Najbitnije je doista sjesti i otvoreno slušati osobu

Pulski fokus: “Odlučna” – izložba Nine Đurđević u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

Tekst Daniela KNAPIĆ • Foto Dejan ŠTIFANIĆ iz arhiva Rojcneta

13.03.2023.

• Možemo se već sada odlučiti ljepše ponašati jedni prema drugima, s malo više prihvaćanja i razumijevanja, što će također biti neki korak ka društvu koje će biti otvorenije i mekše – Nina Đurđević •

• Svakog rad­nog dana do kon­ca ožuj­ka u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc može se posje­ti­ti mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu „Odlučna“ vizu­al­ne umjet­ni­ce Nine Đurđević. Otvorena je u čet­vr­tak, 9. ožuj­ka kad je tu upri­li­čen i raz­go­vor s auto­ri­com i s psi­ho­lo­gi­njom Sanjom Tolić, pre­no­šen i na Radio Rojcu.

Potaknuta dvje­ma tra­ge­di­ja­ma u vlas­ti­toj obi­te­lji, u „Odlučnoj“ se Nina Đurđević bavi deli­kat­nom temom suici­da, por­tre­ti­ra­ju­ći oso­be koje ima­ju iskus­tvo (neus­pje­log) samo­uboj­stva i bile su o tome volj­ne s njom otvo­re­no pro­go­vo­ri­ti. Izložba se sas­to­ji od devet por­tre­ta veli­kog for­ma­ta, oso­ba foto­gra­fi­ra­nih na mjes­ti­ma poku­ša­ja samo­uboj­stva, dva nje­na auto­por­tre­ta s mjes­ta gdje su se ubi­li nje­ni otac i brat, te još 300-tinjak foto­gra­fi­ja manjeg for­ma­ta koje se pro­ji­ci­ra­ju na zid. Svakom por­tre­tu je pri­dru­žen i poprat­ni auto­ri­čin tekst, a u pod­lo­zi ide 30 minut­ni audio uradak.

U uvo­du, mode­ra­tor veče­ri Jan Franjul je u ime orga­ni­za­to­ra, Udruge Proces, izlož­bu pred­sta­vio kao prvi u nizu zanim­lji­vih pro­gra­ma koji će se ove godi­ne tu doga­đa­ti u sklo­pu mani­fes­ta­ci­je „Proces 2023.“, te upi­tao Ninu kako se odlu­či­la za ovu temu i kako je u nju krenula…

„Osjećala sam da me nešto muči i želim to izba­ci­ti“, pri­ča­la je Nina o izlož­bi koja je zapo­če­la kao svo­je­vr­s­na samo-tera­pi­ja. „Postavši svjes­na da u obi­te­lji imam dva suici­da želje­la sam to izra­zi­ti i dvi­je sam godi­ne raz­miš­lja­la o kon­cep­tu. Pitala sam se kako pris­tu­pi­ti temi samo­uboj­stva, a da ne uđem u pate­ti­ku ili dra­mu, da je pri­ka­žem raci­onal­no, bez nagla­ska na emo­ci­ja­ma. Trebalo mi je dvi­je godi­ne i da nađem hra­bre pro­ta­go­nis­te koji su želje­li podi­je­li­ti svo­ju pri­ču, jer je tema pri­lič­no zatvo­re­na, stig­ma­ti­zi­ra­na, o njoj se ne pri­ča, kao što se ni o našim emo­ci­ja­ma puno ne priča.“

Podsjetivši da izlož­bu čini i zvuč­ni zapis raz­go­vo­ra s por­tre­ti­ra­nim oso­ba­ma na mjes­ti­ma nji­ho­vih poku­ša­ja, Jan je dalje pitao kako su tek­li ti raz­go­vo­ri i susreti.

„Tema je osjet­lji­va, te lju­de nisam poz­na­va­la, a tre­ba­li smo pri­ča­ti o neče­mu dois­ta intim­nom. Prvo bi ih kon­tak­ti­ra­la izlo­živ­ši pro­jekt, te potom pušta­la da pres­pa­va­ju, odlu­če žele li sudje­lo­va­ti. Prije samog foto­gra­fi­ra­nja sni­ma­li smo raz­go­vo­re, koje su oni auto­ri­zi­ra­li i sve je proš­lo kroz dogo­vor. Priča je bila jako tran­s­pa­rent­na, no mis­lim da je ključ­ni moment bilo moje osob­no iskus­tvo, kao povez­ni­ca koja nas je stav­lja­la u jed­na­ku, rav­no­prav­nu pozi­ci­ju. Ako bi pris­ta­li, dogo­vo­ri­li bi dan kada ćemo ići fot­ka­ti. Neki su se na mjes­ta gdje su se poku­ša­li ubi­ti vra­ti­li nakon više godi­na, ponov­no se suoča­va­ju­ći s tim iskus­tvom. Stoga nismo mogli odmah kre­nu­ti u foto­gra­fi­ra­nje, nego smo prvo sni­ma­li raz­go­vo­re s nji­ma iz kojih je nas­tao 30 minut­ni dra­ma­tur­ški zapis s isječ­ci­ma tih raz­go­vo­ra. Sve je dopu­nje­no i obič­nim mobi­tel­skim fot­ka­ma u koji­ma  sam želje­la pri­ka­za­ti neke nji­ho­ve život­ne situ­aci­je i male rados­ti“, kaza­la je Nina, doda­ju­ći na Janovu opa­sku kako je riječ i o akti­vis­tič­koj izlož­bi: „Super je imat pri­li­ku nešto reći, a isto­vre­me­no se i suoči­ti s time. Mislim da izlož­ba pro­go­va­ra o  uni­ver­zal­nim temama.“

Druga goš­ća veče­ri bila je psi­ho­lo­gi­nja i ges­talt psi­ho­te­ra­pe­ut­ki­nja Sandra Tolić i Jan ju je upi­tao zašto su suicid i opće­ni­to psi­hič­ki pro­ble­mi nešto što „voli­mo baci­ti pod tepih“.

Ona je odgo­vo­ri­la kako sma­tra da je to i gene­ra­cij­sko pita­nje, jer pri­mje­ću­je da –dok je kod sta­ri­jih domi­nan­tan stav „šuti i trpi“ i stig­ma­ti­za­ci­ja men­tal­nih pro­ble­ma, a sred­nja gene­ra­ci­ja odba­cu­je trp­lje­nje, ali i dalje šuti – mla­di ili „Gen X“ više ne šute, otvo­re­no pro­go­va­ra­ju o svo­jim sta­nji­ma i manje se libe zatra­ži­ti struč­nu pomoć.

Nedostaje kadra i podr­ške sus­ta­va, disku­ti­ra­lo se dalje, te je Jan naveo i poda­tak da je u Hrvatskoj sto­pa suici­da veća od EU pro­sje­ka. Razvijene zem­lje – pri­ča­la je dalje Tolić – ima­ju pom­no osmiš­lje­ne stra­te­gi­je zašti­te men­tal­nog zdrav­lja, a kod nas je lani nacrt doma­će stra­te­gi­je od 2020. do 2030. tek stav­ljen na red za savje­to­va­nje i bilo je puno manj­ka­vos­ti i pri­mjed­bi – npr. da ne uklju­ču­je dje­cu i mla­de, ne govo­ri o potre­bi za više psi­ho­lo­ga i struč­ne podr­ške u ško­la­ma, a i finan­cij­ska podr­ška je neiz­vjes­na. Također, taj nacrt nije uklju­čio vri­je­me post-pan­de­mi­je, u kojem je utvr­đen opće­ni­to porast men­tal­nih pote­ško­ća, ali i porast bro­ja mla­dih s poku­ša­ji­ma suicida.

„Sustavne Podrške zapra­vo nema. Bilo je nekih udru­ga ili čak volon­ter­skih okup­lja­nja rodi­te­lja, ali držav­ne pot­po­re nema“, nado­ve­za­la se Nina, pre­pri­čav­ši pri­mjer jed­ne od svo­jih pro­ta­go­nis­ti­ca koja je tra­ži­la pomoć, ali nakon sva­kog od više­krat­nih poku­ša­ja samo­uboj­stva samo su joj pri­pi­si­va­li lije­ko­ve i sla­li doma, natrag u nes­noš­lji­ve situacije.

Konstatirajući kako je sve više oso­ba s pote­ško­ća­ma men­tal­nog zdrav­lja, a pre­ven­ci­je nema (jer „smo narod koji samo gasi požar“), Sandra Tolić je pohva­li­la način na koji je Nina obra­di­la temu, za raz­li­ku od medi­ja koji joj čes­to pris­tu­pa­ju sen­za­ci­ona­lis­tič­ki, veli­ča­ju i doda­ju nepo­treb­ne deta­lje, što iza­zi­va tzv. „Werterov efekt“ pove­ća­nja suici­da. To je i Nina pot­vr­di­la, ispri­čav­ši kako je neko vri­je­me radi­la kao foto­graf crne kro­ni­ke i samo­uboj­stva se iz istog raz­lo­ga nikad nisu objavljivala.

„Što nam je čini­ti ako nam se oso­ba povje­ri da je suici­dal­na?“, pitao je dalje Jan.

Iako čes­to mis­li­mo da će oso­ba poči­nit suicid ako o tome s njom pri­ča­mo, zapra­vo je puno veći rizik ako to igno­ri­ra­mo, pori­če­mo i ništa ne podu­zi­ma­mo – pri­ča­la je dalje Tolić – Najbitnije je dois­ta sjes­ti i otvo­re­no slu­ša­ti oso­bu, ne uma­nji­va­ti i oma­lo­va­ža­va­ti nje­no iskus­tvo, ne iz neke naše bes­po­moć­nos­ti govo­ri­ti: „ti to možeš, sve će biti  u redu, stva­ri će se pro­mi­je­ni­ti“. To je jedan vrlo inti­man i slo­je­vit pro­ces oso­be koja dubo­ko u sebi jako pati i tre­ba shva­ti­ti teži­nu nje­ne situ­aci­je. Naravno da suicid nije dobro rje­še­nje, ali pos­to­je raz­lo­zi –sama pomi­sao „Želim se ubi­ti“ je goto­vo nor­mal­na reak­ci­ja na vrlo nenor­mal­nu situ­aci­ju u kojoj se ta ide­ja poja­vi. Bitno je s jed­ne stra­ne ne pre­uzi­ma­ti na sebe spa­ša­va­nje te oso­be, ali isto tako tre­ba biti podr­ška u smis­lu bri­ge i poti­ca­nja na tra­že­nje struč­ne pomo­ći, jer se suici­dal­ne oso­be jako teško pokre­ću u tom smjeru.

Nina je doda­la da, neo­vis­no o pos­to­ja­nju struč­ne pomo­ći, može­mo nešto i sami za sebe uči­ni­ti dok tu pomoć čeka­mo, pro­na­ći sna­gu u sebi koju tre­ba­mo osvi­jes­ti­ti i upo­tri­je­bi­ti je da se izvu­če­mo iz teških situ­aci­ja. „Ono što sam uoči­la u raz­go­vo­ru s akte­ri­ma, ali i s dru­gi­ma koji nisu želje­li sudje­lo­va­ti u pro­jek­tu je dojam da se oni zapra­vo ne žele ubi­ti nego žele pro­mje­nu, a ne vide da je ona mogu­ća. Nađeš se u nekom sta­nju, zarob­ljen u situ­aci­ja­ma koje se ponav­lja­ju i dugo tra­ju i ne vidiš dru­ga­či­je perspektive.“

Tolić se slo­ži­la da tre­ba tra­ži­ti sna­gu u sebi, jer suicid nikad nije „Želim si odu­zet život“, nego „Želim da ovaj osje­ćaj u meni pres­ta­ne“. Istraživanja oso­ba koje su suicid pre­ži­vje­le pot­vr­đu­ju da su sve u samom tre­nut­ku poku­ša­ja pomis­li­le: „Ne, ne želim umri­je­ti.“ Međutim, nala­že­nje sna­ge u sebi je pone­kad vrlo teško ako je oso­ba zape­la u toj kalju­ži. Zato je jako važ­na podr­ška oko­li­ne i pri­ja­te­lja – sma­tra Tolić – potreb­no je vali­di­ra­ti iskus­tvo, „pro­dr­ma­ti“ oso­bu i pru­ži­ti joj osje­ćaj da je net­ko za nju tu.

Kako se Udruga Proces bavi LGBT+ oso­ba­ma, kod kojih je rizik suici­da veći (a i na ovoj izlož­bi su u veći­ni), Jan je pitao zašto je tome tako…

Sandra Tolić je odgo­vo­ri­la da se u lite­ra­tu­ri kao naj­češ­ći uzro­ci suici­da navo­de upra­vo pita­nja iden­ti­te­ta i sek­su­al­nos­ti, a tu su LGTB+ oso­be puno ranji­vi­je. Kod njih nije samo stvar „tko sam i što sam“, nego ima još puno dru­gih slo­je­va – od dis­kri­mi­na­ci­je, isklju­či­va­nja, bulin­ga, nasi­lja, odba­ci­va­nja od stra­ne obi­te­lji itd. Zato su – sma­tra – bit­ne i ovak­ve izlož­be, zbog osje­ća­ja pri­pa­da­nja i vali­da­ci­je koji pru­ža­ju oso­ba­ma koji­ma se slič­ne mis­li vrz­ma­ju gla­vom. One tu mogu osje­ti­ti nadu, pomis­li­ti „možda ipak nisam sam/a na svi­je­tu, možda tu mogu dobi­ti osje­ćaj razu­mi­je­va­nja, a ne samo odma­hi­va­nje rukom, uni­ža­va­nje, gas­lig­h­ting“ , jer koli­ko god želi­mo izra­zi­ti svo­ju indi­vi­du­al­nost i iden­ti­tet i dalje smo druš­tve­na bića i tre­ba nam taj kon­takt – zaklju­či­la je Tolić.

Na pita­nje iz publi­ke: kako bi tre­bao izgle­da­ti dobar pre­ven­tiv­ni pro­gram?, Tolić je odgo­vo­ri­la da tre­ba kre­nu­ti od ško­le, od pove­ća­nja bro­ja struč­nja­ka (a ne da jedan psi­ho­log radi s tisu­ću dje­ce), zatim uves­ti gra­đan­ski odgoj, ima raz­nih ini­ci­ja­ti­va, ali pita­nja men­tal­nog zdrav­lja i ljud­skih pra­va zapi­nju na poli­ti­ci. Dodala je da se stva­ri dois­ta spo­ro pokre­ću, ali kad vidi ovak­ve izlož­be, a i mla­đe gene­ra­ci­je i nji­ho­vu sprem­nost na ras­pra­vu o ovak­vim tema­ma ipak vidi i poma­ke i nadu.

„Slažem se“, nado­ve­za­la se Nina, „Imam u zad­nje vri­je­me potre­bu nagla­si­ti samoj sebi da zajed­ni­ca može stvar­no uči­ni­ti čuda i u pozi­tiv­nom smje­ru. Znam da živi­mo u pro­ble­ma­tič­nom i teškom svi­je­tu, ali kao što može­mo čini­ti gro­zo­te, može­mo i neke div­ne stva­ri-počev­ši od toga da se može­mo ljep­še pona­ša­ti jed­ni pre­ma dru­gi­ma, s malo više pri­hva­ća­nja i razu­mi­je­va­nja. To može­mo napra­vi­ti već sada i to će tako­đer biti neki korak ka druš­tvu koje će biti otvo­re­ni­je i mek­še“, zaklju­či­la je.

Nina Đurđević (1980, Brežice, Slovenija) je sni­ma­te­lji­ca i foto­graf­ki­nja. Završila je Akademiju dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu, a usa­vr­ša­va­la se na Master pro­gra­mu za foto­gra­fi­ju na Akademiji umet­nos­ti u Novom Sadu. Članica je ULUPUH‑a od 2011. godi­ne, a od 2017. učla­nje­na je u Hrvatsku zajed­ni­cu samos­tal­nih umjet­ni­ka. Fotografije iz nje­zi­ne seri­je Objekt(iv)na nala­ze se u fun­du­su Muzeja za umjet­nost i obrt u Zagrebu. Izlagala je na broj­nim samos­tal­nim i skup­nim izlož­ba­ma u zem­lji i ino­zem­s­tvu te je dobi­la broj­ne nagra­de i priz­na­nja za svoj rad.