HUiU najavio otvorenje izložbe IN DIS PLODOVI i početak produkcije izložbe KVARTOVI

B. V.

25.05.2023.

U HUiU gale­ri­ji je u sri­je­du, 24. svib­nja odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za medi­je na kojoj su sudje­lo­va­li Vjeran Juhas, pred­sjed­nik Umjetničkog savje­ta HUiU‑a i vodi­telj Strip čita­oni­ce Mrkli Mrak, i Rudija Pavličević, vodi­te­lji­ca ure­da i pro­gra­ma HUiU‑a.

U prvom dije­lu kon­fe­ren­ci­je za medi­je naj­av­lje­no je odr­ža­va­nje izlož­be IN DIS PLODOVI, čiji su auto­ri pul­ski sred­njo­škol­ci koji su sudje­lo­va­li u 3 edu­ka­tiv­ne radi­oni­ce – radi­oni­ca ana­log­ne crno-bije­le foto­gra­fi­je, radi­oni­ca pola­ro­id (ins­tant) foto­gra­fi­je i radi­oni­ca sito­ti­ska. Otvorenje izlož­be bit će u čet­vr­tak, 1. lip­nja, u HUiU gale­ri­ji s počet­kom u 20 sati.

Na izlož­bi će biti izlo­že­ne ana­log­ne crno-bije­le i pola­ro­id foto­gra­fi­je te umjet­nič­ki pred­me­ti osli­ka­ni teh­ni­kom sito­ti­ska koje su izra­di­li pul­ski sred­njo­škol­ci, polaz­ni­ci Edukativnog pro­gra­ma za dje­cu i mla­de HUiU‑a. Radionica ana­log­ne crno-bije­le foto­gra­fi­je (men­tor Igor Dražić), radi­oni­ca ins­tant (pola­ro­id) foto­gra­fi­je (men­tor Vjeran Juhas) i radi­oni­ca sito­ti­ska (men­to­ri­ca Katja Kliba) odr­ža­ne su tije­kom mje­se­ca svib­nja 2023. godi­ne u poli­va­lent­nom pros­to­ru HUiU BLOK‑a, Laginjina 7, te na jav­nim povr­ši­na­ma u Puli u sklo­pu Edukativnog pro­gra­ma za dje­cu i mla­de HUiU‑a.

Ovogodišnja tema koju su polaz­ni­ci i nji­ho­vi men­to­ri sli­je­di­li na radi­oni­ca­ma bila je – SUNCE. Nakon što su im men­to­ri pre­ni­je­li opća zna­nja o teh­ni­ci sito­ti­ska te ana­log­noj i pola­ro­id foto­gra­fi­ji, polaz­ni­ci su zada­noj temi pris­tu­pa­li upo­ra­bom raz­li­či­tih teh­ni­ka rada, mate­ri­ja­la i ala­ta. Osim što su ostva­ri­li odlič­ne rezul­ta­te, odnos­no izra­di­li pre­kras­ne foto­gra­fi­je, pred­me­te osli­ka­ne teh­ni­kom sito­ti­ska, pul­ski sred­njo­škol­ci nauči­li su od svo­jih men­to­ra i što je to inter­dis­ci­pli­na­ran pris­tup umjetnosti.

Edukativni pro­gram za dje­cu i mla­de HUiU pro­vo­di od 2018. godi­ne, a u 2023. finan­ci­ra­ju ga Grad Pula,  Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Zaklada Kultura nova.

Drugi dio kon­fe­ren­ci­je za medi­je bio je posve­ćen počet­ku pro­duk­ci­je izlož­be KVARTOVI. U reali­za­ci­ji ove izlož­be sudje­lo­vat će 16 pul­skih pro­fe­si­onal­nih i ama­ter­skih foto­gra­fa i foto­graf­ki­nja koji su se tije­kom pro­tek­log mje­se­ca oda­zva­li na poziv HUiU‑a da sudje­lu­ju u pro­duk­ci­ji izlož­be KVARTOVI. Na poziv se oda­zva­lo 7 pul­skih foto­graf­ki­nja i 8 pul­skih foto­gra­fa. Njihov zada­tak će biti da u jed­nom od 16 pul­skih kvar­to­va foto­gra­fi­ra­ju samo jed­nu foto­gra­fi­ju po svom izbo­ru. Cilj je dobi­ti 16 foto­gra­fi­ja koje iz umjet­nič­ke per­s­pek­ti­ve 16 pul­skih pro­fe­si­onal­nih i ama­ter­skih fotografa/kinja karak­te­ri­zi­ra­ju 16 pul­skih kvar­to­va. Nakon što sni­me foto­gra­fi­je, HUiU će ih tiska­ti te kra­jem mje­se­ca srp­nja 2023. godi­ne u pros­to­ru HUiU gale­ri­je pos­ta­vi­ti izlož­bu KVARTOVI.

Fotografi/kinje koji su se odlu­či­li sudje­lo­va­ti u pro­duk­ci­ji izlož­be nisu samos­tal­no oda­bi­ra­li kvart u kojem žele foto­gra­fi­ra­ti, već je o tome odlu­čio HUiU, odnos­no pred­sjed­nik Umjetničkog savje­ta HUiU‑a Vjeran Juhas pre­ma prin­ci­pu jav­nog izvla­če­nja. Rezultati jav­nog izvla­če­nja su sljedeći:

Helga Goran – Kaštanjer; Nika Paus – Stoja; Iva Kuzmanović – Monte Zaro; Ivana Tomić – Monvidal; Snježana Bratanović – Vidikovac; Ana Gaspotić – Stari Grad; Petra Tadić – Arena; Hassan Abdelghani – Veruda; Igor Dražić – Budoler; Elvis Malagić – Veli Vrh; Saša Miljević – Štinjan; Manuel Angelini – Valdebek; Dean Štifanić – Sisplac; Igor Zirojević – Gregovica; Nevio Doz – Nova Veruda i Igor Popović – Šijana.

Izložba KVARTOVI dio je Galerijskog pro­gra­ma HUiU‑a koji u 2023. godi­ne finan­ci­ra­ju Grad Pula, Istarska župa­ni­je i Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH.