Anita Peti – Stantić: Već 15 minuta čitanja na dan čini razliku

Pulski fokus: Obilježavanje Tjedna mozga u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

17.03.2023.

• Povodom obi­lje­ža­va­nja Tjedna moz­ga, u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci Pula, o važ­nos­ti čita­nja govo­ri­la je Anita Peti – Stantić, auto­ri­ca, suauto­ri­ca i pre­vo­di­te­lji­ca broj­nih knji­ga na tu tema­ti­ku. Održala je pre­da­va­nje pod nazi­vom „Naš mozak, čita­nje i mi“ te vrlo zanim­lji­vo i pouč­no govo­ri­la o čita­nju opće­ni­to, čita­nju kao jav­no-znans­tve­nom pita­nju, čita­nju i našem moz­gu, našoj odgo­vor­nos­ti za moti­vi­ra­nje na čita­nje dje­ce i mla­dih, popu­lar­no-znans­tve­nim tek­s­to­vi­ma za mla­de i nji­ho­voj koris­nos­ti, iskus­tvi­ma iz prak­sa dru­gih zemalja.

Kod poticanja čitanja važan društveni angažman 

Peti – Stantić pre­vo­đe­njem se poče­la bavi­ti sasvim slu­čaj­no. Naime, čita­ju­ći svo­joj dje­ci shva­ti­la je kako mno­ge dobre sli­kov­ni­ce nisu pre­ve­de­ne na hrvat­ski pa si je dala u zada­tak pre­ves­ti i tako potak­nu­ti mla­de na čita­nje. Jedno je vri­je­me zbog pos­la s obi­te­lji živje­la u Bostonu gdje je upoz­na­la Maryanne Wolf koja je istra­ži­va­la o čita­nju, a čiju je knji­gu tako­đer pre­ve­la na hrvatski.

„Ono što je kod poti­ca­nja čita­nja važ­no, pose­bi­ce kod dje­ce i mla­dih, jest druš­tve­ni anga­žman“, nagla­si­la je.

Jako se ugod­no izne­na­di­la kad je saz­na­la da dje­ca u ško­li u Bostonu, prvih 15 minu­ta sva­kog škol­skog sata, neo­vis­no o kojem je pred­me­tu riječ – čita­ju. Čitaju što god žele, po vlas­ti­tom izboru.

„Ondje su uoči­li pro­blem, a to je da neka dje­ca kod kuće ne čita­ju jer rodi­te­lji ne shva­ća­ju važ­nost čita­nja, a sus­tav im to tre­ba omo­gu­ći­ti. Već 15 minu­ta čita­nja na dan čini raz­li­ku, sit­ne stva­ri čine čuda“, napo­me­nu­la je.

Govorila je o tome kako, za one koji ne čita­ju, pro­blem nas­ta­je u 5. raz­re­du. Oni zbog toga ne mogu brzo čita­ti, a ima­ju sve više gra­di­va koje tre­ba svla­da­ti. Jednostavno sta­nu kod malo slo­že­ni­jeg teksta.

„Njima je teško shva­ti­ti da ne možeš napre­do­va­ti ako ne čitaš, lak­še im je samo klik­nu­ti. No ako pro­či­taš usva­jaš“, nagla­si­la je.

Neumoljiva statistika

Peti – Stantić istak­nu­la je kako mla­di danas samo povr­š­no čituc­ka­ju, mis­le da razu­mi­ju pro­či­ta­no, ali nije tako. Koliko su nena­či­ta­ni poka­zu­je pri­mjer rije­či efi­kas­no i efek­t­no koje su nje­zi­ni stu­den­ti zami­je­ni­li, a ima­ju sasvim dru­ga­či­je zna­če­nje. Oni, naime, uop­će nisu uvi­dje­li razliku.

„Problem je nera­zu­mi­je­va­nja tek­s­ta. Strašna sta­tis­ti­ka poka­zu­je kako pada razi­na zna­nja mate­ma­ti­ke i pri­ro­dos­lov­nih pred­me­ta. I nije to zato što dje­ca danas sla­bi­je zna­ju mate­ma­ti­ku, dapa­če, zna­ju je bolje no ika­da, ali nji­ho­va je razi­na pisme­nos­ti manja, a ima­ju puno zada­ta­ka rije­či­ma“, ispri­ča­la je.

Da u sus­ta­vu nešto ne valja poka­zu­je i pri­mjer vjež­bi čita­nja koje se odr­ža­va­ju u pul­skoj knjiž­ni­ci za uče­ni­ke prvih i dru­gih raz­re­da osnov­ne ško­le. Naime, 2017. godi­ne na vjež­ba­ma su ima­li jed­nu gru­pu, a danas ih je šest i pos­to­je lis­te čekanja.

Projekt „Rođeni za čitanje“ potiče čitanje od najranije dobi

Dobra vijest je da su dje­ca u vrti­ću zbri­nu­ta; čita­ju, pri­ča­ju, ima­ju pred čita­lač­ke vjež­be… Peti – Stantić isti­če kako je naš pred­škol­ski odgoj bolji nego igdje drug­dje u svijetu.

Ono što je „kva­ka“ jest da ne idu sva dje­ca u vrtić, no idu pedi­ja­tru, ako ništa dru­go, na sis­te­mat­ske pre­gle­de. Zato se u sklo­pu pro­jek­ta „Rođeni za čita­nje“ kre­nu­lo sa sli­kov­ni­ca­ma koje pedi­ja­tri daju svo­jim malim pacijentima.

Uloga rodi­te­lja tu je veli­ka sto­ga ih tre­ba infor­mi­ra­ti o tome zašto je važ­no dje­ci čita­ti od naj­ra­ni­je dobi jer razvoj dje­te­to­vog moz­ga ovi­si o emo­ci­onal­nim i inte­lek­tu­al­nim poticajima.

„Za jezik je dovo­ljan mozak i on se spon­ta­no razvi­ja, dok za čita­nje tre­ba poti­caj. Nismo rođe­ni za čita­nje ali smo spo­sob­ni jer se naš mozak može tran­sfor­mi­ra­ti“, pojaš­nja­va Peti – Stantić.

Čitanjem se stva­ra­ju se sinap­se koje bi da ne čita­mo osta­lo zakržljale.

Važna je dulji­na čita­nja, to mora biti bar 15 minu­ta čita­nja isto­ga tek­s­ta jer to onda dik­ti­ra potre­bu za kri­tič­kim raz­miš­lja­njem – isto kao da rje­ša­va­te kom­pli­ci­ra­nu mate­ma­tič­ku jednadžbu.

Kako je rek­la, upra­vo zato dje­ca izno­va tra­že rodi­te­lje da im čita­ju iste sli­kov­ni­ce – tako čuju nove rije­či i pro­ce­su­ira­ju ih, a kad dođu u ško­lu ima­ju 10 pos­to više voka­bu­la­ra od dje­ce koja kod kuće nisu čitala.

Doprijeti do onih koji nisu spoznali užitak čitanja

Valja potak­nu­ti mla­de da cije­ne zna­nost i da čita­ju popu­lar­no znans­tve­ne tek­s­to­ve koji ih obra­zu­ju više nego književni.

Kako bi se pri­bli­ži­lo čita­nje tre­ba dopri­je­ti do onih koji nisu spoz­na­li uži­tak čita­nja: „Smatram da je dobar model dati im da čita­ju o onom što ih zani­ma. Srednjoškolci se žale da iona­ko ima­ju puno gra­di­va, ne žele još dodat­no čita­ti, što je sasvim razum­lji­vo, a još su k tome i u bun­tov­noj fazi. No, valja im pojas­ni­ti da ako čita­ju sve­ga 15 minu­ta na dan nešto za vlas­ti­ti uži­tak, na veli­kom su dobit­ku. Tada će lak­še čita­ti i usva­ja­ti i ono što mora­ju za ško­lu“, napominje.

Mladima čes­to govo­ri kako je ono što gle­da­ju na YouTubeu neči­ja tuđa sli­ka te im se gura nešto što sami ne bi oda­bra­li. Tada se oni ipak malo zamisle.

„Ako ne budu radi­li ništa po tom pita­nju, bit će u pro­ble­mu“, upo­zo­ra­va Peti ‑Stantić ali opti­mis­tič­no naj­av­lju­je novu gene­ra­ci­ju koja je svjes­ni­ja po tom pitanju.

Iako nije pro­tiv teh­no­lo­gi­je, ona nam, kaže, puno toga uzi­ma te tre­ba naći mje­ru izme­đu nje­zi­na kori­šte­nja i čitanja.

„Moramo radi­ti na tome da dje­ca i mla­di budu u sta­nju pro­či­ta­ti veću koli­či­nu tek­s­ta. Treba im unu­tar­nja moti­va­ci­ja sto­ga im valja puno govo­ri­ti o čita­nju, a tu je obra­zov­ni sus­tav jako bitan“, nagla­si­la je i zaklju­či­la kako ona od toga neće odus­ta­ti te će i dalje o važ­nos­ti čita­nja istra­ži­va­ti, pisa­ti i odr­ža­va­ti tri­bi­ne s mladima.