Umjetnost je naš odgovor na eko-krizu!

Festival Treća koza u Ližnjanu

B. V.

15.05.2023.

• Festival Treća koza i ove godi­ne dola­zi u istar­sku opći­nu Ližnjan gdje će od 25. do 27. svib­nja oku­pi­ti umjet­ni­ke, eko far­me­re, pre­da­va­če, glaz­be­ni­ke, pred­stav­ni­ke udru­ga, lokal­nih akcij­skih gru­pa i etno­lo­ških par­ko­va kako bi svi zajed­no dali umjet­nič­ki odgo­vor na eko­lo­šku kri­zu. Dvadesetak sudi­oni­ka, izvo­đa­ča, u tri će dana u Ližnjanu bora­vi­ti, stva­ra­ti, dru­ži­ti se s lokal­nim sta­nov­niš­tvom, pove­zi­va­ti, raz­mje­nji­va­ti iskustva…

„Važna nam je siner­gi­ja umjet­nos­ti i lokal­ne zajed­ni­ce, a želja nam je ispi­ta­ti feno­me­no­lo­ško, eko­lo­ško i etič­ko razu­mi­je­va­nje našeg odno­sa s pri­rod­nim svi­je­tom. Zato smo i oda­bra­li Ližnjan, pito­mu, pre­div­nu istar­sku opći­nu koja je i sama nedav­no osje­ti­la pos­lje­di­ce eko­lo­ških katas­tro­fa i one­čiš­će­nja mora. Ovo izved­be­no, a opet među­sek­tor­sko doga­đa­nje nas­to­ji spo­ji­ti i pri­bli­ži­ti suvre­me­ne umjet­nos­ti publi­ci, uči­ni­ti ih razum­lji­vi­ma kroz akci­je, radi­oni­ce, pre­da­va­nja, otvo­ri­ti teme poput one­čiš­će­nja mora, nes­tan­ka pri­rod­nih sta­ni­šta, bilj­nog ili živo­tinj­skog svi­je­ta i potak­nu­tii ras­pra­vu o nji­ma“, govo­ri umjet­nič­ka direk­to­ri­ca fes­ti­va­la Irena Boćkai.

Uz umjet­ni­ke koji dje­lu­ju na podru­čju Istarske župa­ni­je u gos­te dola­ze i umjet­ni­ci iz Splita, Zadra i Osijeka, kao i umjet­ni­ci iz Brazila (Rio de Janeiro), SAD‑a i Engleske (London). Međunarodne umjet­ni­ke pre­dvo­di bra­zil­ski glu­mac, reda­telj, kore­ograf i izved­be­ni umjet­nik židov­skog podri­je­tla Daniel Passi koji tre­nut­no živi i dje­lu­je u Londonu i koji će u sklo­pu fes­ti­val­skog pret­pro­gra­ma odr­ža­ti izved­be­nu mas­ter­class radi­oni­cu “Primary Colours.” Polaznici radi­oni­ce sudje­lo­vat će na stva­ra­nju i pre­zen­ta­ci­ji hibrid­nog umjet­nič­kog izved­be­nog pro­jek­ta Amoeba Bastard, par­ti­ci­pa­tiv­nog hap­pe­nin­ga za isku­ša­va­nje umjet­nič­kih ideja.

Ulaz na fes­ti­val­ski pro­gram je besplatan.

Festival Treća koza odr­ža­va se u orga­ni­za­ci­ji udru­ge „Trećeprostor“ uz sufi­nan­ci­ra­nje Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Zaklade Kultura nova, Odjela za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Grada Pule i Općine Ližnjan.

PROGRAM:

ČETVRTAK  25.5.2023.

16:00 – 19:00, Salbunić

Igor Zenzerović, RAVNALO SVIJETA / RULER OF DE WORLD (per­for­mans / performance)

19:30 – 21:00h, Plaža Marlera

AMOEBA BASTARD (hap­pe­ning, pre­zen­ta­ci­ja radionice)

Chane Chinapen, DUHOVI / SPIRITS (vokal­ni solo performans)

PETAK, 26.5.2023.

10:30 – 12:30h, Društveni dom Ližnjan

Ana Žužić, FLAG Istarska bata­na, LOKALNIM RAZVOJEM POD VODSTVOM ZAJEDNICE DO ODRŽIVIH OBALNIH ZAJEDNICA (pre­da­va­nje)

Mario Viscovich, TOPLINSKA ENERGIJA ZA CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA / (pre­da­va­nje)

18:00 – 21:00h, Salbunić

Mia Štark, ZBORNIK POGLEDA / AN ANTHOLOGY OF GLANCES (izved­be­no predavanje)

Igor Zenzerović, RAVNALO SVIJETA / RULER OF DE WORLD (per­for­mans)

I.J. Pino, ISTRIJANI, STE SI VRGLI SAMI + BLACK SPOKENWORD GREENER POEM (ins­ta­la­ci­ja i recitiranje)

Tanja Ruta Grgić i Kazalište Dr. Inat /Theatre Dr. Inat, DAS SCHLOSS – ZAKLJUČANI (per­for­mans)

21:30h, Društveni dom Ližnjan

PROSTOR kolek­ti­va (Igor Dražić, Gordana Trajković, Nevena Trgovčić), PUSTA ZEMLJA / THE WASTE LAND (foto­ro­man­za)

SUBOTA, 27.5.2023.

9:00 – 15:00, Put za Paleru 36 (u smje­ru za Šišan, na ima­nju gos­po­đe Milojke Vodinelić u Ližnjanu)

Mario Zaccaria, GROMAČA JE TU DOMAĆA 1 (suho­zid­na radionica)

17:00 – 19:00h, Salbunić

Juraj Šantorić, BILJKE IMAJU KRILA / THE PLANTS HAVE WINGS (per­for­mans)

Igor Zenzerović, RAVNALO SVIJETA / RULER OF DE WORLD (per­for­mans)

Zoolektiv, KAD ODRASTEM / WHEN I GROW UP (per­for­mans)

19:30 – 20:00, Marlera (ruše­vi­na), Marlera (ruin)

Gildo Bavčević, MOŽE VIŠE! MORA VIŠE! / CAN DO MORE! MUST DO MORE! (per­for­mans)

20:30 – 23:00, Salbunić

New Gondoliers, ESCAPE TOWN (kon­cert)

PRETPROGRAM:

21.- 24.5., 10:00 – 18:00, Kazalište Dr. Inat, DC Rojc, Pula

Daniel Passi, PRIMARY COLOURS (mas­ter­class radionica)