Sufinanciranje Ministarstva kulture i medija projekata odobrenih u okviru programa Kreativna Europa – Kultura

04.04.2023.

Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja nas­tav­lja s više­go­diš­njom prak­som sufi­nan­ci­ra­nja hrvat­skih orga­ni­za­ci­ja koje sudje­lu­ju u europ­skim pro­jek­ti­ma te je 28. velja­če 2023. godi­ne doni­je­lo Odluku o odre­đi­va­nju kri­te­ri­ja i pos­tup­ka sufi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta odo­bre­nih u okvi­ru pro­gra­ma Europske uni­je Kreativna Europa – pot­pro­gram Kultura.

Na teme­lju član­ka 4. i 6. Zakona o kul­tur­nim vije­ći­ma i finan­ci­ra­nju jav­nih potre­ba u kul­tu­ri („Narodne novi­ne“, broj 8322), član­ka 52. Zakona o sus­ta­vu držav­ne upra­ve („Narodne novi­ne“, broj 6619) i član­ka 12. Zakona o ustroj­stvu i dje­lo­kru­gu tije­la držav­ne upra­ve („Narodne novi­ne“, broj 852020) done­se­na je Odluka o odre­đi­va­nju kri­te­ri­ja i pos­tup­ka sufi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta odo­bre­nih u okvi­ru pro­gra­ma Europske uni­je Kreativna Europa – pot­pro­gram Kultura, kojeg pro­vo­di Europska izvr­š­na agen­ci­ja za obra­zo­va­nje i kul­tu­ru (EACEA). Odlukom se odre­đu­ju kri­te­ri­ji i pos­tu­pak pre­ma kojem će Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH sufi­nan­ci­ra­ti pro­jek­te aktiv­nos­ti prav­nih oso­ba regis­tri­ra­nih u Republici Hrvatskoj koje sudje­lu­ju u odo­bre­nim pro­jek­ti­ma u sta­tu­su pro­jek­t­nog ili vode­ćeg partnera.

Više o kri­te­ri­ji­ma i pos­tup­ci­ma sufi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta u okvi­ru pro­gra­ma Europske uni­je Kreativna Europa – pot­pro­gram Kultura na Nacionalno sufi­nan­ci­ra­nje.

Temeljem Odluke o odre­đi­va­nju kri­te­ri­ja i pos­tup­ka sufi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta odo­bre­nih u okvi­ru pro­gra­ma Europske uni­je Kreativna Europa – pot­pro­gram Kultura koja je done­se­na 28. velja­če 2023. godi­ne, minis­tri­ca kul­tu­re i medi­ja dr. sc. Nina Obuljen Koržinek 28. ožuj­ka 2023. godi­ne doni­je­la je 1. Odluku o sufi­nan­ci­ra­nju u 2023. godi­ni. Ovom Odlukom podr­ža­no je 70 hrvat­skih part­ne­ra, te su u ovoj godi­ni hrvat­ske part­ner­ske orga­ni­za­ci­je podr­ža­ne u ukup­nom izno­su od EUR 218.305,00.

2023 TABLICA sufi­nan­ci­ra­nih projekata

Izvor