Izložba „Dajla-Daila. Testamenta heri et hodie (Oporuke jučer i danas)“ u novigradskom Muzeju Lapidarium

B. V.

31.05.2023.

Izložba „Dajla-Daila. Testamenta heri et hodie (Oporuke jučer i danas)“ bit će otvo­re­na u petak, 2. lip­nja u 21 sat u novi­grad­skom Muzeju Lapidarium.

„Izložbu, nazva­nu po isto­ime­noj mono­gra­fi­ji, mogli bismo ime­no­va­ti i „Kako smo radi­li knji­gu o Dajli“, jer velik dio gra­đe koju pred­stav­lja­mo dola­zi s nje­zi­nih stra­ni­ca. Upravo istra­ži­va­nja i rad na knji­zi uka­za­li su na pre­gršt novih poda­ta­ka, arhiv­skih vre­la, tlo­cr­ta i foto­gra­fi­ja o pos­to­ja­nju i živo­tu nekoć boga­tog i moć­nog ladanj­skog i samos­tan­skog kom­plek­sa Dajla, po kojem je to mjes­to, neda­le­ko Novigrada, i naj­poz­na­ti­je. Ono što dodat­no dopri­no­si teorij­ski viso­koj spo­me­nič­koj valo­ri­za­ci­ji mari­tim­ne Dajle izra­zi­to je boga­ta povi­jest i dug kon­ti­nu­itet živo­ta ladanj­ske cje­li­ne. Koliko je god danas cje­li­na arhi­tek­ton­skog sklo­pa u Dajli raz­li­či­ta od izvor­ne, eli­tis­tič­ke atmo­sfe­re uzor­nih gos­po­dar­sta­va i ladanj­skih kul­tur­nih sre­di­šta, mode­lom unu­tar kak­vih se gos­po­da­ri­lo nakon Drugog svjet­skog rata ipak su na svoj spe­ci­fi­čan, uglav­nom pasi­van način, saču­va­li dobar dio ove baštine.

„U surad­nji s Arhivom opa­ti­je iz Praglie izla­že se arhiv­ska, umjet­nič­ka i foto­graf­ska gra­đa koja saže­tom vizu­al­nom nara­ci­jom govo­ri o dola­sku bene­dik­ti­na­ca iz matič­ne Praglie pored Padove u (aus­trij­sku) Istru, tj. Dajlu. No, i pri­je toga vodi­mo vas do kopar­skih patri­ci­ja Sabini/Grisoni i nji­ho­vih reno­va­ci­ja kuća/kaštela/palače u Dajli. Vrijedna je i doku­men­ta­ci­ja arhe­olo­ških istra­ži­va­nja o antič­kom i rano­kr­š­ćan­skom pos­to­ja­nju Dajle.

„Posebno se isti­ču foto­gra­fi­je s kra­ja 20. sto­lje­ća do počet­ka Drugog svjet­skog rata, na koji­ma pra­ti­mo pas­to­ral­no i gos­po­dar­sko dje­lo­va­nje daj­lan­skih bene­dik­ti­na­ca s osvr­tom na sus­tav kolo­nat­skih i napo­li­čar­skih odno­sa. S tim u vezi, sli­je­di izbor gra­đe iz Pismohrane Grada Novigrada i fun­du­sa Muzeja Lapidarium kojom tema­ti­zi­ra­mo naj­o­sjet­lji­vi­je raz­dob­lje Dajle, ono pre­tvor­be bene­dik­tin­skog samos­ta­na u funk­ci­ju Doma sta­rih i izne­mo­glih (1947. – 1989.), što u osno­vi dono­si para­dig­mat­ski pri­mjer nape­tos­ti koje su se naku­pi­le na tali­jan­sko-jugos­la­ven­skoj gra­ni­ci u raz­dob­lju od kra­ja Drugog svjet­skog rata do sta­bi­li­za­ci­je pogra­nič­nog podru­čja Londonskim memo­ran­du­mom (1954.). Između neri­je­še­nog pita­nja Trsta, nepri­ja­telj­stva izme­đu blo­ko­va u Hladnom ratu i jugos­la­ven­ske želje za stva­ra­njem novog druš­tva nad kojim je drža­va mora­la vrši­ti čvr­stu kon­tro­lu, dola­zi do osu­de redov­ni­ka iz Dajle, dok je agrar­nom refor­mom raz­vla­šte­no goto­vo cije­lo bene­dik­tin­sko ima­nje. Izložena gra­đa iz tog slo­že­nog istar­skog pora­ća dono­si i kul­tu­ro­lo­šku kom­po­nen­tu. Naime, povi­jes­ni arhi­tek­ton­ski sklop Dajle 1956. pro­gla­šen je spo­me­ni­kom kul­tu­re, te pos­ta­je pred­me­tom istra­ži­va­nja svr­sta­va­ju­ći je time u polja gra­đe­vin­ske bašti­ne nas­li­je­đe­ne vri­jed­nos­ti, što i ovom izlož­bom želi­mo pri­ka­za­ti. Izložba dono­si i alter­na­tiv­ne pogle­de na Dajlu. Riječ je o dje­li­ma (tada) mla­dih slo­ven­skih umjet­ni­ka Marka Pogačnika i Naška Križnara (Grupa OHO) i knji­žev­ni­ka Francija Zagorčnika nas­ta­lih u Dajli 1965. Da je suvre­me­na umjet­nost ljep­ša stra­na pri­če, može­mo vidje­ti i na recent­nim dje­li­ma Brigitte Brand, koja nas usmje­ra­va k tome da sva­ki pomak doživ­lja­ja Dajle stva­ra novi pogled i otkri­va nove kon­tek­s­te i kons­truk­ci­je, što se zajed­no mije­nja­lo u vre­me­nu i pros­to­ru“, navo­de organizatori.

Izložba je rađe­na u surad­nji s Arhivom opa­ti­je iz Praglie (Archivio dell’ Abbazia di Praglia). Posudba i pra­va na objav­lji­va­nje gra­đe: Arheološki muzej Istre, Dajla – Župa sv. Ivana Krstitelja, Knjižnica Koper – Biblioteca Capodistria, Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja. Uprava za zašti­tu kul­tur­ne bašti­ne.  Konzervatorski odjel u Rijeci, Pokrajinski muzej Koper-Museo regi­ona­le di Capodistria, Pismohrana Grada Novigrada, Pokrajinski arhiv Koper –Archivio Regionale di Capodistria, Moderna gale­ri­ja Ljubljana, Narodna in uni­ver­zi­tet­na knjiž­ni­ca Ljubljana, Muzej-Museo Lapidarium.

Kustosica izlož­be Jerica Ziherl. Oblikovanje izlož­be Feodora Gubaš (Gušt Dizajn Pula). Lektura hrvat­skog tek­s­ta Marina Laszlo. Prijevodi Željka Mikološević (engle­ski), Jan Vanek (tali­jan­ski) i Renata Kmet (tali­jan­ski). Izrada panoa Simbol gra­fi­ka Karigador i Tiskara Nova Galižana. Tehnički pos­tav izlož­be Ivan Blašković i Anika Mijanović Simić. Produkcija Muzej-Museo Lapidarium, 2023.

Izložba je otvo­re­na do 2. srp­nja 2023.

Realizaciju izlož­be omo­gu­ći­li su Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grad Novigrad-Cittanova, Turistička zajed­ni­ca Grada Novigrada – Cittanova,  Muzej-Museo Lapidarium.

Predstavljanje mono­gra­fi­je „Dajla-Daila. Testamenta heri et hodie“ pre­dvi­đe­no je za subo­tu, 24. lip­nja 2023. u 17 sati, crk­va Sv. Ivana Kristitelja u Dajli.