Povodom Kubrickove retrospektive u Kinu Valli

Tekst Elvis LENIĆ

16.03.2023.

Tijekom ožuj­ka u pul­skom Kinu Valli može­mo gle­da­ti krat­ku retros­pek­ti­vu Stanleyja Kubricka, zna­me­ni­tog ame­rič­ko-bri­tan­skog reda­te­lja koji je osta­vio neiz­bri­siv trag u film­skoj umjet­nos­ti dru­ge polo­vi­ce 20. stoljeća.

Retrospektiva je zapo­če­la nje­go­vim naj­cje­nje­ni­jim i naj­u­tje­caj­ni­jim fil­mom “2001: Odiseja u sve­mi­ru” (1968), a nas­ta­vi­la se u slič­nom anti­uto­pij­skom SF tonu s “Paklenom naran­čom” (1971). Slijedi horor “Isijavanje” (1980) s Jackom Nicholsonom i Shelley Duvall u glav­nim ulo­ga­ma, a retros­pek­ti­va zavr­ša­va Kubrickovim zad­njim fil­mom “Oči širom zatvo­re­ne” (1999).

Iako je vrlo teško tako dras­tič­no saže­ti opus zna­me­ni­tog reda­te­lja poput Kubricka, u ovoj krat­koj retros­pek­ti­vi uspje­lo se izdvo­ji­ti naj­z­na­čaj­ni­je karak­te­ris­ti­ke nje­go­vog stva­ra­laš­tva. Svi oda­bra­ni fil­mo­vi su ekra­ni­za­ci­je pos­to­je­ćih knji­žev­nih dje­la, što je bila Kubrickova spe­ci­jal­nost, budu­ći da je jako dobro znao kako zaobi­ći ogra­ni­če­nja lite­rar­nog pred­lo­ška i stvo­ri­ti ori­gi­nal­no film­sko djelo.

Prikazani fil­mo­vi žan­rov­ski su raz­no­vr­s­ni, što je tako­đer bila jed­na od bit­nih oso­bi­na Kubrickovog rada i vizu­al­no iznim­no impre­siv­ni. Upravo je ta vizu­al­na impre­siv­nost i ose­bu­jan stil u obra­di važ­nih tema ono što Kubricka vje­ro­jat­no naj­vi­še izdva­ja u kine­ma­to­gra­fi­ji dru­ge polo­vi­ce 20. stoljeća.

Kad ponov­no gle­da­mo nje­go­ve fil­mo­ve osta­je­mo zapa­nje­ni koli­ko su još uvi­jek druš­tve­no rele­vant­ni i aktu­al­ni. A proš­lo je više od 5o godi­na otkad su naj­bo­lji među nji­ma snimljeni.