Predstavljen program festivala Media Mediterranea 25 udruge Metamedij

12.04.2023.

Program 25. Media Mediterranea fes­ti­va­la udru­ge Metamedij koji će biti odr­žan od 21. do 29. trav­nja 2023. godi­ne u Puli, a sas­to­jat će se od izlož­be­nog pro­gra­ma, novo­me­dij­skih ins­ta­la­ci­ja, artist tal­ko­va i glaz­be­nog pro­gra­ma, pred­stav­ljen je u sri­je­du, 12. trav­nja, u pros­to­ru udru­ge u DC‑u Rojc. Na kon­fe­ren­ci­ji su govo­ri­li Marino Jurcan, direk­tor fes­ti­va­la, Marijeta Bradić, izvr­š­na pro­du­cen­ti­ca i Marko Vojnić, član žiri­ja Zlatne lube­ni­ce i (uz udru­gu Metamedij) autor kon­cep­ci­je izlož­be Tomorrow’s Parties.

- Ove godi­ne fes­ti­val ide u nešto rani­jem ter­mi­nu pa će se odr­ža­va­ti od 21. do 29. trav­nja. Izložbe će se odr­ža­ti na dvi­je loka­ci­je – u Gradskoj gale­ri­ji Pula i u Europskom cen­tru za mir i razvoj, a glaz­be­ni dio pro­gra­ma odr­ža­vat će se u Galeriji Cvajner. Tema ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la je Tomorrow’s Parties. Radi se o maloj igri rije­či s obzi­rom na povi­jest fes­ti­va­la koji je pri­je 25 godi­na kre­nuo s foku­som na glaz­bu u obli­ku open air par­tyja što je tada bilo ino­va­tiv­no i novo, a mis­lim da smo taj trend u ovim kra­je­vi­ma i pokre­nu­li. Kombinirali smo glaz­bu na otvo­re­nom s poprat­nim pro­gra­mom te nam je nagla­sak bio na VJ-ingu i umjet­nič­kim ins­ta­la­ci­ja­ma. To je ta povez­ni­ca s rije­či par­ty, dok riječ tomor­row ozna­ča­va okre­nu­tost pre­ma buduć­nos­ti i pro­pi­ti­va­nje sve­ga novog što nas oče­ku­je: koji su to ritu­ali, obi­ča­ji i ljud­ski odno­si koji su pred nama?, kazao je Jurcan.

O temi fes­ti­va­la govo­rio je Marko Vojnić.

- Drago mi je što me Marino pozvao za još jed­nu surad­nju na još jed­nom fes­ti­va­lu Media Mediterranea koji sla­vi 25 godi­na pos­to­ja­nja ili još dra­ma­tič­ni­je – čet­vrt sto­lje­ća. U tom se peri­odu Media Mediterranea tran­sfor­mi­ra­la na raz­li­či­te nači­ne. Prva je dece­ni­ja bila pove­za­ni­ja s rave kul­tu­rom, a uklju­či­va­la je i raz­ne edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce: od već spo­me­nu­tog VJ-inga (što je poprat­na vje­šti­na samih rave­ova koje je Metamedij orga­ni­zi­ra­la u tim pros­to­ri­ma pobu­ne) pa sve do raz­nih radi­oni­ca obra­de videa i audi­ja. To nisu bili klup­ski, već par­tyji na otvo­re­no­me i zauzi­ma­li su jedan pogled pre­ma sve­mu ono­me što nosi sup­kul­tu­ra mla­dih. Radionice su ozna­ča­va­le izla­zak iz tog par­ty momen­ta prvih dana fes­ti­va­la. Ovdje valja sta­vi­ti nagla­sak na edu­ka­ci­ju druš­tva, kako putem radi­oni­ca tako i putem samih par­tyja gdje se nagla­sak stav­ljao na eko­lo­gi­ju, recik­li­ra­nje i mno­ge dru­ge stva­ri koje su kod nas dos­ta kas­ni­le. Potom se Media Mediterranea poče­la okre­ta­ti pre­ma ono­me što danas nazi­va­mo suvre­me­nom umjet­nič­kom prak­som, dak­le suvre­me­nom umjet­noš­ću kas­nog 20. i počet­ka 21. sto­lje­ća, kroz sve nje­ne medi­je – od ins­ta­la­ci­je, pre­ko videa pa sve do inter­dis­ci­pli­nar­nih rado­va. Tu dola­zi­mo do zad­nje okos­ni­ce koja kra­si fes­ti­val, Zlatne lube­ni­ce – nagra­de za mla­de umjet­ni­ke i kolek­ti­ve u tom podru­čju umjet­nos­ti. Dosta gra­do­va to ima, a veći­nom su to glav­ni gra­do­vi drža­va. Zagreb ima nagra­du Radoslav Putar, Beograd nagra­du Mangelos, Lubljana nagra­du OHO gru­pe, a već sed­mu godi­nu Pula ima nagra­du Zlatna lube­ni­ca koja je odlič­na odskoč­na daska za mla­de umjet­ni­ke, kazao je Vojnić i dodao da se radi o ozbilj­noj izlož­bi s ozbilj­nim žiri­jem kojeg su ove godi­ne uz nje­ga čini­li Oleg Šuran, Olga Majcen Linn i proš­lo­go­diš­nji pobjed­nik Natječaja Marko Gutić Mižimakov.

- Zlatna lube­ni­ca je tako­đer jedan moment edu­ka­ci­je koju fes­ti­val daje kroz sve te sil­ne godi­ne. Radi se o plat­for­mi putem koje mla­đi­ma pru­ža­mo moguć­nost da se pred­sta­ve, a na nama je da saz­na­mo nešto više o nji­ho­vom svi­je­tu mašte, zaklju­čio je Vojnić i pre­pus­tio riječ Marijeti Bradić.

- Za ovo izda­nje Zlatne lube­ni­ce ima­li smo iznim­no velik broj pri­ja­va u odno­su na sva pret­hod­na izda­nja – peko 40 pri­ja­va umjet­ni­ca, umjet­ni­ka i kolek­ti­va iz cije­le Hrvatske. Između njih oda­bra­li smo sedam fina­lis­ta, a to su: Tin Andonovski, Nikolina Krstičević, Mihaela Podboj, Josipa Stojanović i Mario Stojanović, Josipa Škrapić, Branimir Štivić i David Wilhelm. Njihove rado­ve ćemo moći pogle­da­ti na sam datum otvo­re­nja fes­ti­va­la, u petak 21. trav­nja u Gradskoj gale­ri­ji Pula s počet­kom u 19.30 sati. Sljedeći dan, u subo­tu 22. trav­nja bit će otvo­re­na skup­na izlož­ba Tomorrow’s Parties u Europskom cen­tru za mir i razvoj. Ona će se sas­to­ja­ti od selek­ci­je kopro­duk­ci­ja udru­ge Metamedij u pos­ljed­njih dese­tak godi­na, jed­nog rada gos­tu­ju­će auto­ri­ce te arhi­ve mate­ri­ja­la fes­ti­va­la Media Mediterranea – pro­mo mate­ri­ja­la, pla­ka­ta, video rado­va, glaz­be­nih izda­nja i slič­no. Uz nas iz Metamedije, autor kon­cep­ta izlož­be je Marko Vojnić, koji je ujed­no i dizaj­ner pos­ta­va. Što se tiče kopro­duk­ci­je udru­ge, to su rado­vi koji su uglav­nom nas­ta­li na rezi­den­ci­jal­nom pro­gra­mu Summer Sessions. Riječ je o među­na­rod­noj mre­ži u kojoj udru­ga sudje­lu­je pos­ljed­njih osam godi­na. Radovi koje smo oda­bra­li su iz ras­po­na od 2016. do 2022. godi­ne, a nas­ta­li su u surad­nji s orga­ni­za­ci­ja­ma poput V2 iz Rotterdama i Schmiedea iz Austrije. Riječ je o slje­de­ćim auto­ri­ma i auto­ri­ca­ma: Tinu Dožiću, Marku Gutiću Mižimakovu, Vidi Guzmić, Toniju Mijaču i Mariju Mu‑u. Rad gos­tu­ju­će auto­ri­ce Valentine Butumović nije nas­tao u našoj kopro­duk­ci­ji, ali je osvo­jio glav­nu nagra­du Zlatne lube­ni­ce 3.0, kaza­la je Bradić.

Vojnić je dodao da se kroz arhi­vis­tič­ki dio izlož­be htje­lo nagla­si­ti sve što je udru­ga Metamedij napra­vi­la kroz 25 godi­na dje­lo­va­nja. Na izlož­bi će biti mogu­će vidje­ti svu gra­đu fes­ti­va­la kroz pla­ka­te, let­ke, knji­ži­ce, video rado­ve koji su nas­ta­li kroz godi­ne, inte­rak­tiv­ne CD-ROM-ove rađe­ne u Flashu, glaz­be­na izdanja…

- Putem izlož­be osje­tit ćemo jedan duh vre­me­na i vidje­ti na koji su način mla­di dizaj­ne­ri i kre­ativ­ci radi­li sli­ku i iden­ti­tet fes­ti­va­la Media Mediterranea. S dru­ge stra­ne, izlož­ba je i doku­men­ta­ris­tič­ka i iz nje se da išči­ta­ti cije­li niz ime­na surad­ni­ka koji su sudje­lo­va­li na fes­ti­va­lu i koji su sada eta­bli­ra­ni pro­fe­si­onal­ci u svo­jim polji­ma, poru­čio je Vojnić.

Za kraj je Jurcan pred­sta­vio glaz­be­ni pro­gram nazi­va Yesterday’s Parties koji će se odr­ža­va­ti u Galeriji Cvajner prva dva dana fes­ti­va­la, u petak 21. i subo­tu 22. travnja.

- Glazbeni pro­gram zamiš­ljen je kao pri­li­ka za okup­lja­nje, pa smo poku­ša­li naći pros­tor u kojem se svi sudi­oni­ci i publi­ka fes­ti­va­la mogu dru­ži­ti. Za glaz­bu će se prvog dana pobri­nu­ti Too Faar, Miss Moon i Teddy-Lee, a dru­gog dana M. Funkovich, Tricky D i Cube, kazao je Jurcan i nagla­sio da se radi o glaz­be­ni­ci­ma koji su tije­kom godi­na tako­đer sudje­lo­va­li na festivalu.

- U vri­je­me nas­tan­ka mate­ri­ja­la za fes­ti­val nije pos­to­jao ins­ti­tu­ci­onal­ni okvir niti naobraz­ba iz tog seg­men­ta, već smo mora­li sami sebi stva­ra­ti uvje­te za rad. I dalje smo dio neza­vis­ne kul­tu­re, a sada nas je nakon 25 godi­na pre­poz­na­la i kul­tur­na poli­ti­ka pa dobi­va­mo dona­ci­je od ins­ti­tu­ci­onal­nih dona­to­ra i sura­đu­je­mo s Gradskom gale­ri­jom Pula. No za neke ambi­ci­oz­ni­je isko­ra­ke ta su sred­stva ogra­ni­če­na i skrom­na tako da moram kaza­ti da smo dogu­ra­li do 25 godi­ne ponaj­vi­še zahva­lju­ju­ći veli­kom anga­žma­nu svih surad­ni­ka. Volimo ono što radi­mo i uvje­re­ni smo da nudi­mo gra­du Puli uvi­jek nešto novo i važ­no što obo­ga­ću­je nje­go­vu kul­tur­nu ponu­du, zaklju­čio je Jurcan.

Svi pro­gra­mi su bes­plat­ni, a dona­to­ri su Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Pula i Istarska županija.

Izvor