Humoristična predstava „Una fameia de mati“ u Zajednici Talijana Novigrad

B. V.

22.05.2023.

Premijera humo­ris­tič­ne dram­ske pred­sta­ve „Una fame­ia de mati“ na pro­gra­mu je u uto­rak, 23. svib­nja, s počet­kom u 19 sati u pros­to­ri­ma Zajednice Talijana Novigrad.

Predstavu su mar­lji­vo pri­pre­ma­li čla­no­vi dram­ske sku­pi­ne Zajednice Talijana Novigrad pod vod­stvom pred­sjed­ni­ce Cristine Fattori, koja ujed­no pot­pi­su­je sce­na­rij i režiju.

„Predstava pri­ka­zu­je život tri gene­ra­ci­je jed­ne novi­grad­ske obi­te­lji koja živi zajed­no u sta­nu. Ribar Toni i nje­go­va supru­ga Angela, nona (koja je uvi­jek dežur­ni kri­vac za sve) te dje­ca Carletto i Lucia te stal­ni gos­ti koji pris­ti­žu tije­kom cije­log dana, od sve­će­ni­ka do stri­pe­ra, stvo­rit će niz humo­ris­tič­nih zaple­ta, nes­po­ra­zu­ma i zavr­z­la­ma koji će sve drža­ti na rubu smi­je­ha do samo­ga kra­ja“, piše u opi­su predstave.

Glavne ulo­ge tuma­če Damian Gasperini (Toni) i  Petra Legovic (Angela). Tu su još i Sandra Lubiana (Lucia), Matteo Pugliese (Carletto), Anna Maria Vivoda (nona), Daniela Giurgiovich (Giuditta), Toni Zancola (Bepin), Marco Fattori ( don Giovanni), Edo Zubalic (Valentino) i Maurizio Barbo (vri­je­me) koji ujed­no pot­pi­su­je i scenografiju.