Predstave i koncerti u programu Istarskog narodnog kazališta

B. V.

15.05.2023.

Program Istarskog narod­nog kaza­li­šta Gradskog kaza­li­šta Pula nas­tav­lja se u pone­dje­ljak, 15. svib­nja u 20 sati kada je na ras­po­re­du gos­to­va­nje pred­sta­ve „Moderni obli­ci pat­nje“ iz kopro­duk­ci­je GDK „Gavella“ i Ludens teatra, Zagreb. Autorica je Dina Vukelić, a reži­ju pot­pi­su­je Dario Harjaček. U pred­sta­vi igra­ju Jelena Miholjević, Marko Petrić i Anja Đurinović.

„Nezdrava sim­bi­oza maj­ke, nekad čuve­ne, a danas zabo­rav­lje­ne vodi­te­lji­ce Irme Valić, i nje­zi­na pasiv­nog i rezig­ni­ra­nog sina, neo­s­tva­re­nog 30-godiš­njeg inte­lek­tu­al­ca Ognjena, u nepre­kid­nom se druš­tvu nadre­al­no fatal­ne mla­de zvi­jez­de TV ekra­na Silvije, pre­tva­ra u intim­ne noć­ne more i potis­nu­ta mašta­nja sa željom (ili izos­tan­kom želje?) da se pro­ta­go­nis­ti dra­me izvu­ku iz namet­nu­tog okvi­ra izo­la­ci­je i pos­t­pan­de­mij­skog svi­je­ta. Predstava je to o suko­bu gene­ra­ci­ja, od kojih se obje podjed­na­ko ne mogu pri­la­go­di­ti pra­vi­li­ma sis­te­ma i “Ugodnog živo­ta”, kako se zva­la uga­še­na emi­si­ja vodi­te­lji­ce Valić“, piše u opi­su predstave.

U uto­rak 16. svib­nja u 20 sati, uoči sudje­lo­va­nja na 30. Festivalu glum­ca, na ras­po­re­du je repri­za pred­sta­ve „Mistero buf­fo 2“, u reži­ji Aleksandra Bančića i izvo­đa­ča Valtera Roše.

„“Mistero buf­fo“, zbir­ka sati­rič­nih mono­lo­ga, dje­lo je tali­jan­skog nobe­lov­ca Darija Foa, nas­ta­la 1969.g. no i danas je vrlo aktu­al­na. Temelji se na Foovom istra­ži­va­nju sred­njo­vje­kov­ne narod­ne pre­da­je i tra­di­ci­je tzv. giul­la­ra, odnos­no, lakr­di­ja­ša. Svoje teme uglav­nom pro­na­la­ze u subver­ziv­nom, alter­na­tiv­nom, čita­nju biblij­skih tema. Tekst je pre­ve­den na istar­sku čaka­vi­cu, no, pre­ma uzo­ru na ori­gi­nal, ova naša čaka­vi­ca je “zba­štar­da­na”, “remixi­ra­na” koja u sebi ima ele­men­te raz­nih istar­skih govo­ra. U sjaj­noj izved­bi Valtera Roše gle­dat ćemo četi­ri nove lakr­di­je nas­ta­le u povo­du dese­te obljet­ni­ce pred­sta­ve“, piše u opi­su predstave.

U sri­je­du 17. svib­nja u 20 sati na pro­gra­mu je kon­cert Marijana Đuzela iz cik­lu­sa Samo naj­bo­lje. Marijan Đuzel jedan je od vode­ćih hrvat­skih pija­nis­ta mla­đe gene­ra­ci­je. Trenutno je zapos­len na Muzičkoj aka­de­mi­ji Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli kao asis­tent kla­vir­skog odsje­ka. Klavir je učio kod Alenke Milano i Kosovke Čudine, a diplo­mi­rao je 2015. godi­ne na Muzičkoj aka­de­mi­ji u Zagrebu u kla­si Đorđa Stanettija. Svoja pija­nis­tič­ka zna­nja usa­vr­šio je na Kraljevskom kon­zer­va­to­ri­ju u Bruxellesu u kla­si Aleksandra Madžara gdje je diplo­mi­rao s naj­ve­ćom pohva­lom. Osobitu paž­nju posve­ću­je opu­su Ludwiga van Beethovena čije kla­vir­ske sona­te uvr­šta­va u goto­vo sva­ki koncert.

U čet­vr­tak 18. svib­nja u 20 sati na ras­po­re­du je kon­cert iz cik­lu­sa „Zajc u INK“ „Amadeus u Puli“ u izved­bi Riječkog sim­fo­nij­skog orkes­tra. Koncertni maj­stor je Anton Kyrylov, a diri­gent Valentin Egel.

U petak, 19. svib­nja u 20 sati na ras­po­re­du je pred­sta­va „Ljubavna pisma“ iz pro­duk­ci­je  Planet Art Zagreb. Autor je A. R. Gurney, a reda­te­lji i glum­ci su Marko Torjanac i Slavica Knežević.

„Melissa i Andrew tije­kom goto­vo 50 godi­na odr­ža­va­ju svoj pose­ban odnos putem pisa­ma. Andrew i Melissa pri­ja­te­lji su iz dje­tinj­stva čije dopi­si­va­nje zapo­či­nje sla­njem poru­ka za vri­je­me nas­ta­ve u osnov­noj ško­li što se nas­tav­lja cje­lo­ži­vot­nim raz­mje­nji­va­njem pisa­ma. I dok nji­ho­vi živo­ti idu raz­li­či­tim smje­ro­vi­ma kroz pisma pro­go­va­ra­ju o svo­jim nada­ma, želja­ma, sno­vi­ma, pobje­da­ma i pora­zi­ma. U među­vre­me­nu Andrew pos­ta­je uspje­šan odvjet­nik i poli­ti­čar dok se Melissa okre­će umjet­nos­ti i poro­ci­ma. Kamo ih vodi slu­ča­jan susret nakon mno­go godi­na? Je li, nakon toli­ko vre­me­na, za njih pre­kas­no? Je li moguć „poprav­ni“ iz lju­ba­vi? I jesu li, nakon toli­ko godi­na, oso­be iz pisa­ma iste kao one u stvar­nos­ti?“, navo­di se u opi­su predstave.