Izložba Ivice Nikolca “Metamorfoza slika sna” u galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

14.03.2023.

Otvorenje samos­tal­ne izlož­be Ivice Nikolca “Metamorfoza sli­ka sna” bit će odr­ža­no u petak, 17. ožuj­ka u 19 sati u gale­ri­ji HDLU‑a Istre u Puli.

Ivica Nikolac (Rijeka, 1960.) diplo­mi­rao je Hrvatski jezik i knji­žev­nost – Organizacija kul­tur­nih dje­lat­nos­ti na Sveučilištu u Rijeci (1986.). Fotografijom se bavi od 1974. Po sklo­nos­ti pre­is­pi­ti­va­nju vlas­ti­tog foto­graf­skog pogle­da na svi­jet, obi­ljež­ji­ma foto­graf­skog izra­za i usmje­re­nos­ti na odnos foto­graf – druš­tvo, može se sma­tra­ti pri­pad­ni­kom kon­cep­tu­aliz­ma u foto­gra­fi­ji. Autor je dese­tak samos­tal­nih izlož­bi te je sudje­lo­vao na više od 70 skup­nih izlož­bi. Bio je čla­nom broj­nih žiri­ja, čla­nom Umjetničkog savje­ta mani­fes­ta­ci­je Photodays Rovinj te selek­tor foto­graf­skih izlož­bi naci­onal­ne razi­ne. U četi­ri navra­ta iza­bran je za pred­sjed­ni­ka Hrvatskog foto­sa­ve­za (1998. – 2014.). Autor je i koautor broj­nih izlož­bi. Mentor je i vodi­telj radi­oni­ca foto­gra­fi­je, radi­oni­ca sta­rih foto­graf­skih teh­ni­ka, pre­da­vač i ese­jist. Nositelj je počas­nog zva­nja HonEFIAP – FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) među­na­rod­ne fede­ra­ci­je umjet­nič­ke foto­gra­fi­je. Dobitnik je više nagra­da i priz­na­nja za foto­gra­fi­je na među­na­rod­nim salo­ni­ma foto­gra­fi­je i nagra­da za pro­mi­ca­nje foto­gra­fi­je. Član je Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka Rijeka od 1997., HDLU‑a Istre od 2021. te ULUPUH‑a Zagreb od 2021.