Uređen prostor donosi mnoštvo programa i pogodnosti

Pulski fokus: U Klubu & knjižari Giardini 2 otvorena Mala sala

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

06.02.2023.

• Lara Osman Grganja uoči otvorenja istaknula je kako Knjižara ima sasvim novi pristup – profilirana je, usmjerena ka stripu, filmskoj, glazbenoj, kazališnoj literaturi, knjigama iz filozofije i povijesti, histrici, knjigama talijanskih i srpskih izdavača, anarhističkoj i feminističkoj literaturi • Klub nije ni nastavak, niti repriza, već nešto novo s najboljim od starog: posebnim gradskim mjestom i ekipom koja je i odrasla i ostala uz knjigu, rekla je Helena Vodopija •

• U subo­tu, 4. velja­če u pod­ne naz­dra­vi­lo se Klubu & knji­ža­ri Giardini 2, naj­a­vi­li su se prvi pro­gra­mi, a sve uz playlis­tu neka­daš­nje Male sale klu­ba Uljanik. Bio je to poče­tak veli­kog, cje­lo­go­diš­njeg pro­gra­ma koji će sva­ki mje­sec dono­si­ti novu temu o kojoj će se ras­prav­lja­ti kroz pro­gra­me: Klub u Klubu, Book Club, Nova knji­ga među kroš­nja­ma, Kviz među koricama.

“Knjižara među kroš­nja­ma”, na prvom katu adre­se Giardini 2, pos­ta­la je mjes­to susre­ta auto­ra, auto­ri­ca i publi­ke, knji­ža­ra i knji­žar­ki a subot­njim otvo­re­njem Male sale stvo­ri­la se neka nova atmo­sfe­ra u kojoj su uži­va­li pri­pad­ni­ci raz­nih generacija.

“Klub nije ni nas­ta­vak, niti repri­za, već nešto novo s naj­bo­ljim od sta­rog: poseb­nim grad­skim mjes­tom i eki­pom koja je i odras­la i osta­la uz knji­gu”, rek­la je uoči otvo­re­nja jed­na od ini­ci­ja­to­ri­ca i vodi­te­lji­ca, Helena Vodopija.

“Nakon pro­tek­log Sajma bili smo svi jako iscrp­lje­ni ali i osje­ti­li nekak­vu praz­ni­nu te se oku­pi­la eki­pa i doni­je­la pre­gršt novih ide­ja u nadi da će taj zanos pre­ni­je­ti na dru­ge”, ispri­ča­la je kako je nas­ta­la ide­ja za nešto novo u Knjižari.

Kako je istak­nu­la Vodopija, Mala sala ili za sta­ri­je gene­ra­ci­je “Šank Uljanika”, pred­stav­lja­la je jed­nu od vječ­nih, nepro­mje­nji­vih toča­ka Pule – okvir nor­mal­nos­ti koji se ne pre­is­pi­tu­je i ne mije­nja. “Bilo je to mjes­to u koje se bje­ža­lo od gužve i uvi­jek istih pop beato­va, u kojem su se vodi­le bes­kraj­ne a poti­caj­ne ras­pra­ve, pros­tor u kojem naiz­gled nije bilo niče­ga, ali se u nje­mu uvi­jek nešto doga­đa­lo. Tu toč­ku neo­če­ki­va­nog zajed­niš­tva u kojem su se otpu­šta­le koč­ni­ce jer nije pos­to­jao strah od osu­de, istin­ski smo zavo­lje­li, na tipič­no pul­ski način, tek kada je nes­ta­la. Tragajući za mjes­tom koje će opet pru­ži­ti osje­ćaj sigur­nos­ti i spon­ta­nos­ti u okvi­ru Kluba & knji­ža­re Giardini 2, uz sjaj­nu eki­pu stvo­ri­li smo Malu salu”, rek­la je te naj­a­vi­la DJ Sosu i Pumu iz Uljanika koji su se pri­dru­ži­li otvorenju.

Svojstveno tom kul­t­nom mjes­tu i tu će biti dobre glaz­be, uz neizos­tav­ne knji­ge, druš­tve­ne igre, raz­go­vo­re i broj­ne programe.

Vodopija je istak­nu­la kako uz nju novi – sta­ri klub vodi Lara Osman Grganja, a veli­ku pomoć u orga­ni­za­ci­ji i reali­za­ci­ji ima­li su od Nicol Rodić, Lare Šterpin, Tina Kardaš, Valentine Marzluft, Roberta Raucha, Tajane Ilić , Vedrana Crnoborija i Igora Zenzerovića.

“Prva tema našeg pro­gra­ma za velja­ču je Apokalipsa danas, svoj­stve­na za pul­sku zim­sku tapi­ju, koju sam nakon godi­na luta­nja i povrat­ka ite­ka­ko osje­ti­la”, ispri­ča­la je.

Osman Grganja uoči otvo­re­nja istak­nu­la je kako Knjižara ima sasvim novi pris­tup – pro­fi­li­ra­na je, usmje­re­na ka stri­pu, film­skoj, glaz­be­noj, kaza­liš­noj lite­ra­tu­ri, knji­ga­ma iz filo­zo­fi­je i povi­jes­ti, his­tri­ci, knji­ga­ma tali­jan­skih i srp­skih izda­va­ča, anar­his­tič­koj i femi­nis­tič­koj literaturi.

“Poezija i pro­za doma­ćih i stra­nih auto­ra naš su izbor, a u trav­nju otva­ra­mo i antik­va­ri­jat kojeg u Puli već dugo nema, a sma­tra­mo da je ite­ka­ko potre­ban”, naj­a­vi­la je.

U pros­to­ri­ma Kluba & knji­ža­re stvo­ren je sasvim novi kon­cept: pres­lo­že­na knji­ža­ra i bibli­ote­ka, stvo­ren gift shop i Mala sala.

Povodom otvo­re­nja osi­gu­ran je popust od 15 pos­to na sve nas­lo­ve, a uz dona­ci­je se mogla popi­ti kava, čaj, čaša vina ili biće­rin biske te se za sve­ga jedan euro godiš­nje moglo učla­ni­ti u Knjižaru. Brojni okup­lje­ni uži­va­li su u glaz­bi i raz­go­vo­ri­ma te opu­šte­noj atmo­sfe­ri živo­pis­no ure­đe­nog prostora.

Radno vri­je­me Kluba & knji­ža­re bit će od utor­ka do pet­ka od 15 do 21 sat te subo­tom od 10 do 21 sat. Program za velja­ču može­te pro­na­ći na ovoj povez­ni­ci.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Grada Pule