Kino15+: „Veliki Lebowski“ na platnu Kina Valli

B. V.

25.05.2023.

Ekipa Kina15+ pozi­va sve lju­bi­te­lje kul­t­nih fil­mo­va da im se pri­dru­že na pro­jek­ci­ji fil­ma „Veliki Lebowski“ u nedje­lju, 28. svib­nja u 19.20 sati s cije­nom ulaz­ni­ce od 1,99 eura u kinu Valli.

„Film bra­će Coen prvi je put pri­ka­zan pri­je 25 godi­na, no zbog ino­va­tiv­nog pris­tu­pa i neko­nven­ci­onal­nog sce­na­ri­ja kri­ti­ka ga ispr­va nije sasvim pri­hva­ti­la, iako je s vre­me­nom film ste­kao sta­tus obo­ža­va­nih nas­lo­va koji s vre­me­nom pos­ta­ju još bolji. Film je crno­hu­mor­na kri­mi­na­lis­tič­ka kome­di­ja koja pra­ti lan­ča­nu reak­ci­ju doga­đa­ja nakon što dvo­ji­ca pro­val­ni­ka upad­nu u kuću dan­gu­be Jeffa Lebowskog. Zahtijevajući da im vra­ti novac koji je nje­go­va supru­ga navod­no potro­ši­la, pro­val­ni­ci se pomo­kre po nje­go­vu omi­lje­nom sagu i odu. Lebowski ubr­zo shva­ća da su ga zami­je­ni­li s boga­tim ime­nja­kom od kojeg zatra­ži novi tepih, no ovaj ga ubr­zo anga­ži­ra za pre­da­ju otkup­ni­ne za nje­go­vu ote­tu ženu“, piše u opi­su filma.