Nadam se da publika osjeti razliku između analognog i digitalnog

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: razgovor s DJ-icom Minoltom (Marina Štefančić) povodom nastupa na Rave Cycle‑u u Klubu Kotač

Tekst Boris VINCEK • Fotografija iz arhive Minolte

26.05.2023.

• Marina Štefančić – Minolta je mla­da DJ-ica, rezi­den­ti­ca riječ­kog klu­ba Manual te čla­ni­ca radij­skog i klup­skog kolek­ti­va Illes Balears. U svo­jim seto­vi­ma pre­no­si intim­nu i roman­tič­nu ener­gi­ju ples­nih podi­ja proš­log sto­lje­ća s eklek­tič­nom selek­ci­jom pro­že­tom bale­ari­com, pro­to house­om, afrič­kim rit­mo­vi­ma i disko roman­ti­kom. Iza sebe ima nas­tu­pe na regi­onal­nim i ino­zem­nim fes­ti­va­li­ma poput Velvet i Elevate fes­ti­va­la, gos­to­va­nja u zagre­bač­kom Pločniku, split­skom Adriatic Social Club‑u, beograd­skom Zaokretu i slič­nim mjestima.

S Minoltom smo raz­go­va­ra­li povo­dom nje­nog nas­tu­pa na Rave Cycle par­tyju kojeg orga­ni­zi­ra udru­ga Metamedij, u subo­tu 27. svib­nja od 23 sata, a povo­dom zavr­šet­ka radi­oni­ce spe­ku­la­tiv­nog dizaj­na Rave of the Ritualesque u Klubu Kotač pul­skog Društvenog cen­tra Rojc. Za poče­tak nas je zani­ma­lo koju glaz­bu publi­ka može oče­ki­va­ti tije­kom nje­nog nastupa.

- Za glaz­bu se odlu­čim tek kada osje­tim lju­de, pros­tor i cje­lo­kup­ni ambi­jent. Dakle još ne znam toč­no svo­ju selek­ci­ju za nado­la­ze­ći event, ali neku okvir­nu sli­ku imam i uglav­nom će se vrtje­ti unu­tar okvi­ra house i pro­to house muzi­ke s kra­ja 80-ih i počet­ka 90-ih. No, tu su uvi­jek i neka glaz­be­na izne­na­đe­nja s trop­skim, gro­ovy i yugo ritmovima.

Zanimljivo je i nje­no pori­nu­će u glaz­be­ne vode te zbog čega se odlu­či­la bavi­ti DJ-ingom.

- Moje naj­ve­će pori­nu­će u glaz­be­ne vode je potak­nu­la radi­oni­ca DJ-inga za dje­voj­ke u Puli koju su vodi­li Andrea Budić i Đino Višković te mi je otvo­ri­la puno vra­ta i jako sam zahval­na svim lju­di­ma koje sam ondje upoz­na­la. Inače sam veli­ka glaz­be­na entu­zi­jas­ti­ca, odma­le­na kons­tant­no sa slu­ša­li­ca­ma u uši­ma, kuri­ram glaz­be­nu emi­si­ju na radi­ju KLFM pa se neka­ko to sve fil­tri­ra­lo u DJ vode.

Rave Cycle par­ty spo­jit će suvre­men DJ-ing i onaj old-scho­ol s gra­mo­fon­skim plo­ča­ma koji zah­tje­va dru­gi set zna­nja i vje­šti­na – pa smo Minoltu upi­ta­li mis­li li da publi­ka može pre­poz­na­ti tu razliku?

- Puštanje glaz­be sa vini­la je jed­na div­na teh­ni­ka i vje­šti­na, pa i hobi pre­ko kojeg sam upoz­na­la puno lju­di i entu­zi­jas­ta na saj­mo­vi­ma plo­ča i u second hand duća­ni­ma. To je jed­no zbi­lja lije­po iskus­tvo jer s pot­pu­nim nez­nan­ci­ma možeš isto­vre­me­no dije­li­ti jed­na­ku lju­bav. Nadam se da publi­ka osje­ti raz­li­ku izme­đu ana­log­nog i digi­tal­nog, ako ne glaz­be­no, barem vizu­al­no. Miksanje na plo­ča­ma zah­tje­va puno veću kon­cen­tra­ci­ju nego digi­tal­no mik­sa­nje, i apso­lut­no podr­ža­vam takav način repro­duk­ci­je bez obzi­ra koli­ko je sport skup i zahtjevan.

Za uspješ­nu pro­fe­si­onal­nu kari­je­ru u DJ-ingu osim samog talen­ta za pušta­nje glaz­be potreb­na je kva­li­te­ta reper­to­ara te dobra pro­mo­ci­ja. Zanimalo nas je sto­ga putem kojih kana­la dola­zi do glaz­be koju koris­ti u svo­jim seto­vi­ma te na koji način se pro­mo­vi­ra i dogo­va­ra nas­tu­pe i angažmane.

- Internet je pun neza­vis­nih radio sta­ni­ca i oni su uglav­nom moji naj­ve­ći glaz­be­ni izvo­ri. Pratim raz­ne disko­graf­ske kuće, lokal­ne i stra­ne DJ-eve, istra­žu­jem i kopam o klup­skoj sce­ni s kra­ja proš­log sto­lje­ća. Što se tiče pro­mo­ci­je, ona baš i ne pos­to­ji, dos­ta sam zaokup­lje­na dizaj­nom kao svo­jom pri­mar­nom strukom.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.