Predstavljanje albuma “Pongal” projekta Too Faar

Marko Grbac Knapić gost Artist talk programa u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

Tekst Daniela KNAPIĆ • Fotografije D. KNAPIĆ i arhiva MGK

07.03.2023.

• Kada pogledam unatrag na moj put čujem Nat King Colea – taj neki feeling melankoličnih swing balada cijelo vrijeme je tu •

• Nakon kon­cert­ne pro­mo­ci­je albu­ma Pongal, odr­ža­ne u Klubu Kotač 12.veljače, sves­tra­ni pul­ski glaz­be­nik Marko Grbac Knapić proš­log se pet­ka u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc pred­sta­vio i u pro­gra­mu Artist talk, raz­go­vo­ru s Borisom Bjelicom Bebetom koji je uži­vo pre­no­šen na Radio Rojcu, a sve je upot­pu­nje­no i pro­jek­ci­jom foto­gra­fi­ja iz Markove arhive.

U prvom dije­lu raz­go­vo­ra dao je pre­sjek svo­jih dosa­daš­njih šaro­li­kih glaz­be­nih avan­tu­ra, dok se u dru­gom mahom pri­ča­lo o pro­ce­su stva­ra­nja nove plo­če. Upitan o prvim susre­ti­ma s glaz­bom, odgo­vo­rio je da za nje­ga to nije bio ni punk, ni jazz ni elek­tro­ni­ka, ništa čime se kroz život bavio, nego album hito­va Nat King Colea koji su mu kao dje­te­tu rodi­te­lji pušta­li pri­je spa­va­nja: „Te bala­de su i danas u mojoj gla­vi i defi­ni­tiv­no su me odre­di­le, kada pogle­dam una­trag na moj put čujem Nat King Colea, ne toli­ko kroz samu glaz­bu koli­ko taj neki feeling tih melan­ko­lič­nih swing bala­da, cije­lo vri­je­me je tu.“

Glazbom se, kaže, počeo bavi­ti rela­tiv­no kas­no, s 20 godi­na, nakon što je zbog rata koji se tek ras­plam­sa­vao odlu­čio odus­ta­ti od stu­di­ja u Zagrebu.

„U to se vri­je­me živje­lo kao da ti je sva­ki dan pos­ljed­nji, tako smo odras­ta­li, i zato to vri­je­me pam­ti­mo po nekim dobrim kre­ativ­nim momen­ti­ma.“, pri­ča Marko. Isto je u Ljubljani odlu­čio i pri­ja­telj Mladen Bačić, te su se prvo zajed­no upu­ti­li u ber­bu voća u Italiju, a potom su žele­ći osni­va­ti band sav zara­đe­ni novac ulo­ži­li u naba­vu ins­tru­me­na­ta i opre­me. Kad su upoz­na­li bub­nja­ra Dejana Gotala, zajed­no su ofor­mi­li Dark bus­ter­se, punk band s kojim su u pet godi­na odsvi­ra­li pre­ko 350 kon­ce­ra­ta. Za stra­na gos­to­va­nja, veći­nom u Sloveniji, naj­zas­luž­ni­ji je Marko Brecelj, koji im je orga­ni­zi­rao gaže, a jed­no kra­će vri­je­me živje­li su i muzi­ci­ra­li i u skvo­tu na Metelkovoj u Ljubljani.

Iz tog inten­ziv­nog raz­dob­lja ostao je samo jedan vinil i to s polo­vi­com mate­ri­ja­la LP‑a „Drugi men­ta­li­tet“ snim­lje­nog u šti­njan­skom stu­diu Ear kod legen­dar­nog pro­du­cen­ta Čotke. Pola, sto­ga što je plo­ča odra­đe­na zajed­no s kole­ga­ma iz Fuck off bola­na, pred­stav­lje­nih na dru­goj stra­ni. Stoga, povo­dom 30.godišnjice obja­ve tog albu­ma, Marko namje­ra­va obja­vi­ti vinil s kom­plet­nim tada snim­lje­nim mate­ri­ja­lom. Na to ga je potak­nu­la činje­ni­ca što su Dark Bustersi i danas rado slu­šan band, a npr. pje­sma „Hrvatska danas“, čiji je tekst bio sas­tav­ljen od novin­skih nas­lo­va, još je uvi­jek aktualna.

Nakon pet godi­na pun­ka, Bustersi su pro­mi­je­ni­li stil u drum’n’ba­se i pre­ime­no­va­li se u After Buster Future Beat, no ubr­zo potom se Marko upu­tio u Amsterdam, stu­di­ra­ti kon­tra­bas na tamoš­njoj jazz aka­de­mi­ji. Studij je pre­ki­nuo, ali zadr­žao se tu punih osam godi­na, kre­ću­ći se u tada umjet­nič­ki vrlo živoj skvo­ter­skoj sce­ni i svo vri­je­me muzi­ci­ra­ju­ći. Međutim, priz­na­je, ni jed­no lje­to nije pro­veo izvan Pule, jer je kao i svi Puiležani „velik ovis­nik o ovom našem moru, ovim boro­vi­ma, ovim miri­si­ma…“. U tim ljet­nim inter­va­li­ma razvi­la se i surad­nja s bub­nja­rem Markom Quarantottom, prvo na pro­jek­tu Manig, a kas­ni­je i na mno­gim dru­gi­ma, pa tako i novoj plo­či Pongal.

Kao naj­z­na­čaj­ni­je umjet­nič­ko iskus­tvo iz ams­ter­dam­skih godi­na naveo je rad s avan­gar­dom glaz­be­no-teatar­skom sku­pi­nom „Forgotten fish memory orc­hes­tra“, u kojoj je svi­rao kon­tra­bas i s nji­ma sni­mio dva albu­ma. Nastupili su i pro­gla­še­ni naj­bo­ljom pred­sta­vom i na pul­skom PUF fes­ti­va­lu 2004. godine.

U Amsterdamu je Marko posje­ći­vao i psy tran­ce doga­đa­nja, na koji­ma se naj­ra­di­je zadr­ža­vao na chill flo­oro­vi­ma. To je nje­go­ve glaz­be­ne pre­oku­pa­ci­je povuk­lo i u tom prav­cu, poseb­no nakon što je naučio slu­ži­ti se pro­gra­mom Ableton, zna­nje koje danas pre­no­si i na Ableton radi­oni­ca­ma. Do sada je kao Too Faar i s raz­nim dru­gim pro­jek­ti­ma nas­tu­pao na mno­gim svjet­skim, regi­onal­nim i lokal­nim chill pozor­ni­ca­ma fes­ti­va­la poput Future Nature (HR), Lost Theory (HR), Boom (PT), MoDem (HR), Ruighort sol­s­ti­ce (NL)… To su mu – kaže – vri­jed­ne pri­li­ke da pred većom publi­kom uži­vo ispi­ta reak­ci­je na svo­ju glaz­bu. K tome, na MoDemu već godi­na­ma radi i kao sta­ge mana­ger, što mu je poseb­no koris­no iskustvo.

Sa plat­for­mom Psygendering u Klubu Kotač pos­ljed­njih godi­na orga­ni­zi­ra psy­tran­ce doga­đa­nja, a već sko­ro tri godi­ne s kole­gom Nenadom DJ Nešom Milačićem sva­ke sri­je­de uve­čer na Radio Rojcu vodi emi­si­ju o psi­ho­de­lič­noj kul­tu­ri „Traktor“. Kao jedan od vrhun­skih doživ­lja­ja s tran­ce fes­ti­va­la naveo je nas­tup na Boom fes­ti­va­lu u Portugalu, gdje je dobio zah­tje­van zada­tak svoj mate­ri­jal pri­la­go­di­ti za sur­ro­und sus­tav sa šest u krug pos­tav­lje­nih zvuč­ni­ka i to ga se toli­ko doj­mi­lo da od tada poku­ša­va i kod nas pred­sta­vi­ti raz­li­ku koja se u zvu­ku dobi­je tak­vom pos­ta­vom opre­me. Tvrdi da je vrlo jed­nos­tav­no izve­di­va, ali još nije naišao na entu­zi­jas­te koji bi to s nji­me poku­ša­li i realizirali.

Poseban seg­ment je Markovo bav­lje­nje jazzom i impro­vi­za­cij­skom glaz­bom, a oku­šao se i u glaz­bi za kaza­liš­ne i ples­ne pred­sta­ve. Tvrdi kako nikad nije svi­rao ono što nije želio, što mu se nije svi­đa­lo, ali ipak priz­na­je da je jedva izdr­žao tez­ga­ri­ti dvi­je sezo­ne na jed­noj tera­si svi­ra­ju­ći jazz-stan­dar­de zajed­no s Igorom Mihovilovićem.. „Makar mi je u počet­ku i to bilo zabav­no, nešto kao vjež­ba­nje ins­tru­men­ta, ali nakon tog iskus­tva spa­ki­rao sam kon­tra­bas i od tada ga nisam ni tak­nuo.“ Prije Korone u Klubu Kotač bili su vrlo popu­lar­ne i jam sessi­on veče­ri koje je ini­ci­rao pod nazi­vom Jazavac, a boga­ta surad­nja na impro-glaz­bi i soun­d­pa­in­tin­gu s Nevenom Radakovićem doš­la je spon­ta­no, budu­ći obo­je stva­ra­ju u Rojcu i vole iza­zov­ne glaz­be­ne eksperimente.

Zanimljiva je i surad­nja s foto­gra­fom Dejanom Štifanićem, s kojim je reali­zi­rao umjet­nič­ko-arhiv­ski mul­ti­me­dij­ski pro­jekt Locotron, zvuč­nu sli­ku DCa Rojc u videu s Dejanovim foto­gra­fi­ja­ma šare­nih vra­ta sta­na­ra Rojca. Taj, kao i videi mno­gih dru­gih Grpčevih pro­je­ka­ta mogu se pogle­da­ti na You tube kana­lu M.G.K. musi­ca, kao i na isto­ime­noj web stra­ni­ci umjetnika.

S autor­skim glaz­be­nim pro­jek­tom Too Faar zapo­čeo je  još u Amsterdamu 2006. godi­ne, a u sklo­pu nje­ga nas­tao je i novi vinil „Pongal“. Ispričao je kako je na počet­ku zapra­vo nas­tu­pao kao „Tovar“, ali budu­ći se na holan­d­skom „v“ čita „f“ holan­đa­ni su to čita­li Too far i tako je ostao taj naziv. Baza Too Faar kre­ativ­nog pro­ce­sa je jam sessi­on sa elek­tron­skim, akus­tič­nim i elek­trič­nim ins­tru­men­ti­ma. Album „Pongal“ izbor je iz kom­po­zi­ci­ja nas­ta­lih u raz­dob­lju od 2016. do 2021. godi­ne na jam sessi­oni­ma u Markovom stu­di­ju „Armazonex“, pros­to­ri­ji na 3. katu u kojoj s broj­nim pri­ja­te­lji­ma glaz­be­ni­ci­ma goto­vo sva­kod­nev­no svi­ra i stva­ra od samih poče­ta­ka DC‑a Rojc. Iz šaro­li­ke glaz­be­ne kaši­ce koja se kuha­la na tim sessi­oni­ma oda­brao je šest kom­po­zi­ci­ja i po svom glaz­be­nom uku­su zači­nio ih elek­tro­ni­kom, ali i „obič­nim“ ins­tru­men­ti­ma, poseb­no sli­de gita­rom koju sve radi­je svi­ra. Osim spo­me­nu­tog Quarantotta, na albu­mu su zabi­lje­že­ni i glaz­be­ni dopri­no­si Saše Zorkić, Master Margherite i Pavana Rangachara. Glazbu na plo­či MGK nazi­va „chill-elec­tro-orga­nic“ elek­tro­ni­kom, budu­ći je zbog mno­gih u njoj ispre­ple­te­nih glaz­be­nih izri­ča­ja ne uspi­je­va svr­sta­ti u ni jedan pos­to­je­ći žanr elek­tron­ske glazbe.

Za plo­ču Pongal udru­ga Armazonex dobi­la je pot­po­ru gra­da Pule, a još jed­na sret­na okol­nost je i izda­vač – „Geenger“ recor­ds, odnos­no Danijel Sikora za kojeg MGK ima samo rije­či hva­le i zahva­le. Uz to što je pre­uzeo veći­nu „dosad­nih“ pos­lo­va oko izda­va­nja i pro­mo­ci­je albu­ma, on je omo­gu­ćio i ana­log­no mas­te­ri­ra­nje u Dubrovniku kao i prin­ta­nje vini­la u Austriji. Sve se to pri­lič­no odu­lji­lo, „ping-pon­ga­lo“ napri­jed-natrag kroz broj­ne mailo­ve, dok Marko nije bio zado­vo­ljan konač­nim proizvodom.

Posebno se zahva­lio i dizaj­ne­ru Alexandru Pieriu, koji mu je izra­dio više izvr­s­nih ver­zi­ja omo­ta plo­če. On je ujed­no jedan od ini­ci­ja­to­ra nje­nog nas­tan­ka, kao čest gost u Armazonex pros­to­ri­ji, dodat­no „nas­lu­ša­no uho“ koje poma­že kons­truk­tiv­nim kri­ti­ka­ma i „music advi­ser“, kako ga Marko titu­li­ra. Odabrani omot pri­ka­zu­je mor­ski hori­zont, za koji MGK kaže da ga naj­bo­lje smi­ru­je i foku­si­ra. Sam nas­lov plo­če došao mu je kad je doz­nao da se na nje­gov rođen­dan, 14. siječ­nja u Indiji sla­vi praz­nik žetve i skla­da izme­đu Zemlje i Boga Sunca, te da se na taj dan želje ostvaruju.

„Ja sam pože­lio plo­ču i evo je!“ zaklju­čio je.