„Beskrilci u oblacima“ i „Kamo nas priče vode“

Svjetski dan kazališta za djecu i mlade i Svjetski dan pripovijedanja u Istarskom narodnom kazalištu

B. V.

16.03.2023.

• Za Svjetski dan kaza­li­šta za dje­cu i mla­de i Svjetski dan pri­po­vi­je­da­nja, 20. ožuj­ka u Istarskom narod­nom kaza­li­štu na pro­gra­mu su repri­za pred­sta­ve „Beskrilci u obla­ci­ma“ u 11 i 18 sati te pre­mi­je­ra pro­jek­ta „Kamo nas pri­če vode“ u 19 sati.

„Beskrilci u obla­ci­ma“ Andree Gotovina je ples­na pred­sta­va za dje­cu i odras­le snaž­nog vizu­al­nog i zvu­kov­nog doživ­lja­ja koja publi­ku uvo­di u unu­tar­nji mikro­svi­jet. U tom mikro­svi­je­tu upoz­na­je­mo život, kre­ta­nje i habi­tus kuka­ca. Promatrajući taj svi­jet kuka­ca i tran­sfor­ma­ci­jom istog u ljud­sko tije­lo svje­do­či­mo zanim­lji­vom i iza­zov­nom tje­les­nom vokabularu.

Od lis­to­pa­da 2022. godi­ne, u sklo­pu Dramskog i ples­nog stu­di­ja INK, dje­lu­je sku­pi­na posve­će­na istra­ži­va­nju i pro­mo­ci­ji umjet­nos­ti usme­nog pri­po­vi­je­da­nja. “Kamo nas pri­če vode” bit će prvi nji­hov izla­zak pred publi­ku. Ovom će pri­li­kom gle­da­te­lje poves­ti na sim­bo­lič­ki put oko svi­je­ta pri­po­vi­je­da­ju­ći im pri­če raz­nih naro­da i kultura.

Pripovjedači su: Andrea Cetina, Oriana Draguzet, Tihomil Pletikos, Noel Smailbašić, Matteo Travalja i Aleksandar Bančić.