Četvrtina sredstava izdvojena za Labinu – festival umjetnosti i tolerancije

Potpisani ugovori sa udrugama u kulturi Grada Labina vrijedni 35 tisuća eura

B. V.

15.03.2023.

• U Maloj vijeć­ni­ci Grada Labina pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri o sufi­nan­ci­ra­nju pro­gra­ma, pro­je­ka­ta i mani­fes­ta­ci­ja u kul­tu­ri za 2023. godi­nu izme­đu Grada Labina i udru­ga i orga­ni­za­ci­ja iz podru­čja kul­tu­re. Potpisivanju su pri­sus­tvo­va­li gra­do­na­čel­nik Valter Glavičić i vodi­te­lji­ca Odsjeka za pro­to­kol, pro­midž­bu i surad­nju Loredana Ružić Modrušan.

Ove je godi­ne za sufi­nan­ci­ra­nje odo­bre­no ukup­no četr­na­est pro­gra­ma i pro­je­ka­ta iz oblas­ti kul­tu­re te su za to osi­gu­ra­na sred­stva u izno­su od 35.000 eura. Po prvi puta, ove je godi­ne pris­ti­gle pri­ja­ve pro­cje­nji­va­lo novo­os­no­va­no Vijeće za kul­tu­ru Grada Labina.

Odobreno je sufi­nan­ci­ra­nje udru­ga­ma Gradski orkes­tar Labin (redov­ni pro­gram udru­ge – 8.800 eura), udru­zi NEO (pro­gram Glazba – zvon­ka radost – 500 eura), Galeriji Alvona (pro­gram Galerija Alvona 1993. – 2023. – 2.000 eura), udru­zi Kreativna aka­de­mi­ja Labin (pro­gram likov­no ama­ter­sko stva­ra­laš­tvo – 2.000 eura), Katedri čakav­skog sabo­ra Labin (pro­gram Brošura o Labinu Res Publica Albonessium – 500 eura), udru­zi Klapa Labin (pro­gram Njegovanje klap­skog pje­va­nja – 600 eura), RKUD Rudar Raša (pro­gram Čuvajmo naše ožon­ci – 660 eura), udru­zi KUD „Đulistan“ (pro­gram Bošnjačko sije­lo – 1.100 eura), Zajednici Talijana „Giuseppina Martinuzzi“ (pro­gram Čuvanje i nje­go­va­nje tali­jan­skog jezi­ka i kul­tu­re na našem pros­to­ru – 3.900 eura), udru­zi „Labina“ (pro­gram Festival umjet­nos­ti i tole­ran­ci­je Labina – 9.000 eura), udru­zi Labinjonska kom­pa­ni­ja – domo­ća fol­ša­ri­ja (pro­gram Maškarani Labin – 2.000 eura), udru­zi „Arsia Art“ (pro­gram Knjiga poezi­je – doma­ći ver­si Bruna Gobo – 500 eura), udru­zi Labin Art Express XXI (pro­gram Krajobrazi želje – 4. Gienale IAB – 2.100 eura) te Akcent Studiu (pro­gram Dva mora jed­no nebo – Hrvatska i Japan 2023. – 1.240 eura).

„Zahvaljujem vam na kre­ativ­nos­ti i dos­ljed­nos­ti u radu jer je upra­vo vaš entu­zi­ja­zam pro­met­nuo Labin viso­ko na ljes­tvi­ci istar­ske i hrvat­ske  kre­ativ­ne sce­ne. Financijska pot­po­ra koju dobi­va­te od Grada nešto je što vam  je sigur­no od veli­ke pomo­ći, ali ne i pre­sud­no. Jer bez vaše stras­ti i pre­da­nos­ti svo­me gra­du ne bis­te ostva­ri­va­li tako zavid­ne uspje­he. Ponosan sam na ono što radi­te, na način na koji pred­stav­lja­te svoj grad i nje­go­ve sta­nov­ni­ke“, zaklju­čio je Valter Glavičić, gra­do­na­čel­nik Grada Labina.