož­be svo­jih čla­no­va, ali i temat­ske izlož­be i gostovanja.

“U svo­jem likov­no umjet­nič­ko – istra­ži­vač­kom radu bavim se pro­ble­mom medi­ja sli­kar­stva, pisa­nog tek­s­ta, foto­gra­fi­je, videa, per­for­man­sa, likov­ne ins­ta­la­ci­je i kon­cep­tu­al­ne umjet­nič­ke prak­se. Na razi­ni jezi­ka i medi­ja, čes­to nas­to­jim te «pri­vid­no» raz­li­či­te medi­je uje­di­ni­ti u jedins­tve­nu cje­li­nu umjet­nič­kog dje­la. Promišljam i izra­ža­vam raz­li­či­ta sta­nja, odno­se i pro­ble­me, per­cep­ci­je, doživ­lja­je i kons­truk­ci­je suvre­me­ne zbi­lje. Interdisciplinarna surad­nja i ostva­ri­va­nje dina­mi­ke raz­li­či­tih medi­ja osnov­na je poet­sko – filo­zof­ska kons­truk­ci­ja moje umjet­nos­ti”, navo­di autor.

Andrej Zbašnik rođen je 1976. godi­ne u Rijeci. Živi u Čabru. Opću gim­na­zi­ju zavr­šio je 1994. godi­ne u Čabru. Iste godi­ne upi­su­je Pedagoški fakul­tet u Rijeci, sadaš­nji Filozofski fakul­tet, odsjek za likov­nu kul­tu­ru. Na fakul­te­tu, za dodat­ni izbor­ni pred­met iza­bi­re sli­kar­stvo, u kojem se usa­vr­ša­va uz vod­stvo aka­dem­skog sli­ka­ra Marijana Pongraca i aka­dem­ske sli­ka­ri­ce spe­ci­ja­lis­ti­ce Ksenije Mogin.

Diplomirao je 1999. godi­ne i ste­kao struč­nu spre­mu i struč­ni naziv, pro­fe­sor likov­ne kul­tu­re. Aktivno se bavi likov­no-umjet­nič­kim pro­miš­lja­njem zbi­lje i pisa­njem. Osmislio je i reali­zi­rao 22 samos­tal­ne izlož­be, sudje­lo­vao na 79 skup­nih izlož­bi i reali­zi­rao 30 raz­nih umjet­nič­kih pro­je­ka­ta, kon­ce­pa­ta i per­for­man­sa. Član je HDLU‑a Istre i HDLU‑a Zagreb, Društva hrvat­skih knji­žev­ni­ka ogra­nak Rijeka. Član je i suos­ni­vač gru­pe A4 for­mat, zajed­no s Darkom Brajkovićem Đepetom Njapom. Član je Ogranka Matice hrvat­ske u Čabru.

Izložbu je mogu­će raz­gle­da­ti do 22. velja­če, od pone­djelj­ka do pet­ka od 9 do 17 sati, a utor­kom i čet­vrt­kom i od 17 do 19 sati.

Priredio B. V.

Foto