Skupna izložba tematskog projekta “Crveno” u Galeriji HDLU‑a Istre

B. V.

06.04.2023.

Skupna izlož­ba temat­skog pro­jek­ta “Crveno” bit će otvo­re­na u petak, 7. trav­nja u 19 sati u pul­skoj Galeriji HDLU‑a Istre. Riječ je o dru­gom skup­nom pro­jek­tu u 2023. godi­ni, a kus­tos izlož­be je Eugen Borkovsky.

Od pris­ti­glih 75 pri­ja­va, selek­ti­ra­no je 55 auto­ra koji će se pred­sta­vi­ti svo­jim rado­vi­ma, a to su: Mihael Bađun, Fanita Barčot Nikolac, Ljiljana Barković, Daniela Battisti, Matjaž Borovničar, Mercedes Bratoš, Anđelko Brkić, Ivna Bruck, Mirjana Buturac Spajić, Josipa Čamber, Barbara Cetina, Neda Darzi, Slađan Dragojević, Marcus Fernando, Fabio Gasparini, Branko Gulin, Ariana Herceg, Hari Ivančić, Dario Jurjević, Vanda Jurković, Jadranka Kalenić, Libero Kokotović, Branko Kolarić, Ana Kolega, Amina Konate Visintin, Silvana Konjevoda, Vera Kos Paliska, Miranda Legović, Gordana Lenić, Lada Luketić, Kate Mandarić Erceg, Milan Marin, Slavica Marin, Jelena Martinović, Mersiha Merdžanović, Mladen Milotić, Petra Pavetić Kranjčec, Izabela Peculić, Renata Pentek, Erika Peran, Sanja Pribić, Nikola Ražov, Branka Riđički, Aleksandra Rotar, Mirta Savani Profeta, Sanja Simeunović Bajec, Marijana Stanić, Senka Šerbeđija, Mirjana Tomašević Dančević, Ksenija Tomičić, Ljiljana Tršan, Celestina Vičević, Svebor Vidmar, Marko Zelenko i Martin Zelenko.

„Pred nama je dru­gi iz seri­je likov­nih pro­je­ka­ta koji pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju, pro­pi­tu­ju osnov­ne boje. Izložba na temu PLAVE boje pred­stav­lje­na je tije­kom 9. mje­se­ca 2022. godi­ne. Sada je na redu CRVENA boja i izlož­ba reali­zi­ra­nih likov­nih rado­va na temu. Treća osnov­na boja, ŽUTA, bit će obra­đe­na u dru­goj polo­vi­ci ove godi­ne. Ovaj trip­tih selek­ti­ra­nih, temat­skih pro­je­ka­ta mogao se dogo­di­ti u nizu, ali se, iz raz­lo­ga boga­tog pro­gra­ma HDLU Istre, ras­pr­šio u vre­me­nu. No, pre­ma reak­ci­ja­ma, učes­ni­ci ovih pro­je­ka­ta shva­ća­ju i poštu­ju ideju.

„U ini­ci­jal­nom tek­s­tu za pro­jekt CRVENO, bile su nave­de­ne mno­ge od mogu­ćih polaz­ni­ca za tema­ti­zi­ra­nje crve­ne boje. Od auto­ra su se oče­ki­va­li rado­vi u likov­nom ili neli­kov­nim mate­ri­ja­li­ma i sred­stvi­ma koji pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju temu. Osmišljeni rado­vi s višes­loj­nom poru­kom ima­li su pred­nost pri oda­bi­ru. Ovisno o pris­pje­lim i iza­bra­nim rado­vi­ma iskris­ta­li­zi­rao se projekt.

„Kolektivni, selek­ti­ra­ni, temat­ski pro­jek­ti uvi­jek nude iza­zov­nu i zanim­lji­vu situ­aci­ju i auto­ri­ma koji se odlu­če na apli­ci­ra­nje i kus­to­su. Broj pri­jav­lje­nih umjet­ni­ka može osci­li­ra­ti, a odgo­vor­nost je odbi­ti neko­ga od pri­jav­lje­nih. Za ovaj pro­jekt pri­ja­vi­lo se sedam­de­set i pet auto­ri­ca i auto­ra. U pro­jekt je uklju­če­no 55 rado­va. Kustos je, dis­kre­ci­onim pra­vom, uveo još dva rada. Prisutni su raz­no­rod­ni medi­ji, od sli­kar­stva, crte­ža, foto­gra­fi­je, video-rado­va, pre­ko ready madea pa do site-spe­ci­fic instalacija.

„Teško je izdva­ja­ti rado­ve iz grup­nog pro­jek­ta, ali ovdje se mora pod­cr­ta­ti dojm­ljiv video-rad „Krvotok“, auto­ri­ce iz Irana. To je Neda Darzi /Collaborative Art Project. Sinopsis je jed­nos­ta­van, ali nas ne ostav­lja rav­no­duš­ni­ma. Tu je auten­tič­na poza­di­na, pus­tinj­ski pre­dio, crve­na tek­s­til­na tra­ka i noge akter­ke. Koraci bosih sto­pa­la po crve­noj tra­ci kroz uža­re­ni pre­dio popra­će­ni su dra­ma­tič­nom žen­skom gla­sov­nom izved­bom. „Posebnost je i tekst pje­sme koji je u ori­gi­na­lu pisan za muškog izvo­đa­ča pri­je 1979. godi­ne. Stihovi su tran­s­po­ni­ra­ni u dru­gi rod, a pje­sma se zove „Usamljena žena“. Ovaj video-rad pro­vo­ka­tiv­no mije­nja rod­no zna­če­nje iska­zu­ju­ći pro­test pre­ma dis­kri­mi­na­ci­ji žena u Iranu. Koordinatorica ove surad­nje je akti­vis­ti­ca Maja Kardum, pa joj se zahvaljujem.

„S neki­ma od neuklju­če­nih autora/ica ću, ponu­kan kva­li­te­tom ponu­đe­nih, ali za ovaj pro­jekt odbi­je­nih rado­va, poku­ša­ti ostva­ri­ti neku dru­gu surad­nju. Zahvaljujem prim­lje­nim, ali i onim auto­ri­ma koji nisu ušli u selek­ci­ju. Iako je i među odbi­je­nim rado­vi­ma za ovaj temat­ski pro­jekt bilo zanim­lji­vih ostva­re­nja, odre­đe­nje za ova­kav izbor bazi­rao sam na ide­ji da se u pro­jekt uklju­če rado­vi koji teh­no­lo­ški ili smis­le­no pro­ble­ma­ti­zi­ra­ju, a ne ilus­tri­ra­ju temu: CRVENO, boja“, piše kus­tos Eugen Borkovsky.

Izložba osta­je otvo­re­na do 27. trav­nja, a može se raz­gle­da­ti rad­nim dani­ma od 9 do 15 sati, te utor­kom i čet­vrt­kom i u pos­li­je­pod­nev­nom ter­mi­nu od 17 do 19 sati. Otvorenje izlož­be moći će se pra­ti­ti na Facebook stra­ni­ci HDLU‑a Istre u pri­je­no­su uživo.